Kommuneplan forsiden

6.5.L2 Nørholm landsby

Mål

Hovedsigtet er at sikre Nørholms særpræg uden at lægge uhensigtsmæssige bindinger på landsbyens fortsatte udvikling.

Det kommer til udtryk i en høj prioritering af bevaringshensyn samtidig med, at der er mulighed for begrænset nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger til nye formål.


Kirkens synlighed i bybilledet skal bevares.
Anvendelse

Nørholm fremstår i dag som et blandet byområde med boliger, landbrug og andre erhverv. Sammenblandingen af funktioner er en væsentlig del af byens landsbykarakter, som ønskes fastholdt.

Byggemuligheder

Byrådet lægger også vægt på, at nybyggeri foregår i langsom takt. Fx to nye boliger om året. Målet er at undgå nye større bolig-enklaver, der ikke umiddelbart vil opleves som en integreret del af landsbyen.


Bygaden har et tæt forløb omkring hjørnet af en smuk lade. Det er et af mange bevaringsværdige karaktertræk.
Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelsesstrukturen af gårde langs bakkekanten er et særligt karaktertræk, som skal bevares. Beliggenheden på bakken betyder også, at der mange steder er storslåede udsigter over fjord og eng. Længere inde i bystrukturen kan nærheden til fjorden øjnes i små glimt.

Kirkens vigtighed understreges blandt andet af, at Bygadens ellers rette forløb tvinges ud i en bue rundt om kirkediget.

De historiske vejforløb er typisk grusbelagte og har en selvgroet karakter, som er en vigtig del af landsbymiljøet. Det samme gælder de grønne afbrydelser i bebyggelsesstrukturen i form af hestefolde mv.


Nørholm rummer også mange bevaringsværdige træer og træbeplantninger.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30, forsamlingshuset dog max. 55
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m. Gælder ikke kirken og landbrugets driftsbygninger.
Kun få boliger årligt som afrunding af eksisterende strukturer.
Større beskyttelseszone omkring Nørholm Kirke.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter i vandværkets indvindingsopland.
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal have bevarende hovedsigte.
Historiske vejforløb og bebyggelsesmønstre skal bevares.
Kirkens synlighed skal bevares.
Kig til fjorden skal bevares.
Ny bebyggelse skal skærpe landsbyens afgrænsning.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses gadebilledet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Nørholm Bygade skal hastighedsdæmpes.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone