Tilbage
K O M M U N E P L A N

6.6.L1 Egholm by


 
Mål

Hovedsigtet med planlægningen er at sikre Egholm Bys særpræg som en bevaringsværdig blandet landbebyggelse uden at lægge uhensigtsmæssige bindinger på landbrugsdriften.

Anvendelse

Området skal først og fremmest anvendes til bolig- og landbrugsformål, hvor især funktionaliteten i forhold til landbrugserhvervet vægtes højt. Dog hører Egholm By til i kategorien af blandede landzonebebyggelser, som sagtens kan bære en række andre anvendelser. Som fx den eksisterende kursusejendom på Egholm Vestergård.

Gadejordsarealer skal sikres som fællesarealer.


Landbrugserhvervet fylder meget i landsbyen
Arkitektur - Byrum og landskab

Den samlede struktur af ældre landbrugsejendomme, slyngede vejforløb og høj træbeplantning, der fylder meget i bybilledet, er bevaringsværdig. Men strukturen kan godt bære nybyggeri i begrænset omfang.

Ved om- og tilbygninger samt nybyggeri skal den eksisterende byggestil i området respekteres. Ydervægge udføres typisk som hvidkalket murværk eller malet i jordfarver, tage i røde vingetegl - tage på lade og staldbygninger kan fx beklædes med pandeplader.


Egholm by er ikke særlig bymæssig i sin karakter

Egholm Vestergård
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Kun få boliger p.a. nænsomt indpasset i den eksisterende struktur.
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
 
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal have bevaring som hovedformål.
Samspil mellem bygninger, veje og beplantning er et vigtigt karaktertræk.
Bevaringsværdige enkeltbygninger se retningslinie 5.2.3
Om- og tilbygninger skal udføres i overensstemmelse med den karakteristiske byggeskik.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone