Kommuneplan forsiden

7.6.R1 Vaarst Boldklub

Mål

Målet er, at området også fremover skal rumme idrætsanlæg m.m. Områdets indretning og de enkelte faciliteter skal til stadighed udvikles, så de lever op til lokalsamfundets behov.

Anvendelse

Hensigten er, at den eksisterende bolig ved Vaarstvej skal kunne opretholdes.


Beplantningen omkring idrætsanlæget er en del af en markant grøn bykant mod nord.
13-09-2004
Anvendelse
Boliger
(kun 1, åben-lav)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for boliger og max. 5 for øvrig bebyggelse
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Levende hegn i skel
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Del af vejareal er i landzone