Kommuneplan forsiden

7.6.L3 Vestervang

Mål

Målet er at området fortsat skal anvendes til jordbrugsparceller for derved at sikre varierede boligalternativer i lokalsamfundet. Der lægges vægt på en god indpasning af bebyggelsen i landskabet.

Arkitektur - Byrum og landskab

Udformningen af den eksisterende bebyggelse ligger fint i forlængelse af den typiske byggestil på landet - men der er valgt mere moderne løsninger fx mht. vinduernes placering og udformning.
13-09-2004
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Landbrug (ikke-erhvervsmæssig)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10 for området som helhed
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den egnskarakteristiske byggeskik.
Beplantningsbælte i vestligt skel
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone