Kommuneplan forsiden

6.5.L1 Nørholm Skole

Mål

Området skal rumme den lokale folkeskole, børnehave og mulighed for diverse fritidsaktiviteter for områdets borgere.


Nørholm Skole er en vigtig lokal funktion.
Anvendelse

Hovedanvendelsen er undervisning, institution samt fritids- og kulturformål. Hvis anvendelsen til skole og/eller institution helt eller delvist ophører, kan områdets anvendelse til kultur- og fritidsformål udbygges, og/eller det kan overgå til andre anvendelser såsom boliger, kontor- og servicevirksomhed.

Arkitektur - Byrum og landskab

Skolen ligger smukt placeret på bakken umiddelbart vest for Nørholm landsby. Fra skolen er der en storslået udsigt over engene, fjorden og Gjøl.


Under trækronerne er et fint kig til fjorden fra skolegården.
28-04-2003
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Kig til fjorden skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Der skal sikres trafiksikre skoleveje.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone