Kommuneplan forsiden

2.5.R3 Lindholm Høje

Mål

Målet er at bevare området som et bynært rekreativt område og som et kulturhistorisk udflugtsmål. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at sikre, at nye anlæg og faciliteter ikke skæmmer eller virker forstyrrende for oplevelsen af områdets kvaliteter. Herunder de unikke kulturspor og udsigtskvaliteter over fjord og by.

Der lægges også vægt på at forbedre stiadgangen til Lindholm Høje fra byen.


Lindholm Høje har andet at byde på end gamle stensætninger.

"Odins øje" markerer indgangen til Museet.
Byggemuligheder

Det er hensigten at der kun skal kunne opføres bebyggelse til museum og tilknyttede funktioner - fx restaurant/café, butik med salg af relevante turist- og gaveartikler, undervisnings- og demonstrationslokaler, toiletter, information o.lign.

Miljø

Området berøres af støj fra den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Arkitektur - Byrum og landskab

Lindholm Høje Museet har et enkelt men samtidig markant udtryk.
Derved skiller bebyggelsen sig klart ud fra landskabet uden at forstyrre
oplevelsen af landskabet og kulturhistoriens vingesus.

Den historisk-arkæologiske fredning omfatter bl.a. vikingegravpladser.
23-11-2009
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
I tilknytning til museum også:
Butik*
Restaurant
Undervisning
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: Max. 10 m
Miljø
Beskyttet natur (§3).
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Støj fra fritidsanlæg
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal indpasses og udformes med respekt for kulturspor, natur, landskab og udsigt.
Historisk-arkæologisk fredning / udsigtsfredning
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Gammel Hvorupvej.
Stiforbindelse skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone, del af vejareal i byzone