Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.2.H11 Gammel Høvej


 
Mål

Målet er en fortsat udbygning med et bredt spekter af erhverv. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at området skal være attraktivt for virksomheder, der ønsker en synlig beliggenhed tæt ved motorvejsnettet. Der lægges endvidere vægt på at forstærke den bymæssige karakter ved Loftbrovejs møde med Hjørringvej.


Erhverv langs Bøgildsmindevej.

Der vil ikke være mulighed for at etablere nye større butikker i området.
Anvendelse

Arealet syd for Loftbrovej skal forbeholdes de mest belastende erhvervstyper (miljøklasse 4-5), og kan af miljømæssige hensyn ikke omfatte de mere følsomme anvendelser - dvs. hotel/restaurant og klinikker. Miljøfølsomme anvendelser skal placeres nord for Loftbrovej.

Miljø

Området er støjbelastet fra motorvejen, Gl. Høvej og Loftbrovej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Mod motorvejen er det hensigten at beplantningsbæltet skal have en egentlig afskærmende funktion. Mens beplantningsbæltet langs Loftbrovej og Gl. Høvej/Bøgildsmindevej kan bestå af græsarealer med lave buske og opstammede træer.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukkere erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

23-11-2009
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Benzinsalg***
Trykkerier
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed
Værksteder o.l.
Mindre industri
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 10.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Ikke mulighed for storcenter
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 3
Højde: Max. 11 m
Byggelinie: Bebyggelse max. 10 m fra gadelinie langs Loftbrovej vest for Bøgildsmindevej.
Bebygget areal: Max. 50%
Miljø
Miljøklasse 2-5, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på bagarealer eller tæt hegnede arealer.
Hegn i skel og mod opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Interne veje, forarealer, opholdsarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Beplantningsbælte mod motorvejen, Gl. Høvej/Bøgildsmindevej og Loftbrovej.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Loftbrovej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Bygasopvarmning
Zoneforhold
Byzone