Tilbage
K O M M U N E P L A N

7.6.L1 Vaarst by


 
Mål

Vaarst by skal fastholdes som et blandet byområde, hvor boliger og erhverv er integreret. Målet er at skabe et levende bymiljø med fleksible udviklingsmuligheder. Målet er blandt andet, at overflødiggjorte erhvervsarealer løbende skal kunne omdannes til nye formål.

Anvendelse

Det er hensigten, at der fortsat skal være videre rammer for anvendelsen af allerede ibrugtagne erhvervsarealer (tidligere H-områder), se kortet til højre.


Ibrugtagne erhvervsarealer
Byggemuligheder

Ved lokalplanlægning for en boligudbygning på Vestergaards mark skal der tages hensyn til, at bebyggelsen udgør 1. etape af en større fremtidig udbygning mod sydøst.

Miljø

Før der foretages udstykning til boliger og andre miljøfølsomme anvendelser tættere på virksomheder i miljøklasse 3 (eller derover) end de angivne minimumsafstandskrav i Bilag A, skal det dokumenteres, at støjbelastningen ikke overstiger de vejledende grænseværdier.

Arkitektur - Byrum og landskab

I forbindelse med en udvikling af stationsområdet er det hensigten at fastholde det tidligere baneforløb som et strukturerende element, se idéskitsen nedenfor.


Det er målet at understøtte oplevelsen af et veldefineret gaderum langs Budumvej. På den viste idéskitse fastholdes Stationshaven mv. som et grønt bybånd, og byen afrundes med en ny bebyggelse mod øst.


Ved Vaarstvej er gården med den fine allébeplantning et eksempel på en bevaringsværdig sammenhæng.

Der er behov for en indsats i forhold til de diffuse arealer i stationsområdet.

Ad Skomagervej er der bygget nyere huse som udnytter udsigtskvaliteterne.


Babtistkirken og hjørnebygningen med det fine tårn er markante bygninger. Det er hensigten at fastholde deres rolle som bærere af byens identitet.
Zoneforhold

Landbrugsejendomme, som anvendes erhvervsmæssigt til landbrugsformål, fastholdes i landzone.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger
(åben-lav/tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
For ibrugtagne erhvervsarealer (se kort) også:
Trykkeri o.l.
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Landbrug kun på eksisterende landbrugsejendomme i landzone
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger, undervisning og institutioner. Max. 50 for øvrig bebyggelse.
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Grundstørrelse (åben-lav): Min. 1000 m2
Grønt område kan ikke bebygges, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Historiske strukturer skal respekteres.
Bebyggelse og anlæg langs Skomagerbakken skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Knudepunkt i krydset Gudumvej/Vaarst Smedevej skal markeres. Kig til knudepunktet skal sikres.
Den østlige bykant skal markeres.
Bebyggelsens placering ifht. gadelinie skal tilpasses gadebilledet.
Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning.
Markant beplantning skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone