Kommuneplan forsiden

7.6.L2 Gudumvej

Mål

Målet er at området skal udbygges med jordbrugsparceller for derved at skabe nye boligalternativer i lokalsamfundet.

Der lægges vægt på en god indpasning af bebyggelsen i landskabet.

Anvendelse

Ikke- erhvervsmæssigt dyrehold af svin, kvæg, får, geder og heste kræver dispensation.

Byggemuligheder

Der lægges op til, at en lokalplan for området skal fastlægge et sammenhængende byggefelt til boliger, udhuse, stalde, lader mv., så bebyggelsen i området fremstår som en helhed.

Den østligste tredjedel af arealet ønskes friholdt for bebyggelse, da området ikke kan kloakeres.

I forbindelse med en lokalplanlægning kan der evt. inddrages landzonearealer uden for rammeområdet mod syd og vest med henblik på at skabe rummelighed til flere parceller.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det eksisterende læhegn understreger det skrånende terræn på en god måde og kan være med til at skabe rum og læ.

Idéskitsen viser et eksempel på, hvordan området kunne disponeres. Her er anvendelsen af det eksisterende læhegn som et strukturerende element tænkt sammen med en bebyggelsesstruktur, der refererer til fortelandsbyen.

Byrådet lægger vægt på, at området bygningsmæssigt passer godt ind i det åbne land. Bebyggelsen kan fx udformes som længegårde med ydervægge af blank eller pudset teglsten. Tage på beboelsesbygninger i tegl (ikke glaseret) eller skifer og på stalde, lader og udhuse fx i pandeplader.

13-09-2004
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Institutioner
Rekreative formål
Landbrug (ikke-erhvervsmæssig)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for byggefelt
Den øvrige del af området kan ikke bebygges.
Etager: Max 1½
Højde: Max. 8,5m
Grundstørrelse: Min. 3.000 m²
Byggefelt: Max. 1.000 m² pr. grund

Den østligste tredjedel af området skal friholdes for bebyggelse.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Eksisterende læhegn skal bevares.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den egnskarakteristiske byggeskik.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Del af vejareal er i landzone
Når byggefeltet er fastlagt skal det resterende areal tilbageføres til landzone.