Tilbage
K O M M U N E P L A N

7.3.L1 Gl. Ferslev


 
Mål

Målet er at bevare de historiske træk i den ældste del af Ferslev og det traditionelle landsbyudtryk med gårdstruktur, husmandssteder og en grøn hovedgade med store træer og grønne hække.

Der lægges også vægt på at understøtte en fortsat udvikling i retning af et blandet bolig- og erhvervsområde, hvor det fortsat skal være muligt at drive landbrug.

 


I den ældste del af byen ligger flere gamle gårde...
Anvendelse

I tilfælde af at bevaringsværdige gårdbebyggelser bliver overflødiggjort mht. landbrugsformål, er det hensigten, at bygningerne bevares som en del af byens struktur, og fx omdannes til boliger eller mindre erhverv med lokal tilknytning.


...området rummer også enkelte erhvervsvirksomheder.
Miljø

Landbrugets tilstedeværelse må forventes at kunne give mindre miljømæssige gener for de omkringliggende boliger.

Arkitektur - Byrum og landskab

Samspillet mellem de gamle gårdstrukturer og engene er noget af det særlige ved Ferslev. Ny bebyggelse skal sikre de kig, der er fra hovedgaden mellem husene og ud over de åbne enge og ådalen.

Langs den centrale del af Ferslev Byvej ligger bebyggelsen i gadelinie.
23-11-2020
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Landbrug kun på eksisterende landbrugsejendomme i landzone.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.

* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5

** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Kun som huludfyldning og afrunding af eksisterende strukturer.

Bebyggelsesprocent:
Max. 30 (åben/lav)
Max. 40 (tæt/lav)

Etager: Max. 2

Højde: Max. 8,5 m

Opholdsareal: Se retningslinje 6.1.2.

Beskyttelseslinier: Kirke (300 m)
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Historiske strukturer og bebyggelsesmønstre skal respekteres.

Kant mod det åbne land skal fastholdes.

Markante træer skal bevares.

Hovedgaden skal fortsat kendetegnes ved en markant beplantning og et grønt forløb.

Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den stedlige byggeskik.

En lokalplan skal have bevarende sigte.

Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.

Provst Exner fredning
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.

Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Byzone