Kommuneplan forsiden

12.1.3 Håndtering af regnvand

Decentral håndtering af regnvand skal ske ud fra nedenstående principper:

  • Befæstelse af arealer skal begrænses mest muligt.
  • Om muligt nedsives regnvand på grunden.
  • Ved bortledning etableres regnvandsbassiner om muligt som regnvandssøer, hvor naturligt dyre- og planteliv får lov at indfinde sig.
Bemærkninger til retningslinien

Ved fremtidige lokalplaner stilles i videst muligt omfang krav til befæstet areal herunder krav om begrænsning, størst mulig grad af permeabel befæstelse (P-arealer mm.). Endvidere udlægges arealer til forsinkelsesbassiner for den del, der ikke umiddelbart kan nedsives på stedet. Kombineret nedsivning og åbne regnvandsbassiner kan være relevant i nogle situationer. Aalborg Kommune vil præcisere hvordan regnvandet kan håndteres lokalt herunder, hvordan det kan håndteres som en gevinst for byens rum og til gavn for et naturligt dyre- og planteliv. Forholdet til naturbeskyttelseslovens §3 skal belyses. Løsningen må ikke være i modstrid hermed, heller ikke på langt sigt. Endvidere skal de økonomiske forhold ved etablering af bassiner som tekniske anlæg og/eller som rekreative anlæg belyses. Aalborg Kommune vil i indeværende spildevandsplanperiode endvidere igangsætte undersøgelser, der skal klarlægge nødvendigheden af tilpasningstiltag, som er rettet mod konsekvenserne af fremtidens øgede nedbørsmængder, ekstrem regn og vandstandsstigninger. Her skal bl.a. også fokuseres på løsninger, der medfører, at mængden af overfladevand, der skal bortledes via kloaksystemet, nedbringes, hvilket vil sige etablering af mindst mulig befæstelse, etablering af permeabel befæstelse, nedsivning af overfladevand mv. på egen grund.

23-11-2009
Se også