Tilbage
K O M M U N E P L A N

4.2.D1 Gammel Gugvej


 
Mål

Målet er at udvikle området med blandet bymæssig anvendelse. Der lægges vægt på at skabe rammer et "lokalt" serviceområde for omkringliggende boligbebyggelser.

Der lægges særlig vægt på at højne områdets arkitektoniske niveau og skabe bedre sammenhæng i området.


Bebyggelsen langs Gammel Gugvej er meget blandet såvel arkitektonisk som anvendelsesmæssigt.
Anvendelse

Området har i dag en bred anvendelse. I den nordlige del er etableret nyt kontorbyggeri. Den sydlige del er et erhvervsområde med mellemstore virksomheder. Imellem finder man enkelte butikker m.m. og eksempler på de oprindelige villabebyggelser langs den gamle landevej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Æstetisk set er området meget blandet.

Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der generelt gøres en indsats for at højne det arkitektoniske niveau. I den sydlige del af området skal facadelinien strammes op enten med bebyggelse eller med beplantning. De steder, hvor bebyggelsen ligger tilbagetrukket fra gadelinien, bør der langs vejen etableres et beplantningsbælte. Langs Gammel Gugvejs østside bør der plantes løvfældende allétræer. 

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".

Trafik - Veje og stier

Gammel Gugvej er en meget bred vej, der med sin udformning ikke svarer til sin funktion som lokalgade og cykelsti. Gaden bør omlægges for at skabe sammenhæng mellem funktion og udformning.


Gammel Gugvej - masser af asfalt fra dengang vejen fungerede som landevej.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se Bilag K. Øvrige:
Max. 25 for boliger
Max. 40 for anden bebyggelse, max. 55 nord Frydendalsvej.
Etager: Max. 2, max. 2½ nord for Frydendalsvej.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Større ændringer i området skal ske på grundlag af en samlet plan for området.
Bebyggelse skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning, udendørs udstilling og  fælles design for byudstyr.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
En begrønningsplan for området skal fastlægge beplantning mellem vejanlæg og langs Gammel Gugvej.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.