Kommuneplan forsiden

Byudviklingsplan for Vodskov

Vodskov Byudviklingsplan _650 (2)

Vodskov er en oplandsby til Aalborg, der skal supplere og understøtte Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo.

Vodskov har ca. 4.400 indbyggere, og det skal være rart at være borger i Vodskov uanset, hvor man er i livet. Derfor skal byudviklingsplanen skabe de optimale rammer for det gode hverdagsliv, hvor det er godt at bo, leve og arbejde. 

Byen indgår i kommunens nordligste vækstbånd, der omfatter Vadum - Vestbjerg og Vodskov.

Byudviklingsplanen skaber rummelighed til ca. 5 - 600 nye borgere. I Vodskov er der en eksisterende rummelighed på ca. 200 boliger og med byudviklingsplanen skabes en rummelighed til yderligere ca. 90 boliger. De nye borgere er med til at skabe grundlag for en fortsat vækst i Vodskov og omegn, så det gode byliv kan fortsætte.

Fold ind/ud Identitet og sammenhæng

Vodskov er en tidligere stationsby og bosætningssatellit til Aalborg med kulturhistorisk institutionsmiljø og nabo til Hammer Bakker.

Vodskovs identitet og sammenhængskraft skal styrkes ved, at der fortsat planlægges efter et varieret udbud af boliger til alle aldersgrupper.

De særlige kvaliteter ved Vodskov skal bevares og udvikles

 • Vodskov er en attraktiv by. Tæt på naturen og flere steder er der udsigtsmuligheder til Limfjorden og Aalborgs store bygningsanlæg.
 • Den frie indsigt til Vodskov Kirke (opført i 1909), som er et markant fikspunkt i byen skal sikres for eftertiden.
 • Stationsbyens karaktertræk skal fastholdes.
 • Det attraktive landskab, og nærheden til Hammer Bakker, skal være med til at give nye boligområder identitet.

 

IMG_5311 Kirke _250 Pixel

Vodskov ligger langs den sydlige fod af Hammer Bakker. Byen opstod omkring banen og landevejen, hvilket er med til at give byen en helt særlig karakter.

Nærheden til Aalborg, og placeringen af Åndssvaginstitutionen i Bakkerne i første halvdel af 1900-tallet, gav grobrund for en byudvikling, der tog fart i 1960èrne og 70èrne med parcelhuse samt tæt-lave- og etagehusbebyggelser mod nord og vest.

Vodskov er velstruktureret med centeret koncenteret i og omkring den gamle stationsby. I tilknytning hertil ligger skole-, fritids- og idrætsfaciliteter. Let tilgængelig langs motorvejen (langs Følfodvej) er et større erhvervsområde til lokalt forankrede erhverv.

Desuden har byen et bredt udbud af forretninger og et velfungerende handelsliv, ligesom byen har de nødvendige servicetilbud inden for fritid, kultur, skole og børnepasning m.m

Naturværdier og fredninger

 • Stationsbykarakteren fra omkring 1900 er i en vis grad fastholdt i trekantsområdet mellem Vodskovvej, Kirkevej og Granlunden.
 • Vodskov Kirke er byens markante fikspunkt siden 1909.
 • Vodskov ligger langs den sydlige fod af Hammer Bakker.
 • Store dele af Hammer Bakker er fredet.
 • Nord for Tingvej, og i det centrale byområde ved Drøvten, er der vigtige vandindvindingsinteresser.
Natur Og Fredninger 28_300 Pixel (2)

Hammer Bakker er et af kommunens største sammenhængende naturområder.

I Hammer Bakker ligger EU-habitatsområde nr. 218 Hammer Bakker, Østlig del. Området umiddelbart nord for Vodskov (ekskl. institutionsområdet) er fredet ved Natur- og Mijøklagenævnets afgørelse af 10. december 2015. Fredningens hovedformål er at sikre, at der er en entydig og klar grænse imellem bebyggelse og landskab/natur, at udbrede forekomsten af områdets lysåbne naturområder og bevare en mosaik imellem skov og krat samt heder og overdrev med diffuse overgange imellem hinanden, og at sikre, at den offentlige adgang i området bevares uanset ejerforhold.

Hammer Bakker rummer store skovarealer samt lysåbne arealer med beskyttet natur og kulturspor. Området udnyttes i stor udstrækning til friluftsinteresser hele året.

Vodskov i landskabet

 • Attraktiv beliggenhed tæt på Hammer Bakker.
 • Muligheder for rekreation og et aktivt friluftsliv.
 • Tæt på Aalborg og let adgang til omverdenen.
 • God indsigt fra syd op over byen mod Hammer Bakker.

 

 

 

 

 

 

Højdekurver _oversigtskort _Hammer Bakker _300 Pixel

Vodskov ligger som en forbindelse mellem det stærkt kuperede terræn i Hammer Bakker og de flade lavtliggende enge mod fjorden.

Skovene og det kuperede terræn i Hammer Bakker, ligger som en grøn bagkant til Vodskovs bebyggede flade. Byens sydlige afgrænsning forholder sig tydeligt til den gamle kystskrænt, der ligger omkring kote 5.

Byen indeholder ikke de store rekreative kvaliteter i sig selv, men den stærke sammenhæng med Hammer Bakker gør, at det store skov- og naturområde både står for byens visuelle og rekreative grønne islæt.

 
Fold ind/ud Det gode hverdagsliv

Vodskov rummer en væsentlig del af de byfunktioner, der er med til at skabe et godt hverdagsliv for byens og oplandets borgere. Der er et aktivt fritids- og kulturliv, som der er grund til at værne om.

Et godt hverdagsliv kræver medborgerskab og lokale løsninger. Det gode hverdagsliv skabes ikke kun for borgerne, men også i særdeleshed af borgerne.

Den Levende by

 • Medborgerskab er en forudsætning for at skabe en levende by. Det er derfor vigtigt, at borgerne i Vodskov føler et fælles ansvar for at løfte byen.
 • Fritidsområdet ved Vodskov Kultur- og Idrætscenter skal fortsat styrkes og benyttes.
 • Mulighederne for at være fysisk aktiv i byens rum skal løbende forbedres.
 • Dagligvare- og udvalgsvarehandlen skal udvikles indenfor den eksisterende bymidteafgrænsning.
IMG_7147_ Open By Night _250 Pixel

Det er intentionen, at Vodskov stadig skal fremtidssikres som en aktiv, attraktiv og levende by, hvor det er muligt, for alle generationer, at få familielivet til at hænge sammen på en overkommelig måde.

Dette sikres både ved at skabe sammenhæng og samspil mellem byens hverdagsfunktioner i nærmiljøet, og ved samtidig at sikre den gode tilgængelighed der er til funktioner uden for nærområdet - fx i Aalborg i uddannelsesmiljøet og på de store arbejdspladser.

Attraktive mødesteder

 • Aktivitetsskabende funktioner med mange mennesker opfattes som store "drivere" for skabelsen af byliv, og de skal derfor placeres og indrettes med omtanke, så de understøtter hinanden og skaber attraktive mødesteder.
 • Mødestederne skal være vedkommende, anvendelige og tilgængelige for alle og give mulighed for fysisk aktivitet, leg, rekreation og socialt samvær.
 • Byens byrum og inventar skal indrettes fleksibelt og kunne anvendes til mange forskellige funktioner.

 

DSC01740

Vodskov skal signalere venlighed, imødekommenhed og sociale muligheder. Det handler om at skabe byliv med sjæl og mødesteder for mange forskellige mennesker.

I Vodskov er der mange muligheder for at skabe et godt hverdagsliv. Der er nærheden til Hammer Bakker, Vodskov Kultur- & Idrætscenter hvor mange aktiviteter er samlet, hovedgaden med centerområdet, hvor der er et stort udbud af forretninger og et velfungerende handelsliv og så er der en række mindre grønne natur- og opholdsrealer i boligområderne.

Indretning af byens rum og mødesteder skal tilgodese såvel klima og natur som sundhed og trivsel.

Bosætning og boligformer

 • Byfortætning prioriteres frem for byspredning.
 • Energivenligt byggeri skal være med til at fremtidssikre boligerne.
 • Vodskov skal kunne tilbyde en mangfoldighed af forskellige boformer, der passer til forskellige livssituationer.

Energivenlig Bolig 2_250 Pixel

Klimaudfordringer, samt fokus på bæredygtighed og ressourceknaphed, gør, at det er sund fornuft at satse på byfortætning frem for byspredning. I Vodskov tænkes aktuelt byfortætning omkring det tidligere militære areal ved Drøvten.

Opbrud i de traditionelle familiemønstre præger fremtidens boligmarked. Der bliver stadig flere enlige og flere sammenbragte familier. Det traditionelle parcelhus, der målrettes "kernefamiliernes" behov, er derfor under pres. En af fremtidens store udfordringer indenfor bosætning er at finde et kvalificeret bæredygtigt supplement til det traditionelle parcelhus.

Fremtidens udbud af boliger skal også tage højde for den ændrede demografiske udvikling i Danmark, såvel som i Vodskov, med flere ældre, færre unge og flere der bevidst vælger at bo alene. Flere ældre vil gerne flytte fra parcelhuset til en mindre bolig tættere på byens servicetilbud, men de vil ofte gerne bliver i nærmiljøet, hvor netværket findes. Dette ønske harmonerer i høj grad også med "singlernes" behov. Det betyder, at byerne skal kunne tilbyde nye alternative boformer, der tilgodeser alles behov.

 
Fold ind/ud Udvikling og omdannelse

Der er i dag en rummelighed til ca. 290 ekstra nye boliger i Vodskov både via omdannelse ved Drøvten og ved nyudlæg af arealer til kommende boliger - både som parcelhusområder og muligheden for andre boligformer.

Byudviklingen skal foregå i den eksisterende bydel og mod sydvest under hensyntagen til landskab, rekreative områder, forbindelser og klima.

Nye boliger giver nye borgere grundlaget for at fastholde og udvikle den offentlige og private service i Vodskov.

Byens funktioner

 • Vodskov skal kunne tilbyde en bred mangfoldighed af byfunktioner til såvel nuværende som kommende borgere.
 • Ny bebyggelse skal have tidssvarende arkitekturmæssig kvalitet og tilpasses det konkrete sted.
 • Nye boligområder skal indeholde attraktive fælles opholdsarealer som kvantitativt lever op til kommunens retningslinjer. 
 • Erhvervene i Vodskov skal være lokalt forankrede, og det vil fortsat være nødvendigt for mange at pendle ud af byen til arbejde.
DSC01689_250 Pixel (1)

Vodskov har, i kraft af nærheden til Aalborg, en rigtig god infrastruktur med beliggenheden til motorvejen, et varieret udbud af servicetilbud samt tilstrækkeligt befolkningsunderlag til at have et potentiale for byvækst. Dette skal udnyttes og understøtte Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo.

Væktspotentialet i Vodskov rummer, ud over den almindelige befolkningsfremskrivning, også en forventet afsmittende effekt af urbaniseringsbølgen (vandringen fra land mod by).

Vodskov bymidte

 • Vodskovvej, fra Følfodvej til Peter Jensens Vej, udgør Vodskovs handelsgade, hvor der findes et bredt udbud af forretninger.
 • Handel og service skal samles ved Vodskovs handelsgade, så synergier og fornemmelser for byliv opstår.
 • Vodskov Skole og Vodskov Kultur- & Idrætscenter ligger helt centralt ved Vodskov Kirkevej med mange dagligt besøgende.
 • Fritids- og idrætsfaciliteter er veludbyggede og omfatter bl.a. boldspil og arealer til udendørsfaciliteter med bl.a. fodboldbaner ved indkørslen til Vodskov.

 

Detailhandel Rev 1_300

 

 

Vodskov bymidte, og det offentlige område centralt i Vodskov, er afgørende for Vodskov-områdets udvikling i såvel økonomisk forstand, som i social og kulturrel forstand. Bymidten, og de kulturelle områder, spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet, fordi de er med til at skabe uformelle samlingssteder, hvor alle, på en uforpligtende måde, kan mødes, samtale, reflektere og ytre sig. Bymidten er Vodskovs visitkort. Hovedparten af Vodskovs butikker og servicetilbud findes langs Vodskovvej på strækningen mellem Følfodvej og Peter Jensens Vej.

Aktivitetsknudepunkterne ved fodboldbanerne langs Vodskovvej og Vodskov Kultur- & Idrætscenter rummer vigtige byfunktioner som skole, hal, bibliotek, børnehave m.v., som også skaber store menneskestrømme fra tidlig morgen til sen aften.

Dagligvarebutikker, fritidsfunktioner og institutioner er særlige drivere for skabelsen af byliv på grund af deres store kundestrømme. Derfor skal der være særlig opmærksomhed på placering, indretning og understøtning af disse funktioner, så de er med til at skabe byliv.

Erhverv

 • Området i den sydøstlige del af Vodskov, mellem Vodskovvej og motorvejen, fastholdes til erhvervsområde, hvor der er eksisterende erhvervsfunktioner og mulighed for nybyggeri.
 • Følfodvej forlænges i takt med erhvervsudviklingen.
Erhverv Efter Dødt Kort _300 Pixel

I kommunens Fysisk Vision 2025 (kommuneplanens hovedstruktur) fremgår, at de vigtigste indsatsområder, i forhold til rendyrkede erhvervsområder, er Lufthavnen, Bouet, Universitetshospital, Østhaven og Svenstrups erhvervsområder. Erhvervsområderne i de øvrige oplandsbyer som Vodskov skal tilgodese lokalt forankrede erhverv.

Nye boligområder

I Vodskov udlægges/udvides 4 nye boligområder:

 • Et syd for Langbrokrovej overfor Gøgeurtvej. (1)
 • Området ved Drøvten, det tidligere militære areal, overgår fra teknisk område til boligområde som en fortætning af byen. (2)
 • Et område i den sydvestlige del af Vodskov 5.2.B13 Vodskov sydvest. (3)
 • Rammeområde 5.2.B11, Højrimmen udvides mod syd. (4a)

Eksisterende rummelighed til boliger:

 • Udlagt område 5.2.B11, Højrimmen vest for Langbrokrovej til nye boliger (lokalplan er under udarbejdelse). (4)
 • Udlagt område 5.2.B9, Attrupgårdvej i Vodskov nord. Byggetilladelse er givet, og byggeri er påbegyndt. (5)
 • Udlagt område 5.2.B10, Vodskov Enge mellem Vodskovvej og motorvejen. Lokalplan er udarbejdet for en del af området, og støjvold er ved at blive etableret. (6)
 • Udlagt område 5.2.B6, Englodden mellem Vodskovvej og motorvejen som udgår. (7)
 • Udlagt område 5.2.D1, Tinghaven, Kikkenborg, Tusborg m.m. Der er givet byggetilladelse. (8)
 • Udlagt område 5.2.B1, Gøgeurtvej - fortætning. (9) 

 Vodskov Byudviklingsplan _Bente _skåret _650 Pixel

1) Området syd for Langbrokrovej 5.2.B1, Gøgeurtvej m.m., ligger i kanten af Vodskov. Området er velegnet til parcelhusbebyggelse, som kan indpasses som en naturlig udbygning og udvikling af Vodskov. Området har tidligere været udlagt til rekreativt område, da det ikke har været muligt at udnytte til boligudbygning på grund af støjkonsekvenszone til Aalborg Lufthavn. Denne er nu, ved ny miljøgodkendelse og VVM-redegørelse fra maj 2013, blevet mindre i forhold til nye flytyper. Området skal vejbetjenes fra Langbrokrovej. Der skal sikres rekreative forbindelser fra området til det åbne land og ind til henholdsvis centerområde, skole og aktivitetsområder. Området ligger fint afgrænset på det højere liggende areal. Området vil give en rummelighed til ca. 30 boliger. Den sydligste del af området er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3, og vil ikke kunne udnyttes til boligudbygning.

2) Området er centralt beliggende i Vodskov ved Drøvten og skal omdannes til tæt-lav/etage-bebyggelse 5.2.B12, Drøvten. Omdannelsen fra militært areal til boligområde giver en rummelighed på ca. 30 tæt-lave/etage-boliger og/eller 5-10 parcelhuse.

3) Området i den sydlige del af Vodskov 5.2.B13 Vodskov sydvest ligger i kanten af Vodskov. Området vil danne afrundingen af Vodskov mod syd. Området ligger sydvest for Tinghaven, syd for kommunens fredskovsareal på det lidt fladere areal. I den kommende lokalplanlægning skal der sikres en naturlig overgang til det åbne land og det omkringliggende landskab. Inden for området skal der desuden sikres plads til regnvandshåndteringen og de klimatiske forhold skal vurderes nærmere. Området er ca. 7 ha og vil kunne give en rummelighed til ca. 60 boliger, afhængig af boligtyper. Området er ren landbrugsland, der ligger i et fladt landskab, der er opstået som marint forland/hævet havbund opbygget siden stenalderen. Området er uden visuel kontakt til kysten.

4) Der er igangsat et arbejde med at udfærdige en lokalplan for området 5.2.B11, Højrimmen, som giver mulighed for at bygge boliger. Området (4a) udvides med ca. 2,5 ha indenfor støjkonsekvenszonen omkring Aalborg Lufthavn. I området (4a) kan der ikke planlægges til støjfølsomme formål og dermed ikke til boliger. Det kan fx anvendes til LAR løsninger (Lokal anvendelse af regnvand). Dele af områdets nordlige del har status som beskyttet sø, mose og fersk eng efter naturbeskyttelseslovens §3, og  vil ikke kunne udnyttes til boligudbygning. 

5) Der er udlagt et område, og lavet lokalplan for et område, til ca. 40 boliger i den nordlige del af Vodskov - 5.2.B9, Attrupgårdvej. Byggetilladelse er givet, og byggeriet er påbegyndt.

6) Der er udlagt et område til ca. 55 boliger mellem Vodskovvej og motorvejen rammeområde 5.2.B10, Vodskov Enge. Der er udarbejdet en lokaplan for en del af området til ca. 20 boliger, og støjvold er ved at blive etableret. En mindre del af området har status som beskyttet overdrev og sø efter naturbeskytteleslovens §3, og vil ikke kunne udnyttes til boligudbygning. Det forventes, at boligerne er bygget indenfor en meget kort årrække.

7) Der er udlagt et boligområde rammeområde 5.2.B6, Englodden på 7,8 ha med en rummelighed til ca. 40 - 60 boliger afhængig af, om det er en åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Området udgår af kommuneplanen efter supplerende høring.

8) I rammeområde 5.2.D1, Tinghaven, Kikkenborg, Tusborg mv. er der en eksisterende rummelighed til ca. 18 boliger, hvor der er givet byggetilladelse. Boligerne forventes færdigbygget primo 2018.

9) I rammeområde 5.2.B1 Gøgeurtvej er en eksisterende rummelighed til ca. 20 boliger, som er en fortætning af et eksisterende område (landbrugsejendom).

Vodskov ligger på grænsen af kystnærhedszonen. Byudviklingen i Vodskov er begrænset af Hammer Bakker som et særligt værdifuldt natur- og kulturmiljø mod nord, støj fra trafik fra motorvejen mod øst og støj fra lufthavnen mod syd-vest. Efter udlæg af de omtalte arealer, har Vodskov således kun mulighed for at udvikle sig mod vest og evt. yderligere udlæg mellem motorvejen og Vodskovvej.

Ud fra ovenstående er der således en eksisterende rummelighed på ca. 200 boliger og med nyudlæg af 14 ha (4,4 ha + 2,5 ha + 7,1 ha) og udtagning af 7,8 ha ialt 6,2 ha samt omdannelse, bliver rummeligheden i Vodskov ca. 290 boliger.

 
Fold ind/ud Grønne og rekreative kvaliteter

Vodskov skal indbyde til friluftsliv og aktiviteter. Dette gøres bl.a. ved, at der skabes en god sammenhæng mellem de rekreative områder og aktive byrum ved at sikre, at der skal være stiforbindelser fra alle nye områder til de omkringliggende kvarterer, og til hovedstierne, der fører til Hammer Bakker og det øvrige åbne land.

 • Der skal sikres en god tilgængelighed til Hammer Bakker og det øvrige åbne land fra byens bosætningsområder.
 • Der skal sikres sammenhæng mellem de rekreative områder.
 • De interne grønne områder i Vodskov skal sikres til rekreation, fritidsaktiviteter og mødesteder for byens borgere.
 • I nye boligområder skal der stilles krav til opholdsarealer.
 • I forbindelse med boligudbygning mod sydvest skal der stilles krav om en landskabelig indpasning i området. 
 
Vodskov -Grøn Struktur Revideret Nov _600 Pixel (1)
Den grønne struktur i Vodskov ligger hovedsageligt som en ring omkring byen. Hammer Bakker er det mest dominerende område og udgør en grøn ryg for byen. De flade, våde enge ligger foran byen. Den syd-vestlige del har en større variation mellem grønt og bebygget. Boldbaner og naturområder ligger syd for bebyggelsen mod engene og Gøgeurten skaber en grøn forbindelse med Hammer Bakker mod nord. Det kommende boligområde mod vest, indpasser sig omkring en lavning med natur, der hænger sammen med det åbne land.

Hammer Bakker
Hammer Bakker er et af kommunens største sammenhængende naturområder. Området er udpeget som  "særligt værdifuldt naturområde", som "særligt værdifuldt landskab" og som "økologisk forbindelse".

Hammer Bakker rummer store skovarealer samt mange forskellige beskyttede naturtyper og kulturspor. Området udnyttes i stor udstrækning til friluftsinteresser hele året.

Natur Og Øko 24_500 Pixel

Boligområderne
I parcelhuskvartererne er der kun få grønne fællesarealer. I de nyere kvarterer med tæt-lav boliger og etagehuse er der derimod sammenhængende grønne områder, hvoraf nogle er markant store for at sikre hensynet til naturinteresserne. Nærheden til det store afvekslende naturområde Hammer Bakker, kompenserer i nogen grad for de få grønne nærområder.

Naturområder ved Langbrokrovej
Nord for Langbrokrovej er et eng- og overdrevsareal beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven. Området rummer flere karakteristiske mose- og engplanter. Desuden vurderes området at være et lokalt vigtigt levested for padder som fx stor vandsalamander (bilag IV-art) og sandsynligvis også for fredede arter som butsnudet frø og lille vandsalamander.

Syd for Langbrokrovej er der et rekreativt område som er beplantet med skov. I dette område er det muligt at indrette mindre fritidsanlæg.

Natur Og Fredskov _28_300 Pixel

Grundvandsinteresser
Det centrale byområde ved Drøvten, samt den nordlige del af byen og dele af Hammer Bakker, er beliggende i indvindingsoplande eller kildepladszoner til Vodskov Vandværk. Den resterende del af Hammer Bakker er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser skal den fremtidige drikkevandsressource findes. Byudvikling udgør en risiko for forurening af grundvandsressourcen. Det skal i forbindelse med byudvikling m.m. inden for de eksisterende rammer, i videst muligt omfang sikres, at grundvandsressourcen beskyttes mod forurening.

Grundvand 24_300 Pixel (4)

Klimaforandringer
Klimaet ændrer sig og en væsentlig konsekvens er et vådere miljø. Det vil sige øget nedbør, mere vand i vandløbene, stigende havvandstand og stigende grundvandsspejl. Indretning af byerne og landskabet skal allerede nu tage udgangspunkt til forventningerne til fremtidens klima. Den øgede nedbørsmængde og de mere ekstreme regnskyl vil for størstedelen påvirke vandløbende og i perioder oversvømme lavtliggende arealer. Vodskov er ikke direkte påvirket af stigende havvandstand i Limfjorden, men i nogle områder kan der være risiko for oversvømmelser, som der skal tages hensyn til i lokalplanlægningen.

 
Fold ind/ud Mobilitet

Der skal sikres god tilgængelighed mellem bolig, arbejdspladser, uddannelse, indkøb og fritidsfaciliteter. Såvel placering som infrastrukturen skal så vidt muligt understøtte brug af bæredygtige mobilitetsformer som cykel, gang og bus. Cyklen skal være det foretrukne transportmiddel til de interne ture i Vodskov.

 

 • Der skal være god trafikal adgang til midtbyens butiksområder for såvel bus, cykel og biltrafik.
 • Den kolletive trafik skal placeres, så flest i byen har så kort afstand til bussen som muligt under hensyntagen til byens infrastruktur.
 • Det skal være nemt, trygt og sikkert at cykle eller gå til bussen, handelsområder, skoler, institutioner, arbejdspladser og fritidsaktiviteter.
 • Det eksisterende stinet (gangstier, cykelstier og rekreative stier) skal sikres og udvikles.
Cykler 2_250 Pixel

 

Overordent infrastruktur

 • Vodskovvej, Tingvej, Langbrokrovej og Vodskov Kirkevej opretholdes som den vejstruktur, der fordeler trafikken internt i Vodskov og skaber adgang til omverdenen via Vodskovvej og motorvejen.
Overordnede Veje Ny Bente _300 Pixel

Vejene fungerer som fordelingsveje for byens lokalveje og mere lukkede vejsystemer - stort set uden tværgående trafik. På sigt vil en omfarstvej vest om Vodskov (stiplet rød linje) få betydning for byens miljø og videre trafikafvikling.

Omfartsvejen vil aflaste Langbrokrovej og Vodskov Kirkevej og på sigt danne en ramme om Vodskov By, hvor gennemkørende trafik ledes uden om store dele af byen.

I erhvervsområdet er Følfodvej planlagt som en parallelvej mellem motorvejen og Vodskovvej. Følfodvej udbygges i takt med erhvervsområdets udbygning og skal lede trafikken gennem erhvervsområdet, så bl.a. centerstrækningen langs Vodskovvej aflastes for uvedkommende trafik.

Stiforbindelser

 • Der skal skabes stiforbindelser der sikrer gode adgange for borgerne i Vodskov både internt i Vodskov, men også ud af byen. 
 • Flere borgere skal ud på cyklen. Cyklen skal være det foretrukne transportmiddel til de interne ture i Vodskov.
 • De nye boligområder i byen skal kobles op på det eksisterende sammenhængende stinet.
Nyt Sti Kort _300 Pixel
På kortet er angivet overordnede cykelstier (rød), overordnede rekreative stier (orange) og ruter-stier (prikket grøn), jf. kommuneplanens retningslinjer 11.2.6 Rekreative stier og 13.2 Cykelstier.

I Vodskov findes et forgrenet cykelrutenet med forskellig udformning lige fra selvstændige stiforløb til veje, hvor cyklisterne må dele kørebanen med den øvrige trafik.

Lokalt forbinder cykelrutenettet boligområderne med centerområdet og aktivitetsområder. I forhold til oplandet er der mod syd adgang til en pendlerstiforbindelse til Aalborg, mens der mod nord er en dobbeltrettet cykelsti til Grindsted.

Det er vigtigt, at have adgang til et sammenhængende, trygt og sikkert cykelrutenet. Gode cykelforhold er med til at få hverdagslivet til at hænge sammen. Cyklen skal være førstevalget til de interne ture og skabe nem adgang til den kollektive trafik.

I nye bykvarterer skal der etableres stier, som sikrer sammenhæng til naboområderne og de overordnede cykelruter. På sigt skal der etableres en cykelsti langs Tingvejen til Vestbjerg mod vest, således at trafiksikkerheden også sikres til Vestbjerg.

 
13-08-2018