Kommuneplan forsiden

12.1.6 Vandindvinding ved Lundby Krat

Inden for området med særlige drikkevandsinteresser - Aalborg Sydøst (nr. 1435) (ovenstående kort) kan der etableres en kildeplads og et vandværk til oppumpning og produktion af drikkevand inden for rammerne af den tilhørende VVM-redegørelse.

I området:

  • må der maximalt oppumpes og produceres 1 mio. m3 vand om året,
  • skal  der tages videst muligt hensyn til naturinteresserne i området, og
  • hundeskoven skal udvides som kompensation for anlæg af to kildepladser i den eksisterende hundeskov.
Bemærkninger til retningslinien

Retningslinien for vandindvindingen ved Lundby Krat er fastlagt i forbindelse med den nødvendige udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering, for etablering af en kildeplads med 4 indvindingsboringer, nedgravning af ledninger samt vandværk ved Lundby Krat til oppumning af 1 mio. m3 grundvand om året.


Figur 4.1 fra VVM-redegørelsen - hovedforslag til placering af kildeplads med borehuse, vandledninger og vandværk ved Lundby Krat.

Hvert anlæg består af en boring, som er tilsluttet råvandsledningen. Afgangsrøret fra boringen er forsynet med ventiler, vandur m.v. For at beskytte indvindingsanlæggene mod frost, hærværk mv. skal der etableres borehuse omkring indvindingsanlæggene.

Borehusene etableres af hensyn til arbejdsmiljøet for driftspersonalet som mindre bygninger på ca. 2,5x3 meter i grundplan og med en bygningshøjde på omkring 3,5 meter. Vandværket forventes at blive bygget i 1 plan med et grundareal på 10 x 20 meter og en højde på 5,5 meter fra fundament til tagryg. Der skal etableres afskærmende beplantning omkring vandværket.

Der etableres tilkørselsveje til alle indvindingsanlæg, og omkring indvindingsanlæggene skal der være et arbejdsareal på ca. 12 x 12 meter. Arbejdsareal og kørevej befæstes, så det kan tåle kørsel med lastbil.

Projektet og dets virkninger på miljøet er beskrevet i VVM-redegørelse og miljøvurdering og vilkår for vandindvindingen fastlægges i vandindvindingstilladelsen og VVM-tilladelsen.

For at undgå udtørring af de våde §3-arealer og beskytte levvikårene for padder på disse arealer, kan der iværksættes afværgeforanstaltninger i form af  sløjfning af dræn på de våde enge, på et 4,4 ha stort areal.


Figur 13.1 fra VVM-redegørelsen - Areal hvor dræn kan sløjfes, er markeret med restesignatur. Arealet er 4,4 ha.

Der vil ske en overvågning af den overfladenære grundvandstilstand i området.

To af kildepladsens boringer anlægges i en indhegnet hundeskov. Som kompensation for arealtabet, skal hundeskoven udvides.

OSD-områder - områder med særlige drikkevandsinteresser administreres, kortlægges og udpeges af Naturstyrelsen. Områderne er udlagt for at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning i Danmark.


Figur 8.1 fra VVM-redegørelsen - Besigtigede naturarealer.


Foto`s fra Lundby Krat.
30-04-2012
Se også