Tilbage
K O M M U N E P L A N

4.10.L1 Øster Sundby


 
Mål

Målet er at bevare Øster Sundby som en velfungerende landsby.

Anvendelse

Hensigten er at bevare landsbystrukturen ved at give mulighed for en bred vifte af anvendelsesmuligheder, herunder erhverv der kan placeres uden genevirkninger for omgivelserne. Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der desuden skabt mulighed for at ombygge bevaringsværdige landbrugsbygninger til nye formål, når de er overflødiggjort ifht. landbrugserhvervet. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning.


Gadekæret midt i byen.

Byggemuligheder

I Øster Sundby er der i perioden 1993 til 2005 opført i alt 30 boliger, svarende til lidt over 2 boliger om året i gennemsnit. Der kan kun tillades 1 - 2 boliger årligt som afrunding på eksisterende strukturer. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt, er at bevare landsbykarakteren og skabe basis for løbende integration af nye beboere.

Arkitektur - Byrum og landskab

Øster Sundby's beliggenhed tæt på Vejgaard betyder, at den funktionelt har karakter af forstadsby. Landsbymiljøet er imidlertid intakt i kraft af landsbyens struktur og opbygningen omkring gadekæret.

De historiske strukturer i form af gadeforløb og bebyggelsens struktur skal bevares så landsbymiljøet bevares. Kulturspor der er karakteristiske for Øster Sundby skal bevares.

Omkring Aftenvej og Struervej ved landsbyens afgrænsning mod det åbne land findes en række store træer, der samlet giver landsbyen en grøn front mod landskabet. Der findes ligeledes markant beplantning i byens nordlige og vestlige del og omkring gadekæret, der samlet giver et grønt indtryk af landsbyen og forstærker landsbymiljøet. Den markante beplantning og de øvrige grønne elementer på veje og fælles arealer skal bevares.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for åben-lav boliger og max 40 for anden bebyggelse
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)
1-2 boliger årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer. Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan.
Beskyttelseslinie: Nørre Tranders Kirke
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Historiske strukturer skal respekteres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Markant beplantning skal bevares.
Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning.
En lokalplan skal have bevarende sigte.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
By og landzone