Kommuneplan forsiden

5.2.O2 Vodskov Kirke

Mål

Områdets primære brug er til kirke, menighedshus og kirkegård. Forarealer, opholdsarealer, P-pladser mv. skal fremstå grønne. Kirken skal fastholdes som et landmark.

Arkitektur - Byrum og landskab

Provst Exner Fredning (nr. 26-23) for Vodskov Kirke omfatter en strækning langs Tingvej og Vodskov Kirkevej.

Trafik - Veje og stier

Stiforbindelsen vist langs Tingvej er en del af den nationale cykelrute 3, Hærvejsruten, der har et forløb næsten hele vejen gennem Jylland.

13-08-2018
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg *
Grundvandsbeskyttelse
* Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for området som helhed
Etager:
Max. 2 *
Højde:
Max. 8,50 m *
* Gælder ikke Vodskov Kirke.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Beskyttet natur.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Beskyttet kultur.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på illustrationsplan.
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.