Kommuneplan forsiden

5.2.H1 Følfodvej m.m.

Mål

Området ligger let tilgængeligt langs byens afgrænsning mod motorvejen. Det er derfor velegnet til erhverv. Området er opdelt i zone A og zone B, se skitsen nedenfor. For begge zoner gælder, at der langs Følfodvej skal plantes allétræer. Der skal endvidere sikres et min. 10 m bredt beplantningsbælte langs Frederikshavnmotorvejen, langs Halsvej og mod det åbne land i øvrigt.

Zone A, som strækker sig langs byens center og boligområder, er til de miljømæssig lettere virksomheder. I zone A lægges der vægt på høj arkitektonisk kvalitet og grønne friarealer. Skiltning, udendørs udstillinger, oplag, parkering mv. skal udformes og indrettes på en indbydende måde, så der også opnås et godt samspil med friarealerne, der hovedsagelig skal henligge i græs med grupper af træer og buske.

Zone B, som er afgrænset længst væk fra følsomme formål, er primært til de miljømæssig lidt tungere virksomheder og / eller virksomheder med behov for større oplag. Oplagsområder skal omgives af beplantning som sikrer, at oplaget ikke er synligt fra omgivelserne. Skiltning, udendørs udstillinger, parkering mv. skal udformes og indrettes på en indbydende måde. Friarealer, der er synlige fra Følfodvej, skal hovedsagelig henligge i græs med grupper af træer og buske.

Der er udarbejdet vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder, se "Din virksomhed - byens ansigt".

Byggemuligheder

 

Rammeområdets opdeling i zone A og zone B.

 

Miljø

Vandløbet mellem Smørblomstvej og Frederikshavnsmotorvejen er beskyttet.

En del af området ligger indenfor kildepladszonen til Vodskov Vandværk, Drøvten.

Trafik - Veje og stier

Området skal vejbetjenes af en parallelvej til Vodskovvej, idet Følfodvej forlænges til Tingvej.

Stiforbindelsen vist langs Vodskovvej er en del af den nationale cykelrute 3, Hærvejsruten, der har et forløb næsten hele vejen gennem Jylland.

13-08-2018
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper (kun zone A)*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Dyreklinikker mv.
Kontorer (kun zone A)
Service (kun zone A)
Benzinsalg***
Trykkerier
Fritidsanlæg ¤
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l. (kun zone B)
Oplagsvirksomhed o.l. (kun zone B)
Værksteder o.l.
Mindre industri
* Bruttoetageareal: Max. 5.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
¤ Kun fritidsanlæg, som med fordel kan placeres i et erhvervsområde (fx værkstedsaktiviteter).
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 50.
Højde:
Zone A max. 8,50 m *
Zone B max. 11,50 m * 
* Miljømæssigt nødvendige tekniske anlæg er undtaget.
Miljø
Miljøklasse 1-3 i zone A, se Bilag A.
Miljøklasse 2-4 i zone B, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3
Beskyttet natur.
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Området skal vejbetjenes af en parallelvej til Vodskovvej idet Følfodvej forlænges til Tingvej.
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på illustrationsplan.
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.