Tilbage
K O M M U N E P L A N

6.6.L2 Restrup Enge


 
Mål

At bevare bebyggelsen i sin nuværende omfang og som et karakteristisk landskabeligt træk.

Anvendelse

Restrup Enge fastholdes som en blandet landbebyggelse med beboelse, landbrug og lettere erhvervsvirksomhed.

Miljø

Virksomheder må ikke påføre omkringliggende boliger væsentlige miljømæssige gener.

Arkitektur - Byrum og landskab

Landskabeligt markerer bebyggelse og beplantning en fin kant mellem de helt kystnære engarealer og kystbaglandet. Mod fjorden folder de brede vidder sig ud - mens baglandet rummer mere lukkede landskabsrum af flade landbrugsjorder, levende hegn og skovområder.

Bebyggelsesstrukturen er karakteriseret ved en blanding af tætte byrum omkring Nørholmsvej og landejendomme som ligger tilbagetrukket fra vejen med marker foran. Disse strukturelle træk skal respekteres i forbindelse med nybyggeri.

Om- og tilbygning samt nybyggeri skal udformes i harmoni med eksisterende bebyggelse og respekt for den egnskarakteristiske byggestil.

Ydermure er typisk udført i blank teglsten eller pudset og hvidkalket/malet i jordfarver. Tage på beboelsesbygninger er typisk udført i tegl (ikke glaseret) eller skifer, tage på lader og øvrige erhvervsbygninger er fx beklædt med pandeplader.


Restrup enge markerer kanten af det kystnære fjordlandskab


Restrup Enge veksler mellem tætte bymæssige rum og landejendomme som ligger tilbagetrukket fra Nørholmsvej.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Værksteder o.l.
Transport o.l.
Landbrug

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.

* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Kun få boliger p.a. nænsomt indpasset i den eksisterende struktur.
Ingen større udvidelsesmulighed for virksomheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og beplantning skal medvirke til at understrege kanten mellem strandenge og kystbagland.
Bygninger skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses omgivelserne og den karakteristiske byggeskik på landet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Zoneforhold
Landzone