Kommuneplan forsiden

11.4.7 Kysttyper

  • Kysttyper med særlig høj landskabelig værdi skal friholdes for anlæg eller ændret anvendelse, der svækker områdernes fremtoning og landskabelige kvaliteter. Kysttyper, som er karakteristiske eller karaktergivende for de nordjyske kyststrækninger, skal så vidt muligt friholdes for anlæg eller ændret anvendelse, der svækker områdernes fremtoning og landskabelige kvaliteter. Hvor disse kysttypers egenskaber i dag er sløret/svækket, bør de uheldige påvirkninger eller anlæg søges fjernet/reduceret.
Bemærkninger til retningslinien

I mange egne af Aalborg Kommune knytter landskabet sig til kysterne. Kystområderne rummer store landskabelige værdier og har stor afsmittende virkning på de tilknyttede områders identitet og karakteristika. Kendetegnende for kyststrækningerne er den store variation samt den særlige dynamik, der får kysten til hele tiden at ændre karakter.

Det er ønsket at skærpe opmærksomheden om de særlige landskabelige og egnskarakteristiske værdier, som knytter sig til kommunens kyster. Fokus bør særligt rettes mod kysttyper med særlig landskabelig og/eller naturmæssig værdi, som er karaktergivende i kystlandskabet - fx de store, sammenhængende strandengsområder på Kattegatkysten syd for Limfjorden og ved Gjøl og Nibe Bredninger.

Kysttyper med særlig høj landskabelig værdi regionalt og nationalt forløber langs de geologiske interesseområder og geologiske beskyttelsesområder samt de særligt værdifulde landskaber jf. ovenstående kort.

Kysternes karaktergivende træk
Kattegatkysten er kendetegnet ved de milde, mindre bølgepåvirkede og typisk mere lavvandede kyster med smalle strande og smalle klitbælter samt mange strandengsområder. Strandengene er kendetegnet ved særlige plantesamfund bestemt af jordens vandindhold og saltholdighed. Fra Hou i nord til Dokkedal i syd er kysten en udligningskyst. Kysten består væsentligst af hævet havbund med mange strandengsområder, laguner og oddedannelser. Særligt værdifuldt er Lille Vildmoseområdet.

Fjordkysterne
Langs Limfjorden optræder mange forskellige kysttyper. Fjordkysterne i den østlige del er overvejende flade og sletteagtige med mange strandengsarealer, mens kysttypen længere mod vest afløses af flere klinter og skræntkyster.

Sandstrandene er ofte smalle og stenede.

Blaa flag
Strand
23-11-2009
Se også