Kommuneplan forsiden

8.1.B2 Tofthøjbakken

Mål

Målet er at skabe et attraktivt boligområde med varierede boligtyper i et levende bymiljø, der skal spille tæt sammen med de tilstødende boligområder samt de nærliggende landskabelige og rekreative kvaliteter.

Området ligger endvidere tæt på de centrale byfunktioner i Storvorde (skole, handels- og fritidsaktiviteter mv.), og der skal sikres gode stiforbindelser til disse funktioner.

Området er et stort sammenhængende areal (ca. 20 ha), og der bør derfor udarbejdes en samlet plan for udbygning af området sammen med det udlagte perspektivområde vest for Tofthøjskolen (evt. kan der udskrives en arkitektkonkurrence).


Rekreativt område med udsigt til Limfjorden
Anvendelse

Området er i dag landbrugsområde. Området kan bebygges med såvel åben-lav som tæt-lav bebyggelse. Områdets hovedanvendelse vil blive boligformål.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre institutioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


Området, hvor byudviklingen skal foregå, er i dag bar mark
Miljø

Der er grundvandsinteresser i området, hvilket der skal tages hensyn til ved en kommende lokalplanlægning.

Arkitektur - Byrum og landskab

Terrænet i området er let skrånende mod nordøst, og dette gør det muligt at udarbejde en bebyggelsesplan, hvor der tages hensyn til udsigtsmulighed ned over engene mod Limfjorden.

Der skal især prioriteres udsigtsmulighed fra fælles friarealer.

Fra Tofthøjvej umiddelbart efter skolen er der et fint kik mod skoven på bakketoppen. En kommende lokalplan for området skal tilgodese dette.

En kommende lokalplan for området skal ligeledes sikre, at en fremtidig bebyggelse skal tilpasses de særlige kulturværdier, der findes ved Sejlflod Kirke, og sikre indsigt til og udsyn fra kirken.Udsigt ind mod Aalborg
17-06-2019
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg 
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav. Max. 40 for tæt-lav og øvrig bebyggelse.
Etager: Max. 2 for åben-lav, max. 2½ for tæt-lav og øvrig bebyggelse (dog max 2 i en radius af 300 m fra Sejlflod Kirke).
Højde: Max. 8,5 m for åben-lav og max. 10,5 m for tæt-lav og øvrig bebyggelse (dog max 8,5 m i en radius af 300 m fra Sejlflod Kirke).
Fælles opholdsareal: Min. 10 % af områdets areal for åben-lav, 15% for tæt-lav.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal understrege terrænformer.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg afstemmes efter den bebyggelsesstruktur den indgår i. Der skal tages særlige hensyn til samspillet med Sejlflod Kirke.
Hegn i skel kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Trafik - Veje og stier
Boligområdet skal sikres vejadgang fra Tofthøjvej/Gadekærsvej og Kirkebakken.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Individuel naturgas.
Zoneforhold
Landzone overføres til byzone.
Planforslag

Lokalplan 8-1-103?