Kommuneplan forsiden

12.1.4 Udpegede lavbundsarealer

  • I de udpegede lavbundsområder, jf. ovenstående kort, kan der gennemføres projekter, der genopretter lavbundsarealer som vådområder med henblik på at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Ved konkrete projektforslag skal det sikres, at projektet er foreneligt med naturbeskyttelsesinteresser, og at betydningen for eksisterende og planlagte tekniske anlæg vurderes.
Bemærkninger til retningslinien

For at leve op til vandplanens målsætninger om reduktion af kvælstof- og fosfortilledningen til følsomme kystvande og søer, prioriterer Aalborg Kommune, at der gennemføres projekter, der genopretter vådområder. Genopretningen skal ske inden for de udpegede områder.

Projektet vil typisk starte med at der foretages en ejendomsmæssig og en teknisk/biologisk forundersøgelse for at klarlægge, om et projekt kan realiseres. Det gælder fx en vurdering af forhåndsinteressen blandt lodsejerne, hvilke virkemidler og kompensationer, der er nødvendige for at gennemføre et projekt og behovet for afværgeforanstaltninger i forhold til nabojorder og tekniske anlæg mv. Forundersøgelsen skal endvidere beskrive tekniske muligheder, herunder konsekvenser af forslag til vådområder for de berørte parter. De berørte parter vil få lejlighed til at komme med synspunkter på projektet.

De udpegede områder vil ofte være en blanding af arealer i omdrift og enge og moser, der rummer naturværdier. Nogle af disse arealer vil således være beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, og en ændring her kræver dispensation. Områderne er udpeget som en helhed, og det vil i forbindelse med konkrete projekter blive vurderet, om en ændring af vandstanden samlet vil øge naturværdierne.

For konkrete projekter på lavbundsarealer, der samtidig er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder eller ligger i tilknytning hertil, skal der i forbindelse med forundersøgelsen gennemføres en konsekvensvurdering for de arter og naturtyper, området er udpeget for. Vurderes projektet at skade de arter eller naturtyper, området er udpeget for, kan projektet ikke gennemføres.

Inden for udpegningen kan der være enkelte mindre arealer, der er omfattet af en fredning efter naturbeskyttelsesloven. Her skal det i forbindelse med konkrete projekter vurderes, om fredningen er til hinder for en ændring af vandstanden.

Vådområder kan blandt andet etableres ved at afbryde dræn og grøfter i ådalen, oversvømme området med vand fra drænede arealer oven for ådalen eller ved at hæve vandstanden i vandløbet.

Genopretning af et vådområde vil betyde, at jorden ikke længere må dyrkes eller gødskes. Arealerne må derimod gerne afgræsses eller anvendes til høslet. Store dele af områderne vil dog enten stå under vand eller være så fugtige, at de ikke længere kan anvendes landbrugsmæssigt.

Den ny natur der dannes i forbindelse med kommunens vådområdeprojekter til kvælstoffjernelse vil oftest være næringsrige naturtyper. Ny natur, der skabes i sådanne projekter, vil ikke medføre yderligere krav til begrænsning af amoniakfordampning fra husdyrbrug.

Lavbundsareal
Lavbundsområde.
26-03-2012