Tilbage
K O M M U N E P L A N

7.3.H1 Ved Ferslev Byvej


 
Mål

Målet er, at området skal anvendes til erhvervsvirksomheder med lokal tilknytning. Derudover skal området afgrænse Ferslev by ud mod det åbne land med afskærmende beplantning.


Bebyggelsen i tilknytning til maskinstationen er bevaringsværdig.
Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelse og beplantning mod det åbne land og langs Ferslev Byvej skal medvirke til at skabe et harmonisk førstehåndsindtryk af byen. Der er udarbejdet vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

23-11-2009
Anvendelse
Benzinsalg*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bolig som er nødvendig for virksomhedsdrift.
* Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.7
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejl. grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Udendørs oplag skal hegnes tæt.
Grøn byport
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone
En lokalplan skal overføre landzonearealet til byzone