Kommuneplan forsiden

Byudviklingsplan for Hals

Hals _illustrationskort2

Visionen for Hals er, at byen skal være et godt sted at leve, arbejde og besøge. Hals har et særligt potentiale som bosætningsby på grund af byens attraktive placering ved hav og fjord, et attraktivt købstads- og havnemiljø og mulighed for en tryg opvækst i en velfungerende by.

Hals er den største og vigtigste by i denne del af kommunen, både for indbyggere og turismen i området. Derfor er det vigtigt, at byen rummer alle de nødvendige servicetilbud indenfor handel, fritid, kultur, skole, børnepasning og ældrepleje.

Denne byudviklingsplan har fokus på bosætning, især børnefamilier, udvikling af mødesteder og sikring af Hals' historiske strukturer. Men der er også fokus på nærheden til Limfjorden og de grønne og rekreative kvaliteter i og omkring Hals, ikke mindst hvordan de "kittes sammen" med stiforbindelser. 

Ambitionen er, at denne byudviklingsplan skal angive udviklingsretningen for Hals i mange år fremover. Aalborg Kommune vil følge op på byudviklingsplanen med konkrete lokalplaner, projekter og tilladelser. Men der skal også private investorer og lokal opbakning til, at Hals kommer ind i en positiv udviklingsspiral.

.

Fold ind/ud Identitet og sammenhæng

Hals’ bykvaliteter som en lille, gammel købstand ved vandet skal bevares. Identiteten og sammenhængskraften i byen skal styrkes ved at koble by og havn bedre sammen og samtidig omdanne områder af midtbyen med respekt for købstadsstrukturen og det bevaringsværdige kulturmiljø. Det kommer både indbyggere og turister til gode.

Men det handler også om at tænke nyt i Hals og håndtere de demografiske udfordringer. Flere børnefamilier og fælles fodslag om udviklingen er vigtige strategiske elementer.

Historiske kvaliteter og Hals’ identitet skal bevares

Hals _kulturmiljoe _350p
 • Den historiske bymidtestruktur, herunder vejstrukturen skal bevares.
 • Byomdannelse skal ske med respekt for det bevaringsværdige kulturmiljø omkring Skansen, havnen og bykernen.
 • Bymidten og havnen skal bindes bedre sammen – visuelt og funktionelt.
 • Hals Skanses historiske betydning skal fortsat kunne aflæses i det fysiske landskab.

En gennemgang af Hals’ historie og kulturmiljøer afslører, at Hals har fået en bymæssig, topografisk og befolkningsmæssig profil, som man ikke kender fra andre byer af tilsvarende størrelse. 

Kort fortalt er opførelse af den første Hals Skanse i midten af 1620’erne som forsvarsværk baggrunden for udviklingen af såvel by som havn. For at forstå Skansens centrale rolle i denne udvikling er det vigtigt at bevare de forhold, som var baggrund for opførelse af Skansen. Det gælder eksempelvis muligheden for at betragte indsejlingen til Limfjorden fra Skansens volde og muligheden for at betragte Skansen fra havneområdet.

For så vidt angår havnen, har den været under løbende udvikling og forandring. Omvendt er det netop denne udvikling og forandring, man kan aflæse i havnens struktur. Eksempelvis er restaurant Havkatten placeret på det område, som udgjorde molehovedet på den første Hals Skibsbro fra 1655. Byens og havnens udvikling har altid været forbundne. Men i dag er den fysiske sammenhæng, selvom afstanden er lille, ikke så god, som den kunne være.

Ser man på et luftfoto, er Hals by i dag en meget blandet bebyggelse, der udelukkende holdes sammen af gadestrukturen. Kort fra 1800-tallet viser, at vejstrukturen stort set er uændret frem til i dag, med undtagelse af mindre ændringer af Midtergade. Hvis man oplever gaderummene i Hals på gadeplan, virker byen mere systematisk, men stadig uforudsigelig. Farver, former, materialer veksler hele tiden, og oplevelsen af ”Hvordan mon der ser ud om næste gadehjørne?” er noget af den identitet, som skal bevares.

Der er store potentialer i at omdanne og forny en række huse i og omkring bymidten. Der skal bare tages hensyn til det udpegede kulturmiljø. Et velbevaret kulturmiljø er med til sikre Hals’ identitet, højne huspriserne i byen, og tiltrække turister.

 

Flere børnefamilier

Hals _børn _350p
 • Der skal arbejdes på at tiltrække flere børnefamilier til Hals, så demografien bliver mindre skæv.
 • Familielivet sættes i fokus ved, at der skabes et velfungerende samspil mellem byens hverdagsfunktioner: Boliger, skole, institutioner, fritidsaktiviteter, rekreation, indkøb mv.
 • Der skal mere fokus på Hals som bosætningsby.
 • Der skal være mulighed for både at købe nyt hus eller gammelt hus til rimelige penge i Hals.

For mange er Hals et ”pensionist-paradis” – med rette. Det er et overskueligt lokalsamfund med fjord, natur og indkøb tæt på. Der er plads til golf, og pulsen er lavere end i Aalborg, - hvis man ser bort fra sommeren, hvor byen fyldes med turister.

Men Hals har også mange af de kvaliteter, som børnefamilier efterspørger. Her er natur, luft, plads og et lille samfund, som er trygt, hvor man kender legekammeraterne og legekammeraternes forældre. Der er skole, butikker, restauranter, og så får man flere m² for pengene end i eksempelvis Aalborg. Dertil kommer, at på Aalborg Kyst ved Hals og Hou findes nogle af Nordeuropas fineste og mest børnevenlige strande. 

Hals konkurrerer med kommunes øvrige oplandsbyer fx Klarup og Vestbjerg om børnefamilierne. Afstanden til Aalborg bliver ofte nævnt som en udfordring. Men Nibe har i rejsetid kun marginalt kortere til Aalborg centrum end Hals, og der flytter børnefamilier til Nibe. Hals er cirka halv størrelse af Nibe, men byerne har mange af de samme bosætningskvaliteter.

I en by som Hals er børnefamilier særligt vigtige. De holder gang i skolen, idrætsforeningerne og er ofte med til at generere vækst både konkret i form af fødsler, men også nye tilflyttere.

Hvad kan man gøre? Som kommune kan man sørge for, at der er grunde til salg, at bussen kører til Aalborg og uddannelsesinstitutionerne, at byen har en velfungerende skole, at der er fritidstilbud til de unge, at der er kulturtilbud osv. Men erfaringerne fra mange andre byer er, at lokale ambassadører og tilflytter-netværk er mindst lige så vigtige. Og her spiller de lokale kræfter en væsentlig rolle.

Fælles fodslag om byudviklingen

Hals _fodslag _350p (1)
 • Det er en fælles opgave at fortælle og formidle den gode historie om Hals.
 • Vi skal snakke Hals op – ikke ned.
 • Medborgerskab er en forudsætning for at skabe en levende by. Det er derfor vigtigt, at borgere i Hals føler et fælles ansvar for at løfte byen.
 • Der skal findes fælles fodslag ift. udviklingen blandt borgere, investorer og politikere.

Udviklingen i Hals har stået meget stille de sidste 10 år. Indbyggertallet falder, og indbyggerne bliver ældre. Derfor er der behov for ”at tage skeen i den anden hånd” og gøre noget aktivt for at vende udviklingen. Det handler om at komme ind i en positivt spiral, hvor udvikling avler mere udvikling. Det er bl.a. det, som sker i Aalborg og kommunens øvrige oplandsbyer. I Hals kan det bl.a. handle om at tænke nyt og prøve andre indsatser.

Man har ikke altid været enige om udviklingen i Hals. Hvis man skal skabe udvikling i Hals er der dog brug for, at der findes fælles fodslag blandt borgere, investorer og politikere. Det er politikerne, der skal træffe både populære og upopulære beslutninger, investorerne som skal være med til at finansiere udviklingen, og borgerne - både nye og eksisterende - som skal understøtte og leve med udviklingen.

I Hals’ situation, som ligger uden for de primære vækstområder, men med potentialer, er investorerne en vigtig partner. Det er dem, som skyder penge i konkrete projekter, og har brug for investeringssikkerhed. Det handler således om at finde løsninger og strategier, som både tilgodeser investorerne og borgernes vision og ønsker for området.

Aalborg Byråd har med denne byudviklingsplan og penge på budgettet til opgradering af byrum taget første skridt til at sætte en positiv udvikling i gang. Udviklingsplanen skal følges op med konkrete lokalplaner og projekter og private byggeprojekter.

Støttepunkt for Aalborg Kyst og turistudvikling i balance

Hals _turisme 2_350p
 • Hals skal fortsat være et støttepunkt for turismen på Aalborg Kyst.
 • Hals skal rumme servicefaciliteter, indkøb mm. for turisterne på Aalborg Kyst.
 • Der skal arbejdes for flere og bedre oplevelsesmuligheder i Hals.
 • Dagsturister skal ses som potentielle tilflyttere.
 • Turistudviklingen skal tilpasses lokalsamfundet.
 • Byen og områdets muligheder skal synliggøres for turister.

I de sidste 50 år har turisme og Hals’ udvikling været tæt forbudne. Hver sommer drager tusinder af turister mod området omkring Hals. Havet og børnevenlige strande er de store trækplastre. Aalborg Kyst har én af Danmarks største kolonier af sommerhuse med ca. 4.000 sommerhuse mellem Hals og Hou og ca. 1.000 syd for fjorden. Både i det fysiske landskab og i beskæftigelsen fylder turismen meget i Hals.

Hals har som den klart største by i området en vigtig rolle som støttepunkt eller gateway for Aalborg Kyst. Her er der servicefaciliteter, indkøbsmuligheder, restauranter osv. Mange turister slår dog også et smut forbi Hals for at opleve det autentiske by- og havnemiljø. Men den udprægede følelse er, at der ikke er ret meget at give sig til udover at købe en is eller øl på havnen. Der skal være plads til at skabe flere og bedre oplevelsesmuligheder, som kan tiltrække og fastholde turister i længere tid, end det er tilfældet i dag.

I dag er turistmængden massivt koncentreret ved butikkerne på havnen, mens det bymæssige centrum (i den ældre by) ikke i samme grad besøges af turisterne. Der skal arbejdes med en udligning af dette forhold ved at skabe bedre forbindelse mellem de to dele. Derudover er der fortsat reserveret et areal nord for Strandvejen øst for præstegården til turismeformål af mere opfattende karakter, hvis sådanne skulle opstå. Der mangler fortsat aktiviteter og attraktioner til gråvejrsdagene og til de turister, der efterspørger aktivitet og fysisk udfordring. Sådanne aktiviteter kan placeres her.

Nye turisttiltag skal understøtte det autentiske by- og havnemiljø i Hals. En turistudvikling, der overtrumfer lokalsamfundet, lokalbefolkningen og de bevaringsværdige miljøer, vil ødelægge turistaktiverne i Hals. Det vil som flere steder ved Vestkysten skabe øde og tomme spøgelsesbyer i vinterhalvåret. I Hals findes det i mindre grad, men tydeligt illustreret ved isboderne på havnen, som lukker helt ned uden for sæsonen. En afbalanceret og bæredygtig turistudvikling kan sikre helårsfunktionerne i byernes dagligvare- og detailhandel og øvrige servicetilbud.

Når det er sagt, er alle turister, herunder dagsturister, en potentiel tilflytter. Mange turister og tilflyttere efterspørger de samme kvaliteter; natur, adgang til vandet, indkøbsmuligheder, en hyggelig by osv. Nye byudviklingsprojekter skal derfor ses og udvikles med dette i baghovedet.

Sammenlignet med andre områder har Hals-området en overflod af overnatningsmuligheder, men færre attraktioner. Der ligger seværdigheder i området – både for historie-, kultur- og naturinteresserede, men de ligger spredt. Turistorganisationen VisitAalborg skal derfor fortsat have fokus på at synliggøre byen og områdets muligheder.

 
Fold ind/ud Det gode hverdagsliv

Hals rummer mange af de byfunktioner, der er med til at skabe et godt hverdagsliv for byens og oplandets borgere; bl.a. butikker, skole, bibliotek, børnehaver og restauranter. Der er desuden et aktivt fritidsliv, som der er grund til at værne om.

Et godt hverdagsliv kræver medborgerskab og lokale løsninger. Det gode hverdagsliv skabes ikke kun for borgerne, men også i særdeleshed af borgerne.

Fokus på bymidten og Midtergade

Hals _bymidte -midtergade _350p
 • Aksen gennem den ældre by (Midtergade, Havnegade og havnen) skal være byens ”rygrad”.
 • Aktiviteter, der skaber liv i byen, skal fortsat centreres her, så de enkelte elementer kan forstærke hinanden, så bybilledet bliver levende og mere synligt.
 • Både dagligvare- og udvalgsvarebutikker skal udvikles inden for den eksisterende bymidteafgræsning (se kort).
 • Stueetagen i udvalgte bygninger og ejendomme langs Midtergade skal fortsat primært bruges til butikker eller servicevirksomheder med kundestrømme.
 • Offentlig service og fritidsaktiviteter skal placeres og indrettes, så de bidrager mest muligt til skabelse af byliv.
 • Bymidten og havnen skal bindes bedre sammen – visuelt og funktionelt.

Det er intentionen, at Hals skal fremtidssikres som en aktiv, attraktiv og levende by. Bymidten spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet, fordi den både er et uformelt samlingssted for indbyggerne, men også byens visitkort for besøgende og turister. Især dagligvarebutikker, fritidsfunktioner og institutioner kan være særlige drivere for skabelse af byliv på grund af deres store kundestrømme. Derfor er der særlig opmærksomhed på placering af og indretning af disse funktioner, så de er med til at skabe byliv i kombination med et indbydende og attraktivt bymiljø.

Erfaringer fra dagligvarebranchen viser, at en discountbutik på ca. 1.000 m² dagligt genererer ca. 500-1.000 kunder alt efter type, beliggenhed mv. Og der er en betydelig sammenhæng og kundeflow mellem dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Hvis en dagligvarebutik lukker i bymidten eller flyttes ud til indfaldsvejene, medfører det erfaringsmæssigt lukning af 2-4 udvalgsvarebutikker. Det er derfor vigtigt, at fokusere placeringen af butikker, så de forstærker hinanden.

Hals har flere butikker end antallet af indbyggere tilsiger. Dette skyldes naturligvis de mange sommerhuse nord for byen og turister om sommeren. Det er positivt og en driver for udvikling og omsætning i byen. Det har den negative konsekvens for bylivet, at der er en del sæsonbetingede butikker fx isbutikker, som holder lukket i vinterhalvåret. Dette er et grundlæggende vilkår, som skal huskes i planlægningen.

I de seneste år er der er en tendens til, at der er kommet flere butikker på havnen og flere ”huller” i Midtergade. Havnen og bymidten har hver deres styrker, og det er vigtigt at de komplementerer hinanden. Derfor skal der arbejdes på at skabe en bedre sammenhæng mellem de to. I lokalplanen for Hals Midtby er der forbud mod, at stueetagen i visse bygninger og ejendomme anvendes til boligformål. Det betyder fx, at en tom butik ikke kan ombygges til bolig, men fortsat skal anvendes til butikker eller servicevirksomhed med kundestrømme. Denne strategi er med at sikre handelsstrøget og oplevelser langs hele Midtergade, så man kan se fra butik til butik.

Attraktive mødesteder

Hals _moedesteder _350p
 • For at styrke de sociale relationer er det vigtigt at skabe naturlige steder at mødes i det offentlige rum.
 • Mødestederne skal være vedkommende, anvendelige og tilgængelige for alle - børn, unge og ældre - alle med forskellige behov og interesser.
 • Byens rekreative tilbud skal favne bredt og give mulighed for rekreation året rundt.
 • Muligheder for at være fysisk aktiv i byens rum og rekreative områder samt tilstødende landskaber skal løbende forbedres.
 • Fleksible byrum og inventar og multifunktionelle byrum skal være med til at skabe nye mødesteder.

Byliv skabes af mennesker, som er sammen. Og gode mødesteder i byen er med til sikre byens sammenhængskraft. Hals skal signalere venlighed, imødekommenhed og sociale muligheder. Det handler om at skabe byliv og mødesteder, der besøges af mange forskellige mennesker. Tilstedeværelsen af mennesker signalerer, at her er der rart at være. Den fyldte restaurant og den næsten tomme restaurant formidler to helt forskellige budskaber.

Skoleområdet med skole, skolefritidsordning, børnehave, hal, boldbaner, idrætsanlæg, klubhus m.v. skal fortsat være et klart omdrejningspunkt for familier med børn. Placeringen nord for Aalborgvej betyder dog, at området hænger dårligt sammen med bymidten. Der skal gøres en indsats for at formidle de muligheder, der findes i området fx via bedre skiltning eller grønne sammenhænge.

Torvet har historisk været et vigtigt knudepunkt og samlingssted i byen. Det skal det fortsat være. Torvet skal være et byrum, hvor der både er plads til torvedage og uformelle aktiviteter, hvor man har lyst til at opholde sig - både for en stund og i længere tid.

Børnenes Jord og Skansen er to grønne, uformelle mødesteder, som begge skal være mere synlige mødesteder i byen fx via bedre skiltning og fysisk adgang. På Skansen bør man desuden tænke i flere oplevelsestilbud. Det kan fx være vinteraktiviteter i form af julestue. Denne opgave skal evt. løftes af museet og lokale kræfter.

Størst potentiale for nye og bedre mødesteder er på havnen og områderne omkring. På Hals Havn er der i dag meget begrænsede muligheder for ophold i det offentlige rum. Det betyder, at havnen bliver et sted, hvor man går i stedet for et sted, hvor man opholder sig. Der er lavet et opholdsareal ved iskioskerne på Vestpieren, men flere ”døde” byrum skal aktiveres og der skal skabe flere og bedre opholdsmuligheder på havnen. Dette gælder bl.a. på den sydligste del af Vestpieren og i den østlige del af havnen, så man også får aktiveret denne del af havnen.

 
Fold ind/ud Udvikling og omdannelse

Nye boligområder og omdannelse i bymidten skal være med til at tiltrække tilflyttere til Hals. Byen skal rumme forskellige boligtyper og -former til forskellige behov og generationer. Det skal både være muligt for børnefamilien at bygge sit eget parcelhus og for singlen at få en lejlighed centralt i byen.

Lokale erhverv skal have mulighed for at slå sig ned i Hals.

Byudviklingsprincipper

Hals _byudviklingsretning _350p
 • Byudvikling mod nord – ”Helhedsplan for Hals Nord” fra 2006 droppes.
 • Hals skal rumme forskellige boligtyper og -former til forskellige behov. Også gerne forskellige prisklasser.
 • Der skal være byggegrunde til salg i Hals.
 • ”Huller” i byen skal bebygges og evt. fortættes.
 • Ca. 1/3 af de nye boliger skal findes ved fortætning og fornyelse hovedsageligt i og omkring bymidten.
 • Ca. 2/3 af de nye boliger skal findes ved udlæg af nye boligområder.
 • Boligtyper skal blandes for at opnå en blandet befolkningssammensætning.

Gode boliger spiller en vigtig rolle for det gode hverdagsliv og byens attraktion for tilflyttere. Der er bygget 145 boliger i Hals de sidste 12 år, og vi forventer mindst et lignende antal boliger de næste 12 år.

Der foregår løbende en fortætning og fornyelse af boliger i og omkring Hals bymidte – typisk til mindre boliger som er centralt placeret tæt på byens handelsliv. Fornyelse og udfyldning af huller i bebyggelsen på fx Vestpieren og Havnegade er fortsat en strategi. Ved at øge boligudbuddet i midtbyen dannes basis for et generationsskifte i de parcelhusområder, der i dag beboes af 60+ generationen, og som måske har lyst til en nemmere og mindre bolig. Kort sagt at få gang i flyttekæden. Men også børnefamilier og enlige, der sætter pris på et byliv i mindre skala, kan finde det attraktivt at bosætte sig i midtbyen. Der skal være opmærksomhed på ikke at skabe en opdelt by, hvor fx alle seniorer bor i samme område. Boligtyper skal blandes for at skabe en bedre fordeling af befolkningsgrupperne.

”Helhedsplan for Hals Nord” fra 2006 med byudvikling mod nord er aldrig blevet en succes og droppes derfor. En af grundudfordringerne er, at Aalborgvej udgør en stor psykologisk barriere, der nærmest afskærer den nordlige del af Hals fra at være en integreret del af byen. En forudsætning for planen var flytning af Hals Metal A/S og efterfølgende oprensning af jorden, men det er ikke sket, og det ligger ikke i kortene, at metalsmelteriet flytter foreløbig. Etablering af en ny omfartsvej var også en forudsætning. Disse to forudsætninger betyder nogle dyre grunde, som der ikke er økonomisk grundlag for i Hals. Udfordringen er, at nord-planen ikke slår på Hals’ styrker omkring nærhed til hav og fjord.

Men det er strategien, at der skal være plads til byudvikling på bar mark i Hals, så der er noget forskelligt ”på hylderne” for potentielle tilflyttere. Der udlægges derfor nye boligområder mod øst – nærmere beskrevet i næste afsnit ”Nye boligområder”.

Nye boligområder

Hals _nye _boligomraader _350p
 • Hals Camping omdannes til boligområde.
 • Ejendommen Nordmandshage 35 inddrages til byudvikling i form af boliger.
 • De to nye boligområder skal indeholde blandende boligtyper til forskellige målgrupper.
 • De to nye boligområder skal udnytte nærheden til golfbanen og naturområder og udvikles i respekt hermed.
 • Boligområde nord for Laksestræde (Lokalplan 5.43) fastholdes.

Baggrunden for Hals nord-planen er blandt andet, at udvidelsesmulighederne i Hals er begrænsede. Hele Hals ligger inden for kystnærhedszonen, og det giver nogle begrænsninger i forhold til byudvikling. Man er derfor tvunget til at kigge på alternative muligheder for bosætning. Blandt andet derfor omdannes Hals Camping til boligområde.

Både Hals og Aalborg Kommunes politik har i mange år været at fastholde campingpladsen som campingplads for at understøtte turisten i Hals-området. Forskellige former for overnatningsmuligheder er altid et plus. Men udviklingen inden for camping går mod større og større enheder, fordi gæsterne efterspørger flere og bedre faciliteter. Efter 2018 standard er Hals Camping en meget lille campingplads. Den har tilladelse til 170 pladser – i praksis er der plads til ca. 130 pladser. Belægningen har i en årrække været under 50 %, og i starten af 2018 meddelte campingpladsen, at den lukker – med forventning om at blive omdannet til boliger. 

Ejendommen Nordmandshage 35, som ligger syd for Hals Camping, inddrages også til nye boliger. Det kan lade sig gøre at bygge boliger på stedet, fordi grunden ligger bag den eksisterende bebyggelse Korsholm. Det forudsætter dog stadig, at der redegøres for eventuel påvirkning af kystlandskabet.

Fælles for de to nye boligområder er, at de ligger på bykanten op ad golfbanen med nærhed til hav, fjord og natur. Det skal både udnyttes men også tages hensyn til i lokalplanlægningen. Bl.a. skal Golfstien føres igennem boligområderne, så man får en bedre forbindelse mellem by og naturområder.

Der skal være plads til børnevenlige parcelhuse, men der kan også eksperimenteres med boformer, der er mindre arealkrævende, men som samtidig kan opfylde mange af de fordele, der efterspørges ved parcelhusbyggeri. Eventuelt kombineret med flere fælles faciliteter, som kan være med til at øge fællesskabsfølelsen i området. Der skal også være plads til mindre boliger i form af tæt-lav byggeri. Når man kigger på den nuværende befolkningssammensætning og forventningerne til udvikling i demografien, tyder alt på, at der er behov for flere ældrevenlige boliger i Hals. Ambitionen for de nye boligområder er at skabe nogle mindre, velfungerende og blandede boligområder, der kan supplerede den eksisterende boligmasse.

Alle perspektivområder i Hals nord-planen tages ud af planlægningen. Et mindre område nord for Laksestræde (Lokalplan 5.43) fastholdes dog. Da området er lokalplanlagt, er der en byggeret for grundejerne. Det udløser derfor en økonomisk erstatning, hvis kommunen ønsker at droppe området. En del af området er kommunalt ejet, men der er ikke planer om at byggemodne området foreløbig.

Østpieren skal i spil

Hals _oestpier _350p
 • Der skal ske en byomdannelse af Østpieren syd for Renden.
 • Den fremtidige anvendelse, struktur og arkitektur skal fastlægges i en selvstændig planproces.
 • Der skal tages hensyn til det bevaringsværdige kulturmiljø omkring havnen.
 • Motorværkstederne, fiskeriet og området omkring Lille Jomfru Ane Gade skal bevares og beskyttes.
 • Eventuelle miljøkonflikter skal kortlægges, og den konkrete planlægning for området skal tilpasses, så miljøkonflikter undgås.
 • Der skal findes nye placeringer for eksisterende funktioner på Østpieren.

Historisk set har udviklingen af Hals by altid været forbundet med udviklingen af Hals Havn – og omvendt. I de sidste mange år har udviklingen i både by og havn stået stille. Når man kigger på demografisk sårbarhed og udfordringer såsom fødselsrate, dødsrate, nettotilflytning, andel børn, andel ældre og fordelingen mellem kvinder og mænd, slår Hals-området ud på alle parametre. Som nævnt tidligere er der derfor behov for ”at tage skeen i den anden hånd” og gøre noget nyt og aktivt for at vende udviklingen. Og her er havnen en mulighed, da den er et af byens største aktiver.

Hals Havn giver liv i byen. Skibe der skal repareres, fiskere der skal ud og fange fisk – både erhvervsmæssigt og i fritiden - samt fiskerhuse giver liv og en stemning af levende havn. Om sommeren er der særlig aktivitet på og i havnen med lystbåde, iskiosker, restauranter og turister i det hele taget. En aktiv og levende havn med ”noget at kigge på” er både et aktiv for byens indbyggere, potentielle tilflyttere og turister. Det skal bevares.

Men der er potentiale for at skabe mere liv. Store dele af Østpieren bruges til oplag af lystbåde i vinterhalvåret, men arealerne står tomme om sommeren. Ikke ligefrem den bedste udnyttelse af nogle af bedste og mest attraktive arealer i Hals. Anvendelsen af hele Østpieren er i den nuværende planlægning fastsat til havneformål, dvs. erhverv med en ”naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen” eller offentlige funktioner ”som har naturlig tilknytning til havnen og farvandet”. Men der er intet, der tyder på, at der kommer havnerelateret erhverv, såsom en fiskefileteringsfabrik til Hals. Derfor bør disse arealer omdannes til andre formål.

Omdannelse af Østpieren er så væsentligt et skridt for udviklingen i Hals, at det skal gribes rigtigt an. Der skal derfor tilrettelægges en planproces og plan, som både indbyggere, politikere og potentielle investorer kan se sig selv i. Her bør man søge inspiration fra processer i andre byer, men der kan både være tale om arkitektkonkurrencer og nedsættelse af en havnegruppe, hvor man inviterer interessenter ”med ind i maskinrummet”. 

Erhverv og pladskrævende butikker

Hals _erhverv _350p
 • Overordnet set fastholdes den nuværende erhvervsstruktur.
 • I bymidten og på Vestpieren skal der være plads til ”byerhverv”, såsom servicevirksomheder, kontorer og butikker.
 • I erhvervsområderne ved Bygmestervej og Bisnapkratvej skal der være plads til lokale erhverv og butikker med pladskrævende varer.
 • Store erhvervsudvidelser skal ske vest for Bygmestervej.
 • Såfremt Hals Metal flytter eller lukker, skal der arbejdes på at udfase erhvervsområdet ved Skovgårdsvej.

Som beskrevet i afsnittet ”Fokus på bymidten og Midtergade” er det fortsat strategien, at stueetagen i udvalgte bygninger og ejendomme i Midtergade som udgangspunkt ikke må anvendes til boligformål. Det sikrer plads til butikker eller servicevirksomheder med kundestrømme. Placeringen af denne type virksomheder i bymidten er med til at skabe byliv. Mange virksomheder ønsker at være en del af byens liv, og miljømæssigt kan en lang række virksomheder i dag fint indpasses i bymiljøet. Det kan endda være med til at give nyt liv til byen og optimere udnyttelsen af eksisterende infrastruktur og servicetilbud.

Butikker der forhandler pladskrævende varer såsom byggemarkeder, biler og både kan placeres i erhvervsområderne Bisnapkratvej og Bygmestervej. Der er god vejadgang, og arealerne har god synlighed fra de overordnede veje.

Der laves nogle planmæssige justeringer, så området omkring den tidligere genbrugsplads nord for Bygmestervej konverteres til et almindeligt erhvervsområde på samme vilkår som Bygmestervej. Det giver plads til et par nye virksomheder. Vest for Bygmestervej ligger et større kommuneplanlagt område, som kan lokalplanlægges og byggemodes, hvis der skulle være behov for mere lokalt erhvervsareal. Området vil komme til at fungere som byport, dvs. byens ankomst.

Erhvervsområdet Skovgårdsvej ligger ikke optimalt. Det giver en masse lastbilkørsel forbi Hals Skole og igennem byen. Hvis Hals Metal flytter eller lukker, skal der arbejdes for at afvikle Skovgårdsvej som erhvervsområde.

Erhvervssituationen på havnen og Østpieren er beskrevet i afsnittet ”Østpieren skal i spil.”

 
Fold ind/ud Grønne og rekreative kvaliteter

De mange landskabs- og naturværdier i og omkring Hals er vigtige for både indbyggere, tilflyttere og turister. De giver rige muligheder for rekreative oplevelser og fritidsaktiviteter såsom traveture, cykelture, fiskeri, badning mv. Der skal dog skabes en bedre sammenhæng mellem de rekreative områder og bedre stiforbindelser ud i naturen. Gode sammenhængende naturområder er også vigtige for den vilde flora og fauna i området.

Rekreative kvaliteter i Hals by

Hals _groen _i -Hals _350p
 • De interne grønne områder i Hals by skal sikres og udvikles til rekreation, fritidsaktiviteter og mødesteder for byens borgere.
 • Grønne elementer skal være med til at binde byens funktioner, mødesteder og rekeative elementer bedre sammen.
 • Adgangen til Limfjorden, specielt omkring havnen, skal forbedres.
 • I nye boligområder skal der stilles krav til kvalitative opholdsarealer.
 • I nye boligområder og ved byfortætning og omdannelse skal der tages hensyn til klimaforandringer.

Inde i Hals by er der en række grønne elementer, hvor Skansen, Børnenes Jord, det gamle gadekær, kirken og skole- og idrætsområdet er de væsentligste. Der lægges vægt på at videreføre disse kvaliteter. Med de grønne områders centrale beliggenhed har de en unik mulighed for at fungere som omdrejningspunkter for bylivet.

Skansen som et eksempel er et vigtigt grønt element i bybilledet, men de potentielle forbindelser mellem byen, havnen og Skansen udnyttes ikke. I stedet ligger Skansen som et særskilt element. Ved aktivt at integrere området med aktiviteter, som ikke nødvendigvis kun forholder sig til stedets historie, kan der skabes opmærksomhed og udnyttelse af de historiske fortællinger. En stiforbindelse til havnen vil også give en bedre sammenhæng, både fysisk og visuelt.

Hals er placeret helt unikt ved udmundingen af Limfjorden ved Kattegat. Desværre er der ved byen få muligheder for at ”mærke vandet”. Trappen ved P-pladsen i den vestlige del af havnen er stort set den eneste mulighed for at komme helt tæt på vandet. I det østlige hjørne af havnen, som ligger ubrugt hen, kan der skabes helt unikke oplevelsesmuligheder, hvor vand og land forenes. Som beskrevet i afsnittet "Attraktive mødesteder" er det strategien, at der her udvikles et nyt mødested, der sætter fokus på fritid, sport og oplevelser.

Det forventes, at klimaet ændres, hvilket vil betyde havvandsstigning, forhøjelse af grundvandsspejl, mere vand i vandløb og øget nedbør. Der er derfor behov for, i højere grad end tidligere, at håndtere regnvand lokalt. Håndtering af regnvand handler primært om forsinkelse og nedsivning af regnvand. Det er ønsket, at forsinkelses- og nedsivningsbassiner samtidig kan indgå som et rekreativt element i byområdet og nye boligområder.

Rekreative kvaliteter og landskab omkring Hals

Hals _groen _omkring _Hals 2_350p
 • Der skal være en sammenhængende grøn struktur rundt om Hals, som består af større og mindre grønne områder, skovarealer, vandløbsarealer og beskyttet natur, som forbindes af grønne kiler og stiforbindelser.
 • Der skal være bynære rekreative områder, som appellerer til gå-, løbe-, cykel- og rideture.
 • Der skal sikres en god tilgængelighed til de rekreative områder fra byens boligområder, ikke mindst strandene langs Aalborg Kyst.
 • Udsigtskig skal bevares og understøttes.
 • Den biologiske mangfoldighed i de grønne områder skal styrkes.

Hals er omgivet af vand, grønne enge, skove og plantager samt bynære golfbaner. Flere af områderne ligger dog som isolerede øer. Derfor er det ønsket at skabe en sammenhængende grøn struktur, som både består af menneskeformet og plejet landskab og mere vild natur. Den vilde naturs mangfoldighed er trængt. En lang række vilde planter og dyr, der tidligere var almindelige, er i dag i stærk tilbagegang. Derfor vil det give mening målrettet at give mere plads til det vilde dyre- og planteliv, dvs. en øget biologisk mangfoldighed - også i Hals-området.

En måde at skabe sammenhængende natur på er nye skove. Fx er der udpeget skovrejsningsområder nord for byen, der forbinder de grønne områder og idrætsfaciliteter ved skolen med Hals Mose nord for byen. Skove har flere formål. Dels bidrager skove til biodiversitet og medvirker til luftrensning og reduktion af CO2. Men skove er også vigtig friluftsaktivitet for mange danskere. Især bynære skove har et potentiale for gå-, løbe-, cykel- og rideture og bidrager dermed til bedre helbred, både fysisk og mentalt.

Men det er ikke alle steder, at der skal plantes skov. Noget af det særlige i Hals, og mange andre kystbyer, er de lange kig ud over vandet. Derfor skal større sammenhængende beplantning undgås nær kysten. Tilsvarende er der i lokalplanen for havnen indsat begrænsninger for højden på byggeri for at sikre udsigtskigget fra Skansen.

Forbindelserne ud i naturen omkring Hals skal forbedres. Nordsøstien, som følger kysten til badestrandene, og stien til Hals Mose (også kaldet sti 7, som nu er genoprettet) er de vigtigste stier ud i landskabet og naturen, som derfor skal passes på og bevares. ”Starten” på stierne og sammenhængen mellem by og land er vigtig. Der skal derfor gøres en indsat for at lave en mere direkte kobling af Nordsøstien til havnen, som er et naturligt mødested i byen.

Da campingpladsen omdannes giver det mulighed for at lave en ny stiforbindelse, som forbinder stien til Hals Mose mod nord via Præsteskoven, Nordsøstien og havet mod øst via Golfstien og Nordmandshage og boligområderne mod syd. Samlet set er det målet at skabe sammenhængende korridorer for flora og fauna, og give befolkningen mulighed for at bevæge sig mellem de grønne områder i et sammenhængende stinet med varierede landskabelige oplevelser.

 
Fold ind/ud Mobilitet

Der skal sikres god tilgængelighed mellem bolig, arbejdspladser, uddannelse, indkøb og fritidsfaciliteter. Gang og cykel skal være den primære transportform på de korte distancer.

Færgeforbindelsen Hals-Egense har en særlig rolle i forhold til Hals’ udvikling.

Overordnet infrastruktur

Hals _infrastruktur _350p (2)
 • Aalborgvej og Strandvejen er byens overordnede veje, som skaber forbindelse til omverdenen. Her prioriteres fremkommelighed.
 • Østergade skaber forbindelse til havnen og fungerer som en fordelingsvej for biltrafikken.
 • På mange mindre gader, men specielt langs forløbet Midtergade/Havnegade og på havnen, skal færdsel ske på de bløde trafikanters betingelser.
 • Strandvejen har en særlig rolle som forbindelse mellem Hals og sommerhusområdet nordpå.
 • Det skal være nemt at cykle eller gå til bussen, indkøb, offentlig service og fritidsaktiviteter.
 • Færgeforbindelsen Hals-Egense skal fortsat være en vigtig forbindelse over Limfjorden og udgøre et alternativ til Limfjordstunnellen.

Hals har den gode egenskab, at den ikke er større end, at alle steder i byen ligger inden for en overskuelig afstand, hvilket giver gode forudsætninger for at øge brug af cykel eller gang til dagligdags ærinder. Nogle boligområder har gode stiforbindelser, men der findes ikke et større sammenhængede stisystem i byen. Til gengæld betyder den historiske vejstruktur med smalle krogede vejforløb, at her afvikles færdslen på de bløde trafikanters betingelser. Dette gælder ikke mindst på Midtergade/Havnegade, som er byens handelsgade. På lange lige vejforløb gennem boligområder, hvor huse har direkte adgang ud til vejen, skal fartdæmpende foranstaltninger sikre, at biltrafikken kører med passende lav hastighed gennem området.

Fra Hals skal der fortsat være gode muligheder for at komme hurtigt til Aalborg med offentlig transport eller i bil. Etablering af omfartsvej nord om byen er ofte blevet drøftet i Hals. En sådan vej vil aflaste Aalborgvej og Strandvejen for gennemkørende biltrafik og være med til at aflaste byområdet for biltrafik. Den vil desuden afhjælpe den psykologiske barriere, som Aalborgvej udgør, og få den nordlige del af Hals, herunder skolen, til at hænge bedre sammen med resten af byen. Omfanget af den gennemkørende trafik i Hals er dog ikke så stor, at den kan berettige en omfartsvej. Trafikken i Hals er meget sæsonafhængig. Om sommeren er der masser af turister i sommerhusene, mens trafikken er forholdsvis begrænset i resten af året. Hertil kommer, at det er trafikken gennem byen, som er med til at skabe liv og omsætning i byens butikker og restauranter, hvilket prioriteres meget højt. Planerne om en omfartsvej droppes, og den nuværende vejstruktur fastholdes.

På havnen skal der være plads til flere forskellige typer trafik. Færgevej er forbindelsen til Hals-Egense færgen og havnens virksomheder. Det er samtidigt forbindelsen mellem den vestlige og østlige del af havnen. Derfor skal både både biltrafik og lette trafikanter kunne færdes langs vejen. Derfor planlægges en opgradering af vejforløbet. Langs kajkanterne priorteres offentlighedens adgang, så man kan gå tur langs havnekajen.

I forhold til bosætning bør man slå på, at Hals-Egense færgeforbindelsen er et alternativ til Limfjordstunnellen. Hvis man bor i Hals og tager færgen over fjorden, er der relativ kort afstand til fx det nye universitetshospital i Aalborg.

 
10-12-2018