Kommuneplan forsiden

10 Turisme og fritid

Introduktion

Turismen har stor betydning i Aalborg Kommune. Såvel natur- som kulturskabte attraktioner har givet kommunen en turistprofil som et meget populært sted at holde ferie. Samtidig har turismen stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning.

Muligheder for et aktivt friluftsliv har stor betydning for sundhed og livskvalitet, og såvel lokalbefolkning som turister har et bredt ønske om at bruge natur og friluftsliv til rekreation af krop og sjæl.

I afsnit 11 Det åbne land og 12 Vandmiljø behandles emnet "Rekreative ruter med tilhørende støttepunkter" og "udpegning af badeområder", der er nært knyttet til turisme og fritid.

Emner der beskrives i dette afsnit:

Mål og visioner

Vision
Udviklingen af turismen og friluftslivet skal gå hånd i hånd og ske på et bæredygtigt og kvalitativt højt niveau til gavn for både lokalbefolkningen og de mange turister. Derfor skal turismen betragtes som et erhverv, der er til at leve af og leve med, og der skal kunne udfolde sig et alsidigt friluftsliv, som er tilgængeligt for hele befolkningen og for gæster udefra.

Mål
Lokalbefolkningens og turisternes adgang til at benytte de mange ferie- og fritidsmuligheder, som kommunen byder på, skal sikres og udbygges, og der skal gøres en særlig indsats for at motivere til at benytte dem. Både lokalbefolkningen og de tilrejsende turister skal have det bedst mulige grundlag for at lære egnens historie, natur og kulturarv bedre at kende, så alle kan medvirke til at værne om disse værdier.

Turismen skal være et dynamisk og levedygtigt erhverv, som på et bæredygtigt grundlag yder et væsentligt bidrag til omsætning og beskæftigelse i Aalborg-området.

Egnens natur og kulturlandskaber skal tættere på befolkningen og turisterne gennem et aktivt friluftsliv, der samtidig skal fremme sundhed og livskvalitet.

 • Turismen og friluftslivet i Aalborg Kommune skal udvikles på et bæredygtigt grundlag under hensyn til naturen, kulturarven og lokalbefolkningen i ferieområderne, så den er til at leve af og med.
 • Turismen og friluftslivet i Aalborg Kommune skal fremme sundhed, velfærd og trivsel.
 • Turismen og friluftslivet i Aalborg Kommune skal være præget af et højt kvalitetsniveau.
 • Der skal være den højst mulige grad af tilgængelighed for alle til egnens turisme- og friluftsanlæg samt turisme- og friluftsområder.
 • Turismen og friluftslivet skal blandt andet bygge på egnens kulturarv og tage udgangspunkt i autentiske miljøer og oplevelser.
 • De mange muligheder for turisme og friluftsliv skal formidles målrettet og aktivt, og der skal skabes et bedre overblik over mulighederne.
 • Aalborg skal styrkes som Nordjyllands overordnede center for byturisme og de øvrige byers potentiale for byturisme og helårsturisme skal undersøges.
 • Et mere aktivt friluftsliv i hverdagen skal fremmes.
 • Friluftslivet skal være for alle, så der er plads til både det brede og det specialiserede friluftsliv og til såvel børn og unge som ældre.

Kildebæk ved Bruså
Det vil Byrådet

Emnet Turisme og fritid rækker på mange områder ud over kommunegrænsen. Region Nordjylland har udarbejdet en Regional UdviklingsPlan (RUP), der er en overordnet strategi for Nordjyllands fremtid inden for emnerne: natur og miljø, rekreative formål, erhverv/turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur. Den kommunale planlægning må ikke stride mod beskrivelsen af den ønskelige fremtidige udvikling i den regionale udviklingsplan.

En af de højt prioriterede satsninger i Den Regionale Udviklingsplan er:

 • Kreative alliancer imellem natur, kultur, turisme og oplevelsesøkonomi.

Aalborg Kommune er karakteriseret ved stor landskabelig variation og kulturel mangfoldighed. Det betyder, at der er forskellige naturgivne betingelser for friluftslivets udfoldelse og for turismens kommercielle vilkår i de forskellige egne i kommunen.

Aalborg By
Byrådet i Aalborg Kommune ønsker:

 • At Aalborg styrkes som Nordjyllands overordnede center for byturisme og et attraktivt udflugtsmål for regionens befolkning.
 • At funktionen som international og national kongresby styrkes.
 • At byens fritidstilbud i form af kultur, sport og underholdning udbygges som et attraktivt alternativ til de øvrige storbyer.
 • At Aalborgs grønne kiler og øvrige nærrekreative områder udbygges for at styrke friluftslivet og gøre byens forskellige kvarterer mere attraktive.

Limfjorden
Byrådet i Aalborg Kommune ønsker:

 • At fjordkystens tilgængelighed forbedres under hensyntagen til natur og miljø til gavn for lokalbefolkningen og turister.
 • At udbygge de muligheder for et aktivt friluftsliv og tematurisme, som området byder på.
 • At områdets fritidssejlads styrkes ved forbedring af havnemiljøer og havneservice.
 • At knytte udviklingen af turismen til de historiske og kulturhistoriske seværdigheder.

Østkysten - Den grønne milde kyst
Byrådet i Aalborg Kommune ønsker:

 • At fremme Østkystens betydning som et turist- og friluftsområde af høj kvalitet.
 • At indpasse turistservice i kystbyerne uden at ødelægge byernes præg af helårsbyer samt at bevare bykvaliteterne.
 • At forbedre kvaliteten og udnyttelsen af overnatningsanlæggene og deres omgivelser.
 • At færdigudbygge områdets fritidshavne med havneservice, værne om havnenes autentiske miljøer og synliggøre havnene som lystsejlermål.
 • At skabe kvalitetsforbedringer i sommerhusområderne.
 • At forbedre adgangen for alle til områdets udflugtsmål som natur, strande og kulturmiljøer.

Gammeltorv i Aalborg
Ferie- og Fritidsanlæg
 • Kvalitetsforbedring af de eksisterende ferie- og fritidsanlæg skal fremmes frem for etablering af nye anlæg, og
 • Turistsæsonen skal forlænges, men samtidig skal højsæsonen bevares, så der opnås en bedre udnyttelse af eksisterende ferie- og fritidsanlæg, også arealudlæg til nye anlæg begrænses.

Turismen i Aalborg Kommune er særligt knyttet til kystområderne samt Aalborg. Disse aktiver vil også fremover være nogle af de bærende elementer i turismeudviklingen, der i øvrigt er præget af mangfoldighed, såvel i menneskeskabte som naturskabte attraktioner.

Alt i alt har Aalborg Kommune i dag en stor del af de tilbud, som lokalbefolkningen og fremtidens turister vil efterspørge. Men der er efter byrådets opfattelse et særligt behov for at kvalitetsforbedre de eksisterende tilbud. Samtidigt må der stadigt arbejdes for en forlængelse af turistsæsonen, dog ikke på bekostning af højsæsonen.

Den øgede fritid giver behov for flere områder til friluftsaktiviteter. Samtidig er et aktivt friluftsliv med til at fremme sundhed og livskvalitet. Byrådet lægger vægt på, at flere bliver fysisk aktive. Dette mål søges opfyldt dels gennem en forbedring af adgang for alle til naturområderne og kysten, dels ved at sikre plads til udbygning af den infrastruktur, der hører friluftslivet til (fx rekreative cykel-, gang- og ridestier).

Aktivitetsanlæg har til formål enten at forøge eller forbedre mulighederne for at anvende de rekreative områders kvaliteter eller at etablere tilbud, som ikke forekommer naturligt.

Den første gruppe omfatter fritidshavne, veje, cykel- og vandrestier, ridestier, parkeringspladser, mindre museer og informationssteder mv. Den anden gruppe omfatter golfbaner, svømmeanlæg, vandlande, travbaner, motorbaner og andre sportsanlæg, zoo og dyreparker, forlystelsesparker og oplevelsescentre, museer, gallerier og andre kulturinstitutioner mv. En række aktivitetsanlæg kan medvirke til at forlænge turistsæsonen.

Hvis der i disse år etableres så mange nye aktivitets- og overnatningsanlæg, at ikke alle kan overleve, er det vigtigt, at der ikke kommer til at stå tomme bygninger eller ruiner i det åbne land. Derfor er det vigtigt, at lokaliseringen af disse anlæg fortsat finder sted i tilknytning til byerne, hvor bygningsmassen kan bruges til andre formål.

Placering af overnatnings- og aktivitetsanlæg i tilknytning til byer med dagligvareservice vil endvidere medvirke til at fastholde servicen disse steder og beskytte de landskabelige værdier.

Anlæggene skal afpasses i størrelse efter det lokalsamfund, de placeres i, blandt andet af hensyn til lokalbefolkningen. Placering af større anlæg skal ske uden for de særlige natur-, råstof- og jordbrugsområder og uden for kystnærhedszonen, som forudsættes friholdt for egentlige ferieanlæg og lignende, men tilgængelige for friluftslivet. En undtagelse fra denne bestemmelse er rekreative stier og ruter samt primitive lejrpladser og nogle af de særligt udlagte ferie- og fritidsområder, der er beskrevet i afsnittene "Sommerhusområder, campingpladser og fritidshavne" samt "Hoteller, feriecentre og -områder".


Bisnap Strand
Sommerhusområder, campingpladser og fritidshavne
 • Kapaciteten og rummeligheden inden for eksisterende sommerhusområder, campingpladser og fritidshavne skal udnyttes mest muligt og nye arealudlæg begrænses,
 • Lokalisering og dimensionering af nye sommerhusområder, campingpladser og fritidshavne skal ske i overensstemmelse med målene i dette hovedstrukturafsnit og efter en dokumentation af behovet, og
 • Eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål, og helårssamfund i populære ferieområder skal sikres til helårsbeboelse.

Byrådet er enig i det landspolitiske mål om, at de eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål. Sikringen skal ske både for at tilgodese befolkningens behov for rekreation på velbeliggende steder ud til hav og strand og for fortsat at have et kvalitetsprodukt at udleje til de turister, der foretrækker at bo i sommerhus.

Byrådet mener, at der visse steder er behov for at forbedre sommerhusområderne blandt andet med fællesfaciliteter. Forbedringerne skal ske i harmoni med de omgivende bebyggelser og landskabet, så områdernes præg af naturområder fremmes.

Byrådet ønsker at tilgodese mulighederne for landboturisme ved at lempe den nedre grænse for, hvad der kan tillades af mindre campingpladser i landdistrikterne (campingreglementet tillader ikke campingpladser under 100 enheder, medmindre der er en særlig begrundelse). Byrådet mener, at en tilknytning til en fiskepark eller et forsøg som en økologisk campingplads er eksempler på en særlig begrundelse.

Kapaciteten i de eksisterende sommerhusområder, campingpladser og fritidshavne skal udnyttes bedst muligt, før der udlægges nye områder. Det mener byrådet blandt andet kan ske gennem sæsonforlængelse, eksempelvis ved udbygning af sommerhusområderne med fællesfaciliteter, opstilling af flere hytter på campingpladserne og forbedring af fritidshavnenes servicefaciliteter.

Byrådet ønsker at arbejde for en beskyttelse af nogle af de mest bevaringsværdige sommerhusområder og havnemiljøer og har udpeget nogle af dem som værdifulde kulturmiljøer (Hou havn, Hals havn og Nibe havn). Se nærmere om dette under Hovedstrukturafsnit 5 Arkitektur og kulturarv.


Egense havn
Hoteller, feriecentre og -områder
 • Kapaciteten og rummeligheden i de eksisterende feriecentre, hoteller, kroer, pensionater og særlige ferieområder skal udnyttes mest muligt og nye
  arealudlæg begrænses,
 • En bred vifte af forskellige overnatningsanlæg i de forskellige turisme- og friluftsområder skal fastholdes, herunder at hoteller i kystområderne skal fastholdes til hotelformål,
 • Lokalisering og dimensionering af nye feriecentre, hoteller, kroer, pensionater og særlige ferie- og fritidsområder skal ske i overensstemmelse med
  målene i dette hovedstrukturafsnit og efter dokumentation af behovet, og
 • Kysterne skal aflastes gennem udlæg af særlige ferie- og fritidsområder i indlandet.

Byrådet mener, det er vigtigt at fastholde de eksisterende feriecentre og hoteller i de kystnære områder, så der stadig er en bred vifte af overnatningsmuligheder for de forskellige turistkategorier.
Eksisterende arealreservationer til hoteller og feriecentre skal udnyttes, før der sker nyanlæg.

Placering af overnatningsanlæg som hoteller, feriecentre, kroer, pensionater og vandrerhjem skal ske i tilknytning til bysamfund med dagligvareservice - for at understøtte disse byers service og beskytte de åbne landskaber. For at ferieanlæggene ikke skal blive for dominerende, skal størrelsen tilpasses byernes størrelse.

For det særlige ferie- og fritidsområde ved Lille Vildmose er der udarbejdet en særlig retningslinje (se retningslinje 10.3.2).


Fugletårn ved Lille Vildmose Center
Kolonihaver
 • Byrådet ønsker at sikre, at kolonihaverne fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Med kolonihaveloven (Lov om Kolonihaver, bkg. 790 af 21. juni 2007) blev begrebet "et varigt kolonihaveområde" indført. I retningslinje 10.4.1 med tilhørende kort er de varige kolonihaveområder i Aalborg Kommune udpeget. Kolonihavefunktionen er dermed sikret i disse områder.


Kolonihavehus
Støj fra fritidsområder
 • Konflikter mellem støjende fritidsaktiviteter (motorbaner og skydebaner) og deres omgivelser skal forebygges.

Skyde- og motorbaner indvirker på deres omgivelser ved arealforbrug, visuel påvirkning samt støj- og trafikbelastning. Et af hovedmålene for det åbne land er blandt andet, at naturværdierne bevares og forbedres.

Ved behandling af ansøgninger om etablering eller udvidelse af skyde- og motorbaner vil der derfor blive lagt vægt på, at der tages størst muligt hensyn til natur- og miljøværdierne i banens omgivelser. De prioriterede hensyn er formuleret i afsnit 11 Det åbne land.
På sigt ønskes udarbejdet en samlet plan for alle støjende og udtryksfulde fritidsanlæg som en temaplanlægning. I denne sammenhæng kunne der ses på muligheden for at kombinere flere typer af støjende og udtryksfulde aktiviteter, ligesom mulighederne for at udnytte råstofgrave kunne overvejes.

Hvor må der sejles?
Vandløb, hvor der er flere bredejere, og som ikke er undergivet særskilt ejendomsret, er åbne for almenheden for sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer. Retten må ikke udøves til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær. Adgang på land forudsætter tilladelse fra bredejerne.
(Bekendtgørelse af lov om vandløb §4 LBK. nr. 789 af 21/06/2007).

Støjende sejlads med vandscootere, jetski m.v. på søterritoriet er som udgangspunkt forbudt (Bekendtgørelse om regulering af sejlads med vandscootere m.v., Bek. nr. 1315 af 20/11/2006). Der er dog åbnet op for, at denne sport kan dyrkes i et område ved Bouet øst for Aalborg. De fleste moderne vandscootere typegodkendes som speedbåde og er dermed ikke omfattet af bekendtgørelsen.

Vandskisporten har i Aalborg Kommune egnede arealer i den tidligere lergrav ved Søndergaardsvej umiddelbart øst for Aalborg lufthavn, mens der ved Nordmandshage (Hals) er et egnet område til windsurfing.

Miljøvurdering

Der er ikke foretaget ændringer i dette afsnit, der giver anledning til bemærkninger.

23-11-2009
Se også