Kommuneplan forsiden

4.2.D1 Gammel Gugvej

Mål

Målet er at udvikle området med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse og at opnå et fint vejstræk med grønt forløb, cykelsti og fortov samt parkering. 

Der lægges særlig vægt på at højne områdets arkitektoniske niveau og skabe bedre sammenhæng i området.

Gl. Gugvej
Bebyggelsen langs Gammel Gugvej er meget blandet såvel arkitektonisk som anvendelsesmæssigt.
Anvendelse

Området har i dag en bred anvendelse. I den nordlige del er etableret nyt kontorbyggeri. Den sydlige del er et erhvervsområde med mellemstore virksomheder. Imellem finder man enkelte butikker m.m. og eksempler på de oprindelige villabebyggelser langs den gamle landevej.

Byggemuligheder

Kommuneplanrammen 4.2.D1 er opdelt i to delområder, henholdsvis delområde 1 og 2.

4-060_Delområder.png

Arkitektur - Byrum og landskab

Æstetisk set er området meget blandet.

Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der generelt gøres en indsats for at højne det arkitektoniske niveau.

I den sydlige del (delområde 2) af området skal udtrykket højnes ved at lave en grøn kant/beplantning, der strømligner udtrykket for vejforløbet/området. Der laves ikke en fast facadelinie, da der oprindelig har været meget forskellige placeringer af bygningerne, hvilket også gives mulighed for fremover. Ved at lave en grøn kant/beplantning på hele strækket, vil udtrykket, trods der ikke er facadelinje, blive strammet op og fremstå mere ordnet end tidligere.

Der er udarbejdet en vejledning for skilte, gader og pladser. Her kan der hentes inspiration og vejledning.

Trafik - Veje og stier

Gammel Gugvej er oprindelig en meget bred vej, der med sin udformning ikke svarer til sin funktion som lokalgade og cykelsti. Gaden omlægges/indsnævres for at skabe sammenhæng mellem funktion og udformning.


Gammel Gugvej - tidligere masser af asfalt fra dengang vejen fungerede som landevej.
10-02-2020
Anvendelse
Boliger
Enkeltstående butikker *
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Restaurant o.l.
Klinikker mv.
Dyreklinik mv.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Delområde 1:
Bebyggelsesprocent: max. 55
Etager: max. 2½
Højde: max. 8,5 m.

Delområde 2:
Bebyggelsesregulerende bestemmelser skal fastsættes i en lokalplan.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Større ændringer i området skal ske på grundlag af en samlet plan for området.
Bebyggelse skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning, udendørs udstilling og fælles design for byudstyr.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Byzone.