Kommuneplan forsiden

5.2.1 Værdifulde kulturmiljøer

  • De på kortet viste områder udpeges som værdifulde kulturmiljøer.
  • Inden for områder udpeget som værdifulde kulturmiljøer skal det sikres, at der ikke etableres anlæg og bebyggelse eller inddrages areal til formål, der kan forringe de kulturhistoriske bevaringsværdier.
  • Ved placering og udformning af byggeri og anlæg inden for værdifulde kulturmiljøer skal det sikres, at oplevelsen og kvaliteten af kulturmiljøet ikke forringes.
  • Når der udarbejdes lokalplaner i de udpegede kulturmiljøer, skal disse indeholde bevarende bestemmelser. Der bør foreligge en registrering af kulturværdierne, som er tilstrækkelig til at vurdere forhold, der skal reguleres i lokalplanen.
Bemærkninger til retningslinien

Hensigten med retningslinien er at beskytte de kulturhistoriske værdier, således at oplevelsen og kvaliteten af de værdifulde kulturmiljøer bevares.

Ved udpegning af et værdifuldt kulturmiljø er der ikke tale om en fredning. I tilfælde af, at der skal ske byggeri eller ændret anvendelse inden for kulturmiljøets afgrænsning, skal der ske en afvejning af de forskellige hensyn, så kulturbeskyttelseshensynene varetages. Man skal fortsat kunne se kulturmiljøets originalitet og sammenhæng med det omgivende miljø, som det oprindeligt har været en del af.

Lokalplaner for områder med værdifulde kulturmiljøer bør sikre, at planerne varetager beskyttelsesinteresserne i de udpegede kulturmiljøer. Af hensyn til muligheden for at bedømme, om lokalplanens mål og bestemmelser er forenelige med hensynet til kulturværdierne, skal lokalplanens redegørelse forholde sig til den foreliggende viden om kulturmiljøerne. Ifølge den reviderede museumslovs § 23, stk. 2, skal planmyndigheden inddrage vedkommende statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, når der udarbejdes en lokalplan, der berører bevaringsværdier. Lokalplanlægning med et bevarende sigte må ikke indeholde bindinger, som vil hindre fortsat landbrugsdrift efter tidssvarende metoder.

Beskrivelse af kulturmiljøerne
I skemaet nedenfor findes en kort beskrivelse af kulturmiljøerne.

Nr Sted Beskrivelse

7e

Hedegård

Voldsted

7g

Halkær

Voldsted

7h

Kyø

Voldsted

11b

Halkær Mølle

Vandmølle

37

Store Vildmose

Højkoncentrationer, agersystemer, tørvegravning, opdyrkning/afvanding, landbrug, "staldgårde"

52

Hou

Fiskerleje, lystbådehavn

53

Hals

Købstad, befæstningsanlæg, told- og lodssted, fyr- og vagervæsen, fiskerihavn,

54

Hammer Bakker

Institutionsby

55

Lindholm Høje

Fortidsminder - jernalder og vikingetid

78

Vår-Staun

Hovedgård, husmandsudstykninger, landsby, overfartsted

79a-b

Sebbersund og Sebber Kloster

Handelsplads, kirke, kirkegård, kloster

80

Skørbæk Hede

Agersystemer

81

Skørbæk

Landsby, uregelmæssig vejforteby

82

Nibe

Købstad, kirke, havn, fiskerleje, lystbådehavn

83

Nørholm

Landsby, slynget vejby med randbeliggenhed

84

Store Restrup

Herregård, husmandsudstykning

85

Godthåb Hammerværk

Guldbækken, vandmøller, industrianlæg

86

De Danske Spritfabrikker i Aalborg

Industrianlæg

87

Det moderne Aalborg

Udstilling, rekreation, infrastruktur

88

Aalborg – den ”gamle by”

Helligåndskloster, Aalborghus Slot

89

Dansk Eternit Fabrik

Industrianlæg

90

Aalborg Portland

Industrianlæg

91

Romdrup-Klarup

Landsbyer, forteklyngebyer, parcelhusudstykning

92

Lundby

Landsby

93

Gudumlunds fabrikker

Industrianlæg

94a-b-c

Lille Vildmose, Remisen i
Dokkedal og Tofte Skov

Tørveindvinding, husmandskoloni, tørlægning/landindvinding, infrastruktur, jagthytte

95

Kongstedlund-Smidie

Hovedgård, landsby, forteklyngeby, kalkbrud, teglværk, råstofindvinding, tørveindvinding

96

Lindenborg

Hovedgårdslandskab

97

Voldsted

Landsby med forte

99

Vokslev Hede

Gravhøje, jernalderboplads, agersystemer

Nummeret refererer til Nordjyllands Amts nummerering af kulturmiljøerne. I registreringsrapporten kan læses en mere fyldig beskrivelse af de udpegede værdifulde kulturmiljøer. Læs blandt andet mere om baggrunden for udpegningen, om sårbarhed og trusler for det enkelte kulturmiljø og hvilke beskyttelseshensyn, der skal varetages. Aalborg kommune har desuden lavet en uddybende redegørelse vedr. kulturmiljøet i Hals.

Det skal bemærkes, at områdeafgrænsningen for kulturmiljøet ved Godthåb Hammerværk er udvidet i forhold til den afgrænsning, der fremgår af registreringsrapporten, så det udover selve industrianlægget og Ridemandsmølle også omfatter det samlede forløb af Guldbækken fra Godthåb til Svenstrup inkl. Vestre Mølle og Østre Mølle (Svanemøllen).


Halkær Mølle

Godthåb Hammerværk

De Danske Spritfabrikker

Aalborg Portland

Romdrup
23-11-2009
Se også