Kommuneplan forsiden

3.7.B1 Dall Villaby

Mål

Målet er at skabe rammerne for et fortsat velfungerende lokalt boligmiljø.

Langs Dallvej kan der placeres en bred vifte af byfunktioner. Hensigten er at styrke Dallvej som rygrad og livsnerve i byen.


Købmandsbutikken ved Dallvej er med til at styrke Dallvej som rygrad i byen. 
Anvendelse

Indenfor området er der vandforsyningsanlæg for Dall Villaby Vandværk.

Forud for placering af funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning (fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte). Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter mv.

 
Dall Villaby består fortrinsvis af parcelhusbyggeri.
Til venstre: Parcelhuse fra 1970'erne. Til højre: Nyere parcelhusbyggeri.
 
Til venstre: Det grønne areal i byen styrker områdets grønne karakter.
Til højre: Fra Dallvej er der udsigt mod vest.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Grundvandsbeskyttelse
Langs Dallvej også:
Enkeltstående butikker*
Klinikker
Kontorer
Service
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for boliger og max 40 for anden bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Grønt areal skal friholdes for bebyggelse, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Bebyggelse og beplantning skal planlægges under hensyntagen til udsigt mod vest.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone