Kommuneplan forsiden

Dall Villaby

Mål og perspektiver

Fremtidsperspektivet for Dall Villaby handler først og fremmest om at sikre et trygt og velfungerende nærmiljø med henblik på at byen fremstår som en attraktiv forstad til Aalborg. I denne sammenhæng er ikke mindst nærheden til Østerådalens naturkvaliteter et væsentligt aktiv.

Der lægges vægt på at styrke Dallvejs funktion som "byens rygrad" og som omdrejningsaksen for bylivet. Det er først og fremmest her lokal service, butikker og andre publikumsorienterede funktioner skal placeres.

Det er også et mål at skabe basis for fornyelse af eksisterende parcelhusområder med andre boligtyper og -størrelser.

Dall Villaby ligger på kanten af det særlige grundvandsområde sydøst for Aalborg, og derfor er også grundvandsbeskyttelse et væsentligt perspektiv.


Dall Villaby er først og fremmest forstad til Aalborg. Beliggenheden på overgangen mellem bakkelandskabet og Østerådalen er et væsentligt potentiale. 
Byomdannelsesområder

Der er ikke udpeget arealer til egentlig byvækst eller byomdannelse i Dall Villaby.

Vurderingen er at behovet i høj grad retter sig mod fornyelse af eksisterende boligområder. De ældre parcelhusområder er i farezonen for at fremstå som utidssvarende bosætningsmuligheder fx pga. små boligstørrelser eller fordi områdernes monofunktionelle karakter ikke skaber tilfredsstillende muligheder for bylivet.

  • Behovet for fornyelse af eksisterende boligområder skal vurderes nærmere - herunder potentialet i større funktionsintegration.
Byens struktur

Dall Villaby ligger på overgangen mellem bakkelandskabet og ådalen. Det skrånende terræn skaber mange steder fine kig til englandskabet, Skalborg og bakkerne der indrammer ådalen mod vest.

Mod øst og syd sætter henholdsvis motorvejen og den kommende vestforbindelse uomgængelige grænser for byens udvikling.

Dallvej er den historiske vejforbindelse mellem landsbyen Dall og Skalborg over Finstrupbro. Vejens forløb gennem Dall Villaby og dens historiske betydning gør den til en naturlig rygrad i byens struktur.

Dallvej er en udpræget ny by - i hovedtræk udbygget fra 1962-65 som en satelitby til Aalborg og med etapevise udstykninger.

  • Visuel sammenhæng med englandskabet skal prioriteres
  • Butikker og service skal koncentreres omkring Dallvej.

Dall Villabys udvikling begrænses både af storbyens eksisterende og kommende trafikstrukturer og af omgivende naturværdier. Dallvej er omdrejningsaksen for byens liv.
Bebyggelsens karakter

Bybygningen på bar mark blev i sin tid fremhævet som et af de mest moderne og usædvanlige arkitektoniske tiltag i Skandinavien. Her blev der eksperimenteret både med typehus- og elementbyggeri. Byen er interessant som et billede på 1960'ernes bybygningsvisioner i skala 1:1.

Dall Villaby var oprindeligt tænkt som en selvstændig funktionel helhed med både boliger, erhverv, butikker, skole mv. Den realiserede by har dog en noget mere monofunktionel karakter - byen fungerer først og fremmest en boligforstad til Aalborg.


Dall Villaby er en udpræget ny boligby

Langs Dallvej er der enkelte bevaringsværdige bygninger, der ligger som historiske spor fra før byens opståen. Ridecenteret Finstrupgård er det mest markante eksempel.

  • Der er behov for en evaluering og nytænkning af bybygningsvisionen

Et eksempel på et typehus

Det væsentligste historiske arkitekturspor er Finstrupgaard.
Landskabet / De grønne områder

De grønne kvaliteter knytter sig først og fremmest til naturen i Østerådalen og højen ved Finstrupgård. Der lægges vægt på at sikre god stiadgang hertil fra byen.


Det grønne anlæg i "Eventyrkvarteret" rummer store rekreative kvaliteter for boligbebyggelserne i den østlige del af byen og lever med sin poetiske stemning godt op til vejnavnene i området.
  • Det grønne anlæg i Eventyrkvarteret skal bevares.
  • Rekreativ forbindelse til Østerådalen skal sikres.

Det er Østerådalen der skaber de væsentligste rekreative muligheder i den vestlige del af byen. Det lokale stadion i byens sydlige udkant har betydning som rammen om byens idræts- og friluftsarrangementer.
Indsatsmuligheder
  • Helhedsplan som nytænker Dall Villabys indretning ifht. at leve op til de krav som kan stilles til en moderne forstad.
 
30-10-2006