Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.2.H12 Høvej Syd


 
Mål

Målet er en videreudvikling af erhvervsområdet med fokus på virksomheder, der lægger vægt på god tilgængelighed til det overordnede vejnet og stor synlighed. Områdets store synlighed fra motorvejen og Hjørringvej betyder, at der stilles særlige krav til bl.a. bebyggelsens og friarealernes udseende. Det er også et mål at fastholde de historiske bebyggelsestræk og forstærke den bymæssige karakter langs Hjørringvej.


Gl. Høvej er en af de overordnede vejforbindelse i området.

Rester af gammel landevejsbebyggelse på Hjørringvej.
Miljø

Området er støjbelastet fra motorvejen, Hjørringvej og Høvejen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelsen langs den nordlige del af Hjørringvej omfatter rester af den oprindelige landevejsbebyggelse. Bebyggelsens placering tæt på gadelinjen giver en intim og lidt "landsbyagtig" stemning, som ønskes bevaret fremover.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukkere erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".


Enkelte bygninger i området har en særlig bevaringsværdi.

Det er hensigten at bevare det rekreative forløb mellem Hjørringvej og Høvejen.
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Kontorer
Trykkerier
Rekreative formål
Engroshandel o.l.
Transport
Værksteder o.l.
Mindre industri

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bolig kun i tilknytning til erhverv.
* Bruttoetageareal: Max. 10.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Højde: Max. 11 m
Rumfang: Max. 3 m³ pr. m² grundareal
Byggelinie: Bebyggelse max. 10 m fra gadelinie langs Hjørringvej
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på bagarealer eller tæt hegnede arealer.
Hegn i skel og mod opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Interne veje, forarealer, opholdsarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Beplantningsbælter mod Høvejen og motorvejen.
Rekreativt bælte mellem erhverv og militære arealer.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone