Kommuneplan forsiden

3.7.R1 Finstrupgård

Mål

Målet er skabe velfungerende rammer omkring Finstrupgård Ridecenter. Der lægges også vægt på at sikre bebyggelse og beplantning som kulturspor i området.

Arkitektur - Byrum og landskab

Finstrupgård er bevaringsværdig.
30-10-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Bolig kun i tilknytning til fritidsformål.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Etager: Max. 1½
Højde: Max 13 m
Bygge- og beskyttelseslinier: å (150 m), skov (300 m)
Arkitektur - Byrum og landskab
Markant træbeplantning skal bevares.
Kig til Finstrupgård fra Dallvej skal sikres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone