Kommuneplan forsiden

2.1.4 Byudvikling og det overordnede vejnet

Byudvikling skal tage hensyn til de overordnede vejes funktion som sikre færdselsårer, jf. afsnit 13, Infrastruktur. Omfartsveje skal således udgøre grænsen for byudvikling.

Bemærkninger til retningslinien

Byrådet tillægger det overordnede vejnet stor betydning. Det knytter byer sammen på regionalt niveau og giver adgang til de øvrige dele af landet. Retningslinjen påbyder en integreret arealanvendelses- og vejplanlægning, så de overordnede trafikstrukturer sikres.

Byudvikling på begge sider af en overordnet vej vil medføre lokal trafik på langs og tværs af vejen. Herved vil fremkommeligheden for den overordnede trafik blive nedsat, og trafiksikkerheden forringet for specielt de bløde trafikanter. Samtidig kan der opstå unødige og betydelige miljøgener og barrierevirkninger i den omkringliggende bebyggelse. Omfartsveje skal derfor respekteres som en grænse for byudviklingen.

I kommuneplanen kan der efter aftale med vejbestyrelsen fastlægges bestemmelser om afskærmende beplantning langs overordnede veje, så nye randbebyggelser med deraf følgende krydsende trafik kan undgås.

Ved ansøgninger om bygge- og anlægsarbejder i landzone skal hensynet til en nærliggende overordnet vejs funktion ligeledes indgå med betydelig vægt.

09-01-2017
Se også