Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.1.B6 Skansevej m.m.


 
Mål

Områdets nuværende anvendelse primært til boliger skal fastholdes fremover. Dog med mulighed for at indpasse mindre erhverv og service.

I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at sikre og understrege den karakteristiske struktur af "etageboliger på toppen".


Etagebebyggelse ved Toftevej.

Vandtårnet er et iøjnefaldende landemærke i Skansekvarteret.
Byggemuligheder
Ejendomsnr.
Adresse
Max. bb%
27157-0
Skansevej 74-76
85%
Ejendomme undtaget fra de generelle bebyggelsesprocenter.
Arkitektur - Byrum og landskab

Den - for Nørresundby - så karakteristiske røde etagebebyggelse præger også dette område. En undtagelse er den smukke funkisbebyggelse på Skansevej opført i 1935. Bygningen er udpeget som bevaringsværdig. Hensigten med bestemmelsen om bebyggelsens udformning er at sikre, at ny etagebebyggelse forholder sig til den eksisterende bebyggelse.

I områdets sydligste del rejser vandtårnet sig som et landemærke i Skansekvarterets vestlige del. Vandtårnet er ligeledes udpeget som bevaringsværdig.


Den smukke funkisbebyggelse på toppen af Skansevej har skøn udsigt over fjorden.

Udsigt til fjorden fra toppen af Bakkelygade.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (etage)
Enkeltstående butikker (kun mod Skansevej)
Kontorer
Service
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 70. Se også skema
Etager: Max. 3
Højde: Max. 12 m
Fælles opholdsareal: Min. 20 %
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den bebyggelsesstruktur den indgår i.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone