Kommuneplan forsiden

Nørresundby Midtby - By- og bydelsplan

(Indsæt kort)

 • Nørresundby Midtby/Skansen skal udvikles som et mangfoldigt byområde med regionale bykvaliteter, men med udgangspunkt i byens egne særpræg og særlige identitet.
 • Udviklingen skal tage afsæt i de nye byomdannelsesområder såvel som i eksisterende områder, hvor der sættes fornyet fokus på bo- og bykvalitet.
 • Der skal sikres skærpet opmærksomhed i forhold til arkitekturen både i forhold til bevaring - herunder omdannelse og renovering - samt ved nybyggeri.
 • Byrum og pladser skal tilføres kvalitet og byde på variation samt indpasses i de nye områder.
 • Der skal arbejdes med belysningsstrategier.
 • Der skal sikres forbindelser mellem byen og fjorden og langs med fjorden, som kan medvirke til, at understøtte identiteten som "Byen ved fjorden" samt sikre grønne, rekreative sammenhænge.

For lang tekst....

Det er intentionen, at Aalborg og Nørresundby Midtby som ét center skal være dynamoen i den regionale og lokale udvikling og stå stærkt i konkurrencen med andre storbyer. Her skal satses på publikumsorienterede offentlige og kommercielle servicefunktioner og fremtidens videnserhverv. Byens profil som kultur-, studie- og vidensby skal styrkes og storbykvaliteten forstærkes.

Trods den tætte tilknytning til Aalborg Midtby har Nørresundby Midtby sin helt egen identitet og kvalitet. Bydelen ligger som den eneste af storbyen Aalborgs tætte bydele på solsiden - nordsiden af Limfjorden - med attraktive og karakteristiske boligområder og bymiljøer.

Skansekvarteret er en del af det helt tætte byområde og er tæt tilknyttet Nørresundby Midtby. Kvarteret rummer næsten udelukkende boliger, og det skal også være hovedfunktionen fremover. Dog gives der mulighed for at indpasse mindre erhverv og service, der har naturlig tilknytning til et boligområde, og som ikke ændrer områdets karakter.

Kvarterets attraktive beliggenhed på byens sydligste bakkedrag med udsigt over fjorden og den centrale del af Aalborg har stor kvalitet for området som bosted, og kvarteret rummer da også næsten udelukkende boliger. I Skansekvarteret findes en stor del af Nørresundbys mest attraktive villa- og parcelhuskvarterer, der på trods af forskellige bygningsudtryk fremtræder med en helstøbt karakter. De "områdevise" karakteristika skal bevares og være grundlag for den fremtidige udvikling af områderne.

Også nærheden til Skanseparken, Solsideparken og Lindholm Kridtgrav har stor kvalitet. Fremover er det vigtigt at bevare og om muligt udbygge de rekreative muligheder - fx ved fortsat forbedring af adgangen hertil med stier fra de omkringliggende områder.

Bydelen skal fortsat udvikles, som et mangfoldigt og velfungerende lokalsamfund, og der skal bygges videre på dens identitet og særpræg som fx det historiske købstadsmiljø, funkiskarakteren ved brolandingen og langs Vesterbrogade samt nærheden til Limfjorden.

I områder med blandet bolig og erhverv, primært langs med Østergade, har udviklingen det hovedsigte dels at stramme op på de bygningsmæssige strukturer, og dels at give områderne et visuelt "løft" mht. facader, skiltning mv.

Bydelens tætte kontakt til fjorden er i sig selv en stor kvalitet. Omdannelse af slagteriggrund m.m. har øget tilgængelighed – nu mangler det sidste nøk ved brolandingen og sikring af god sammenhæng til Stigsborg m.m.

Arkitekturen
I forhold til arkitekturpolitikken (Tjek Arkitekturpolitik) er havnefronterne udpeget som særlige interesseområder, og de skal ofres særlig opmærksomhed i den videre planlægning. Det betyder, at der vil være skærpet opmærksomhed i forhold til arkitekturen, både i forhold til bevaring, omdannelse og renovering og i forhold til opførelse af ny bebyggelse. Det væsentlige budskab er, at udformningen af de fysiske omgivelser skal tage udgangspunkt i det aktuelle sted og respektere funktioner i naboområderne.

Bevaring
Med hensyn bevaring er der væsentlige interesser i bydelen. Dels er der den gamle bykerne med købstadsbebyggelsen, hvor småhusmiljøet spændes ud af et sammenhængende gadenet omkring Torvet. Hertil kommer aktive såvel som afviklede industriområder langs havnefronten - fx Hedegaard - der rummer markante bevaringsværdige bygninger og bygningsanlæg, som er med til at tegne Nørresundbys særlige byprofil. Al omdannelse og nybyggeri skal derfor ske under hensyntagen til disse bevaringsværdier og kulturspor, som naturligvis også skal indgå i det fornyede bybillede.

Byliv
Bylivet og byens rum, gader og pladser vil fortsat være i fokus. Målet er at skabe en mangfoldig og aktiv by, der er både smuk, behagelig at færdes og opholde sig i. En by der er attraktiv for alle aldre, for byens borgere, såvel som for turister og forretningsfolk. Historien, helheden og de naturlige sammenhænge prioriteres højt. Samtidig er mangfoldigheden væsentlig. Byen skal rumme forskellige typer byrum: Smukke handelsdominerede byrum kendetegnet ved høj kvalitet i design og materialer - fx Torvet og Vestergade - grønne oaser med plads til solbad, rekreation, ro og fordybelse samt leg og fysisk udfoldelse - fx Byhaven og lystbådehavnen, steder der kan rumme sæsonprægede aktiviteter - fx multianvendelige byrum ved brolandingen og knap så veldefinerede mødesteder, som bare en stribe græs. I den fremtidige udvikling af Nørresundby Midtby er der derfor lagt vægt på, at sikre kvalitetsfyldte opholdsarealer samt byrum og pladser, hvor variation og kvalitet prioriteres særlig højt.

Belysning
Med hensyn til belysning er intentionen, at rette fokus på dette som et vigtigt element i nye såvel som eksisterende byrum. Belysning er en væsentlig faktor i forhold til sikkerhed og orientering, men den er også med til at skabe stemning og give en oplevelse af byen i mørke.

Nørresundby er en by, der med sine arkitektoniske kvaliteter, industriikoner og tilknytning til fjorden har en særlig identitet. Det er derfor intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronterne skal medvirke til, at give området en visuel helhed og være med til at styrke byens image som fjordby.

Den samlede havnefront skal i mørke fremstå som en genkendelig arkitektonisk attraktion og et vartegn samtidig med, at byen tilføres en kvalitetsmæssig belysningsoplevelse. Også i de bagvedliggende byområder skal der arbejdes på baggrund af konkrete belysningsstrategier - fx på byens gader og pladser eller på særlige bygningsværker (siloerne, "Royal" o.l.). Det er vigtigt at tænke helhedsorienteret og rangordne lyset i byen, så det endelige resultat bliver sammenhængende. Fremhæves alt som vigtigt, skiller ingenting sig ud. Fx vil man med et sådant hierarki for belysning af bygningsværker undgå "tivolisering", men også sikre at fokus rettes på det rigtige sted, så det er de særlige bygninger der belyses - de markante bygninger, der skiller sig ud og giver genkendelighed for de færdende - og ikke bygningerne overfor eller ved siden af.

Endelig spiller Nørresundby Midtby en vigtig rolle set i relation til at sikre og forstærke eksisterende rekreative forbindelser, bl.a. langs med fjordkysterne og havnefronten. I de fjordnære omdannelsesområder lægges der derfor særlig vægt på, at sikre og styrke disse forbindelser.

Fold ind/ud Identitet og sammenhæng
 • De karakteristiske bygningsmæssige strukturer vinkelret på fjorden skal sikres og gerne understreges.
 • Udviklingen af bydelen skal i høj grad ske på tværs af de store infrastrukturanlæg.
 • Den grønne struktur langs fjordkysten skal bevares og udbygges, hvor det er muligt.
 • Strukturen i Skansekvarterets fine sammenhæng med terrænet er et vigtigt udgangspunkt for planlægningen. Områdernes dominerende karaktertræk og kvaliteter skal bevares og videreudvikles.
 • I forbindelse med nybyggeri på havnefronten skal der ofres særlig opmærksomhed omkring skala, formsprog og materialer, så der opnås en høj arkitektonisk kvalitet.
 • Erhvervsbygninger og -områder skal opgraderes gennem krav til funktionalitet, indretning og det visuelle udtryk.
 • Bevaringsværdige bygninger og bebyggelsesstrukturer skal sikres. Blandt andet skal ombygning af bevaringsværdige bygninger ske med respekt for det oprindelige udtryk, materialevalg, overflade og udformning, herunder også tagformer.
 • Ny bebyggelse skal indpasses nænsomt i de eksisterende bebyggelsesstrukturer under hensyntagen til terræn- og udsigtskvaliteter.
 • Ny bebyggelse skal udformes i respekt for den oprindelige byggeskik i kvarteret.
 • Ændring af eksisterende eller indpasning af ny erhvervsbebyggelse skal respektere den overordnede karakter af boligområde.

Bydelens afgræsning defineres i dag af Limfjorden mod syd, af XXXXX mod vest og mod nord af XXXXvej over XXXXvej, ad XXXXvej til XXXXgade, for at afrundes af mod XXXXøst.


Nørresundby bymidte ligger ved foden af Skansebakkens kuperede kridtbanke. De landskabelige træk understreges af den klare trafikale struktur, som meget forenklet ligner havguden Neptuns fork: Limfjordsbroen udgør skaftet, mens Vesterbrogade/Vestergade/Thistedvej og Østerbrogade/Østergade/Hjørringvej udgør forkens hoved. I en stor U-form løber de to indfaldsveje på de flade arealer for foden af Kridtbanken for at samles ved brolandingen til forbindelsen over fjorden.


Skitse med grønne forløb og udsigtslinier

Nørresundby Midtby rummer en blanding af bolig- og erhvervsbebyggelse med den gamle bykerne midt for ved brolandingen. Brolandingen er et markant punkt i bydelen. Som transportkorridor er det her, trafikken fra gammel tid har samlet sig i overfartsstedet mellem Aalborg og Nørresundby, og fordelt sig på hver side ad Sundbyøen. Det var her den tidligste bydannelse opstod - på det naturgivne smalleste overfartssted - hvor det var lettest, at passere fjorden mellem Himmerland og Vendsyssel. Siden da er afstanden over fjorden reduceret som følge af opfyldning.

På de opfyldte arealer opstod bl.a. en stor del af den havneindustri, som fik både byens økonomi og indbyggertal til at vokse.


De ældste bebyggelser i Nørresundby har sammenhæng med trafikstrukturerne, mens byen først i starten af 1900-tallet for alvor bredte sig op ad Skansebakkens skråninger. Det markante terræn har haft stor betydning for Skansekvarterets struktur.

Det samme kan man sige om det grønne skanseanlæg og de to kridtgrave. Skansekvarteret er således tæt bebygget rundt om de tre arealer, der giver bydelen de nødvendige åndehuller.

Vandtårnet ved Bakkelygade og el-værkets dominerende skorsten på Galstergade står som tydelige fixpunkter i bydelens henholdsvis vestlige- og østlige del.

På de resterende arealer mellem fjorden og de overordnede infrastrukturanlæg ligger bydelens øvrige boligområder. Områderne spænder fra karakteristisk tætby- og landevejsbebyggelse til deciderede villakvarterer med mindre haveboliger (Engvejkvarteret, bebyggelse langs Vestergade og Østergade). De boligveje, som støder op til indfaldsvejene, er i overvejende grad placeret vinkelret på fjorden. Orienteringen muliggør flere steder lange kig til fjorden og Aalborg på den modsatte side og medvirker til, at sammenbinde byen og fjorden. Orienteringen er et bevaringsværdigt strukturelt træk, der prioriteres højt i den videre planlægning. 

Bebyggelsens karakter (identitet og sammenhæng)
Den gamle købstadsbebyggelse og bebyggelsen på Skansebakken
Som nævnt ligger den historiske bykerne i tilknytning til Brolandingen med handelsliv og tæt bymæssig bebyggelse. Gadestrukturen i bykernen er opstået over en lang periode fra 1100-tallet frem til 1800-tallet, hvor Nørresundby udviklede sig markant. Byen har været udsat for voldsomme brande først i 1791 og siden i 1865, hvor hele den centrale bydel nedbrændte. Den nuværende bebyggelse i bykernen daterer sig primært fra 1865 og frem. Der er kun lidt tilbage af den oprindelige bebyggelse og de oprindelige gadeforløb, fx ved Bejlerstræde og Nellikestræde.

Bebyggelsesmæssigt har den historiske bykerne rødder i købstaden med et karakteristisk småhusmiljø og sammenhængende, smalle gader og stræder. Trods hårdhændet sanering, der igen er rekonstrueret og genskabt gennem de seneste byfornyelsesprojekter, rummer bykernen stadig rester af det oprindelige købstadsmiljø - både bygningsforløb, enkeltbygninger, gadeforløb mv. Sammenhængende forløb af den gamle købstadsbebyggelse opleves mest intenst i stræderne med de små byhuse op mod Garvergade - Bejlerstræde og Nellikestræde - samt i Gl. Østergade, hvor bl.a. Bryggergården og nabobygningerne giver en god oplevelse af tidligere tiders gaderum. Det fineste kurvede gadeforløb i bymidten er Skrågade, der med sine brudte kig giver en intim bymæssig stemning.

Bebyggelsen i Skansekvarteret og Enghavekvarteret rummer både enfamilie- og dobbelthuse, tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger. Hovedparten af bebyggelsen har karakter af fritliggende huse. Langs Østergade/Hjørringvej og Lindholmsvej ligger mange bygninger med facade i gadelinie og har karakter af randbebyggelse. Fælles for bebyggelsen på bakken er, at husene ligger flot i terrænet omkring tætte, hyggelige gaderum.

 
Bebyggelsen på Skansebakken orienterer sig konsekvent i retning af fjorden, så der opnås bedst mulige udsigtsbetingelser.

Gadegennembrud og funkis
I 1930'erne i forbindelse med etableringen af Limfjordsbroen samt i 50'erne og 60'erne skete der nogle markante brud på den oprindelige købstadsstruktur i form af gadegennembrud og opførelse af nye bygninger. Nørresundby Midtby har derigennem fået en bygningsmæssig meget blandet karakter med en tæt og meget bymæssig bebyggelse på op til 6 etager ved brolandingen langs indfaldsvejene i de centrale dele og med en lavere købstadsbebyggelse i og uden om bykernen - fx langs Vestergade, Østergade, Garvergade m.fl.

Den markante funkisbebyggelse i området omkring Brolandingen og langs Vesterbrogade kan ses som en del af det bevaringsværdige forløb af funkisbebyggelse, som karakteriserer dele af det centrale Aalborg og Nørresundby. Gadeforløbet Vesterbrogade-Vestergade-Thistedvej er i hele sin udstrækning et meget fint og markant afgrænset gaderum, hvor bygningshøjden og -intensiteten aftager i et jævnt tempo, jo længere man bevæger sig mod vest.

Villabebyggelsens udformning
Villa- og parcelhusbebyggelsen varierer fra den rummelige, mondæne type på Skansebakkens 1. parket og langs de overordnede veje til den mindre og mere ydmyge type langs de ældste vejforløb eller i de nyere dele af Skansekvarteret. Et fællestræk for den langt overvejende del af villa- og parcelhusbebyggelsen er en lille forhave - et træk som ønskes bevaret fremover.

Den ældste villabebyggelse blev opført i perioden ca. 1900-1940, og var kraftigt inspireret af tankerne bag "Bedre Byggeskik". Husene er godt dansk håndværk og fremtræder tit med småsprossede vinduer, nydeligt udførte kviste og forskellige bygningsdetaljer. En række eksempler på den ældre villabebyggelse findes langs Rolighedsvej, Kapelvej og Bakkelygade.

I den tætte del af Nørresundby findes desuden en speciel villatype kaldet "Sundbyhuset", som blev opført i større stil i perioden 1910-15. En større koncentration af denne bygningstype findes i Niels Lykkes Gade.

Etageboligerne og rækkehusbebyggelsen (tilpas til at få midtby/Engvejkvarter med)
Kvarterets første etageboliger blev opført i 1930'erne med funktionalismen som inspirationskilde. Senere fulgte det eksplosive boligforeningsbyggeri i 40'erne og 50'erne med en række klassiske eksempler på toppen af Skansevej, hvor udsigtsforholdene er optimale. De fleste boligblokke er opført med et karakteristisk " look" i røde teglsten og tagdækning af røde vingetegl.

Skansekvarteret rummer en del eksempler på moderne og utilpassede rækkehusbebyggelser, der typisk er indpasset som "huludfyldning" i den ældste bygningsmasse. Der er dog også ældre og bevaringsværdige eksempler, der vidner om en god fornemmelse for at udnytte områdets unikke, terrænmæssige kvaliteter, bl.a. den gamle arbejderbebyggelse i Bondropsgade fra 1850'erne og den veltilpassede bebyggelse på Sandagervej fra 1950'erne, som byder på gode og funktionelle opholdsarealer.

Haveboligerne (tilpas sammen med bebyggelse i skansekvarteret)
Kanten af tætbyen er på en fin og indlevet måde markeret med hjørneejendommen i røde teglsten ved Vestergade-Stationsvej-Thistedvej. På dette sted skifter bebyggelsen for alvor karakter og nærheden til fjorden fornemmes tydeligere.

Haveboligerne findes i endnu større udstrækning i Engvejkvarteret mod øst, der er bydelens største og mest intensive villakvarter. Kvarteret rummer bl.a. en større koncentration af den specielle villatype kaldet "Sundbyhuset". Sundbyhusene blev opført i perioden 1910-1915 og er kendetegnet ved en muret gavlkvist og en konstruktionsform, der gør den anvendelig til to familier. Sundbyhusene findes også i mindre grupper langs Vestergade, Vester Strandvej og Thistedvej. Karakteristisk for haveboligerne i Engvejkvarteret er desuden, at næsten alle huse ligger i eller meget tæt på gadelinie samt har nogle frodige og meget intime haver, som knapt fornemmes fra gadesiden.

Erhvervsbebyggelsen
Bydelens erhverv er integreret i tætbybebyggelsen - primært langs de overordnede veje og i den historiske bykerne - i form af butikker, værksteder, tankstationer mv. Mere eller mindre uheldige skilte og facader tiltrækker sig en del opmærksomhed langs Østergade, men ellers er erhvervsfunktionerne ret anonyme i bydelen.

Den nye by ved fjorden
Vest for den bevaringsværdige klassicistiske Royal-bygning ligger den nye boligbebyggelse ved Mellem Broerne - længehuse placeret vinkelret på havnefronten - moderne i udformning og maritimt inspirerede med deres lyse facader, flade tage og store glasinddækkede altaner mod havnefronten. Fælles for mange af bebyggelserne er altaner, som flere steder er trukket ind i facaderne med flotte dybdevirkninger med lys og skygge i facaderne til følge.

Bevaringsværdige bygninger
Aalborg Kommune har i 1993-94 bevaringsregistreret bygninger, der er opført før 1940. Registreringen fremgår af Kommuneatlas Syd og Kommuneatlas Nord samt Kommuneplanens retningslinie 5.3.2. Som det ses rummer Nørresundby Midtby/Skansen en lang række bevaringsværdige bygninger, som er med til at tegne karakteren i området. Det er et overordnet mål, at understøtte bygningernes særlige kvaliteter og sikre, at der i den videre planlægning tages specielle hensyn til arkitektoniske og historiske forhold. Bygningerne skal som hovedregel bevares og ombygning ske med respekt for det oprindelige udtryk. Bevaringsværdige bygninger i klasse 1-6 i bygningsbevaringsregistret skal ofres særlig opmærksomhed og må ikke nedrives, før Aalborg Kommune har meddelt, om der nedlægges forbud.

Nørresundby Midtby rummer kun enkelte fredede bygninger - Bryggergården og Nørresundby Kirke - men en del bygninger med høj bevaringsværdi. Den største koncentration af bevaringsværdier findes i den historiske bykerne ved Torvet, Tinghusgade, Gl. Østergade og Sankt Peders Gade samt i randbebyggelsen langs Vesterbrogade/Vestergade og Østergade. Hertil kommer udvalgte industribygninger, pakhuse o.l. på havnearealerne.

Byfornyelsen i Nørresundby
Siden slutningen af 80'erne er der gennemført en række byfornyelsesprojekter i Nørresundby Midtby. Hver især har disse medvirket til at forbedre boligkvaliteten og bymiljøet i bydelen.

Skovvej/Spiesgade-fornyelsen, som var den første, har udover bedre forhold for beboerne givet bymiljøet et tiltrængt og meget synligt løft ved indkørsel til byen fra vest. Området mellem Vesterbrogade, Kirkegade, Garvergade samt Torvet/Brotorvet er ligeledes fornyet. Her er der lagt vægt på at bevare og genskabe købstadsmiljøet med tidssvarende grønne områder, nye gadebelægninger, nye facader og enkelte nye huse.

Senere kom byfornyelsesprojekter - dels "Mellem Broerne", hvor der skete en fornyelse af friarealer mv. i tilknytning til funkisbebyggelsen på Vesterbrogade, og dels helhedsorienteret byfornyelse. Fra 1999-2005 blev der gennemført helhedsorienteret byfornyelse i Nørresundby - en målrettet indsats inden for bymiljø, erhverv, trafik samt børn og unge - alle med det sigte, at løse nogle at de stedfæstede problemer samt udnytte oplagte udviklingspotentialer i bydelen - i tæt samarbejde med beboerne i området. De mest synlige resultater af den helhedsorienterede byfornyelse er scenen på Torvet, Byhaven og foreningshuset Kulturbroen. 

 
Fold ind/ud Det gode hverdagsliv
 • Midtbyen skal fortsat styrkes som primært centerområde med et bredt udbud af både dagligvare- og udvalgsvarebutikker.
 • Der skal sikres udviklingsmuligheder for detailhandlen i både nye og eksisterende lokaler - også lokalt i de nye bykvarterer.
 • Det visuelle udtryk i gågaden og langs de overordnede butiksstrøg skal fortsat udvikles kvalitativt mht. bygningsplacering, arkitektur, facader, skilte, beplantning mv.
 • Butiksforsyningen videreudvikles med mulighed for nye butikker på slagteri-området.
 • Bydelen skal så vidt muligt rumme institutioner og andre naturligt tilknyttede servicefunktioner.

Nørresundby midtby rummer den største koncentration af butikker og service i Nørresundby. Butikkerne ligger i gågaden (Vestergade), Skrågade samt omkring Torvet og Brotorvet, der er de primære handelsstrøg. Herudover er der butikker og privat service i randbebyggelsen langs hovedindfaldsvejene Vesterbrogade-Vestergade-Thistedvej og Østerbrogade-Østergade-Hjørringvej. Butikker og privat service fylder således meget i bydelen, hvorimod relaterede - og ofte arealkrævende - funktioner som skole og daginstitutioner primært ligger i de tilgrænsende boligområder.

Bydelens skole, Skansevejens Skole, er Nørresundbys oprindelige byskole fra 1896. Skolebygningerne er løbende renoveret og udvidet og er nu tæt omsluttet af de omkringliggende villakvarterer. Skolens elever kommer fortrinsvist fra Skansekvarteret og Nørresundby Midtby. I bydelen ligger endvidere to private skoler med elever fra både lokalområdet og oplandet.

Skansevejskvarteret har med sine 8 børnehaver den største koncentration af institutioner i Nørresundby. To af børnehaverne er aldersintegrerede institutioner.

I bydelen skal der fortsat være mulighed for lokale servicefunktioner såsom ældrecentre, undervisning, børnepasning og lokale fritids- og kulturaktiviteter.

Nørresundby Midtby rummer et bredt udvalg af både dagligvare- og udvalgsvarebutikker, men som grænsende op til Aalborg Midtby er der en naturlig konkurrence fra butikkerne syd for fjorden. Et samlet centerområde står stærkere i konkurrencen om kunderne og derfor skal nye butikker i bydelen først og fremmest placeres inden for den afgrænsede bymidte.

I de kommende år er udfordringen i Midtbyen først og fremmest at markere sig endnu stærkere, som det primære mødested og center for byoplevelser i Nordjylland. Midtbyen og City Syd skal fortsætte deres udvikling som de to overordnede centre med hver sin profil og specialisering. Visionen for Midtbyen er, at hele byrummet omkring den centrale del af fjorden bliver fremtidens oplevelsesrum - det gælder fx havnefronten mellem broerne og Nordhavnen. Der bliver behov for at være på forkant med udviklingen og skabe plads til velplacerede fornyelser og udvikling af de nuværende butikker samt relaterede funktioner som gallerier, caféer, barer, wellness-tilbud osv.

I forbindelse med den generelle byfornyelsesindsats i Nørresundby blev der - som tidligere nævnt - gennemført en omlægning og fornyelse af Torvet. I dag fremtræder Torvet som et moderne bytorv med flotte belægningsskift og i en form, hvor trafikafviklingen i større grad sker på de bløde trafikanters præmisser. I samme periode er der også sket en delvis fornyelse af både bygninger og gaderum langs Vestergade og Skrågade, bl.a. i form af nybyggeri. Alt i alt har indsatsen givet handelsområdet et visuelt "løft" samt en moderne og kvalitetsbevidst fremtoning. Også i fremtiden skal indpasning og udformning af nye butikker og bebyggelse i Nørresundby Midtby ske med respekt for den omgivende arkitektur.

 
Fold ind/ud Udvikling og omdannelse
 • Ny bebyggelse skal tilpasses stedets karakter og skala, men afspejle sin egen tids arkitektur. Arkitektonisk kvalitet vægtes højt.
 • Gode opholdsmuligheder, belysning og beplantning er vigtige elementer i byomdannelsen.
 • Karakteristiske og værdifulde bygninger og kulturhistoriske spor skal bevares og genanvendes ved byomdannelse.
 • Nænsom byomdannelse med udgangspunkt i at de eksisterende kvaliteter, herunder terræn, udsigter, bygningskvaliteter samt grønne og bebyggelsesmæssige strukturer.

Fjordlandskabet
Nørresundby midtbys fjordnære arealer er alle blevet omdannet inden for de seneste årtier, der er med undtagelse af få ledige byggefelter i området Mellem Broerne. For hele strækningen langs Limfjorden er det væsentligt at fastholde og videreudvikle et sammenhængende område med en høj grad af offentlig tilgængelighed samt, at få skabt et attraktivt bindeled mellem byen og fjorden. Et område der henvender sig både til fjorden og den sammenhæng det indgår i her, og til den bagvedliggende by.

Forskelligheden i fjordområdernes karakter skal udnyttes og områderne skal spille hver deres rolle i det samlede billede; Der skal være plads til det rekreative og fritidsrelaterede, til fjordparkerne, til de blandede områder med forskellige erhvervstyper, til boligerne, til oplevelser osv. I de centrale havneområder skal der fx også være plads til nye regionale kultur-, undervisnings- og servicetilbud; også til større funktioner, som endnu er ukendte.

I Nørresundby Midtby skal området mellem broerne fortsat skal udvikles med fokus på rekreative funktioner og fritidsaktiviteter ved vandet.

Byomdannelsesområder
Nørresundby Mellem Broerne i en omdannelsesproces. Tidligere erhverv er afviklet for år tilbage og byggefelter tilbage…. Havnefronten er centralt interesseområde i byen, der skal omdannes til bymæssige formål.

Ved omdannelse er det vigtigt, at karakteristiske og værdifulde bygninger og spor, som vidner om byens historie, bevares og genanvendes, og at ny bebyggelse tilpasses stedets karakter og skala. Herudover er det ønsket, at der ved nybyggeri opnås et højt arkitektonisk niveau, og at der bl.a. med en velovervejet belysnings- og beplantningsstrategi skabes spændende og kvalitetsfyldte byrum, der spiller godt sammen med omgivelserne.

Med lukningen af slagteriet i juni 2004 blev en omdannelse af området for alvor aktuel. Omdannelsen er godt i gang og snart er området en integreret del af Nørresundby Midtby med bymæssige formål som boliger, butikker, liberale erhverv, uddannelsesformål, offentlige- og rekreative formål med fysiske og visuelle relationer til fjorden.

I området ved "Mellem Broerne" kan arealerne langs vandet nu for alvor udnyttes rekreativt til gavn for bl.a. byens beboere. Udover nye boliger i området syd for Vesterbrogade, er der gennemført byfornyelse på gård- og fællesarealer langs Vesterbrogade samt langs det tidligere banespor, der forløber tværs gennem området. Der er etableret en byhave i tilknytning til promenaden og lystbådehavnen, hvor rislende vand, frodighed, leg og rum for rekreation er nøglebegreber.
(…)

Den resterende del af Nørresundby Midtby kan i store træk opfattes som udbygget. Spredt om i bydelen er der dog stadig mulighed for mindre omdannelser, huludfyldninger og erstatningsbyggerier, og ved udnyttelse af disse er det væsentligt at sikre, at nybyggeri eller erstatningsbyggeri medvirker til at styrke strukturen i området og forbedre bybilledet arkitektonisk.

 
Fold ind/ud Grønne og rekreative kvaliteter
 • De grønne strukturer i bydelen skal styrkes, og bedre sammenhænge skal skabes.
 • Ved byomdannelse skal der lægges særlig vægt på at sikre grønne rum og -sammenhænge, der understøtter både landskabs- og udsigtsmæssige kvaliteter.
 • Bydelens overordnede veje og gaderum skal gøres grønnere.
 • Der skal sikres gode opholdsarealer ved boliger og erhverv.
 • Der skal sikres en sammenhængende rekreativ forbindelse understøttet af beplantning langs hele den nordlige fjordkyst.
 • Bydelens fjord- og bydelsparker samt rekreative anlæg skal fastholdes og videreudvikles til gavn for beboerne såvel som byens befolkning i øvrigt.
 • Solsideforbindelsen og Skanseforbindelsen skal sikres med et sammenhængende, rekreativt stinet.
 • De grønne områders natur-, kulturhistoriske og landskabelige kvaliteter skal sikres.
 • Der skal sikres en god og synlig adgang til kvarterets grønne områder. Konkret skal Solsideparken være mere synlig og Lindholm Kridtgrav mere tilgængelig.
 • Forbedring af adgangen til og sammenhængen mellem bydelens grønne områder.

Landskabet i midtbyområdet domineres af fjordkysten og Skansebakken. Bydelen rummer en bymæssig kyststrækning på Havnefronten, hvor bygninger og nærrekreative arealer tegner landskabet.

Aalborg Kommune er desuden kendetegnet ved de grønne landskabsforbindelser, der fra det åbne land strækker sig ind i den tætte Midtby - også i Nørresundby. Sammenhængende landskaber er vigtige som rekreative færdsels- og opholdsarealer og som flora- og faunapassager. Bydelen afgrænses mod vest af grønne sammenhænge langs fjorden, mod syd af Limfjorden og mod øst igen af det flade fjordlandskab.

Parkerne og de rekreative arealer
På havnefronten - tæt ved bykernen - ligger lystbådehavnen og byhaven, der dels fungerer som nærrekreative arealer og mødested for beboerne, men også som en rekreativ forlængelse af byens handelscentrum. Byhaven er et frodigt, blomstrende og velplejet anlæg. Asfaltarealer med vanddyser er havens vandkunst, der veksler mellem dysernes lodrette vandstråler og vandpytter i asfaltens lavninger. Træerne og vandkunsten er oplyste.

Skanseparken rummer et gammelt skanseanlæg, der i sin tid blev brugt til militære formål, bl.a. på grund af stedets optimale udsigtsforhold over byområdet og fjorden. Anlægget er nu næsten skjult af parkens beplantning og er ikke længere et synligt vartegn for byen. Inden for de seneste år er der imidlertid påbegyndt en renovering og forskønnelse af Skanseparken, bl.a. for at fastholde og synliggøre de oprindelige træk samt give rum for nye rekreative aktiviteter og anlæg. Skanseparken har også fremover en vigtig funktion som bydelspark.

Mellem Skanseparken og Solsideparken ligger Nørresundby Idrætscenter, der er et større grønt område med en række forskellige faciliteter og bygninger til idræt. Området skal fortsat sikres til fritids- og rekreative formål, men hvis Nørresundby Boldklub's banefaciliteter flyttes til en anden lokalitet kan anden anvendelse overvejes i dele af området.

Udover de lokale rekreative arealer nyder bydelen fordel af de rekreative arealer, der findes i den umiddelbare nærhed: Lindholm Høje, de flade strandenge længere mod øst og vest samt Kridtgravene, hvor byens industrihistorie bliver nærværende.

I Nørresundby Midtby er der kun få træer i vejarealerne. Langs Østergade er der i forbindelse med trafiksanering plantet vejtræer. Målet er at fastholde og udvikle de overordnede veje som grønne indfaldsveje, der er med til at "trække" naturen ind i byen. Den samme tankegang kan overføres til andre af bydelens primære vejforløb - også nye veje i byomdannelsesområderne.

Bydelen er desuden knudepunkt for to grønne sammenhænge, Skanseforbindelsen og Solsideforbindelsen, der trækker væsentlige grønne spor gennem byen - med udgangspunkt i Skanseparken, Lindholm Kridtgrav og Solsideparken. Målet med Solsideforbindelsen er at skabe en rekreativ forbindelse tværs over skansebakken fra kyst til kyst, mens Skanseforbindelsen skal skabe rekreativ sammenhæng fra Nørresundby Midtby til militærets arealer nord for byen.

Den grønne struktur tager udgnagspunkt i Skanseparken og de to kridtgrave.
 
Fold ind/ud Mobilitet
 • Nye vejanlæg og trafikale ændringer skal fremme trafiksikkerheden og medvirke til at forbedre bymiljøet og områdets visuelle fremtræden, herunder bevare og udbygge det grønne element.
 • Der skal sikres sammenhængende, trafiksikre cykelstiforbindelser i bydelen.
 • Forbedring af bymiljøet samt det visuelle udtryk langs Østergade.
 • Styrkelse af den visuelle karakter langs Vestergade/Thistedvej.
 • Forbedring af bymiljøet langs Skansevej.
 • Trafikkens rolle på Skansevej skal mindskes, fx ved ombygning, indpasning af vejtræer mv. eller ved en omlægning af kvarterets overordnede vejstruktur - i øvrigt fastholdes den nuværende trafikstruktur.
 • Ved ændringer af veje, stier o.l. lægges vægt på et højt æstetisk niveau samt en forstærkning af den grønne karakter.
 • Karaktergivende beplantning langs vejene i Skansekvarteret skal bevares.

Det overordnede vejnet i Nørresundby er bygget op omkring to grene fra Limfjordsbroen - den østlige Østerbrogade-Østergade-Hjørringvej og den vestlige Vesterbrogade-Vestergade-Thistedvej. Begge grene betjener store trafikmængder og har en væsentlig betydning for trafikafviklingen i hele Nørresundby. Både mod øst og vest er der cykelstier, og disse er udpeget som pendlerruter for cykeltrafikken. Dette skal være med til fortsat at sikre en høj fremkommelighed og trafiksikkerhed for cyklister på strækningerne.

Nørresundby Midtby, der er afgrænset af Sankt Peders Gade, Østerbrogade, Vesterbrogade og Kirkegade, har gennemgået en ombygning, bl.a. med omlægning af Torvet og renovering af flere gadeforløb. Denne omlægning har sammen med ombygningen af Thistedvej medført en markant forbedring af trafikmiljøet i Midtbyen.

Rundt om Nørresundby midtby ligger Skansekvarteret og Engvejskvarteret. Kvarterernes trafikstruktur består overvejende af lokale boligveje, men der er også enkelte tværgående veje som Skansevej/Jørgen Berthelsens Vej, Lindholmsvej og Lerumbakken/Toftevej, der har en mere overordnet karakter. Den overvejende karakter af boligvej betyder også, at de fleste veje fremtræder fredelige og med et markant grønt islæt. Det er kvaliteter, der skal sikres fremover.

Skansevej er den eneste strækning, hvor bymiljøet synes at have måttet vige for trafikken. Det skyldes bl.a. det kraftige terrænfald på strækningen, som indbyder til høj hastighed samt vejens - forholdsvis store - bredde. På sigt er der imidlertid planlagt en omlægning af strækningen, hvor Jørgen Berthelsens vej bindes sammen med Lerumbakken. Det vil betyde, at Skansevej derved bliver en sidevej til den nye strækning, og at trafikmængden følgeligt mindskes på Skansevej til gavn for bymiljøet.

En anden mulighed er ombygning/ændring af Skansevej med hastighedsdæmpende foranstaltninger samt indpasning af mere beplantning, så gaderummet fremtræder smallere.