Kommuneplan forsiden

4.1.6 Udvidelse af Aalborg Portland

 • Aalborg Portland kan efter VVM reglerne gennemføre de projekter de har anmeldt, med de begrænsninger der følger af vilkårene i råstoftilladelse og miljøgodkendelser samt inden for rammerne af VVM redegørelsen.
 • Aalborg Portland kan indvinde kridt indenfor gravegrænsen, som fremgåraf kommuneplantillæggets figur 5.3-1.
 • Aalborg Portland får mulighed for nyttiggørelse af microfiller.
 • Aalborg Portland kan nyttiggøre alternative brændsler og råmaterialer i produktionen. De alternative brændsler og råmaterialer omfatter sand, flyveaske og afsvovlingsgips, kisaske, papirslam, aluminiumsholdige biprodukter,slagge, industriaffald (f.eks. dækrester), kød- og benmel, glycerin, spildevandsslam, bitumen, spildolie, shredderaffald og lignende.
 • Aalborg Portland får mulighed for nyttiggørelse af alternative brændsler og råmaterialer (affaldsforbrænding) på ovn 85, således at ovennævnte affaldstyper kan nyttiggøres i samtlige ovnlinjer.
 • Det forudsættes, at det planlagte anlæg ikke giver anledning til skade på Natura 2000-områder. Derfor skal der i tilladelser og godkendelser, der medfører luftforurening som kan nå ud til Natura2000 område nr. 17 (Lille Vildmose…), med vilkår sikres,
  • At depositionen af N ikke overstiger 0,2 kg/N/ha/år, o at deposition for summen af 12 tungmetaller (Hg, Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni og V) ikke overstiger 40 mg/ha/år, at depositionen for Hg (Kviksølv) ikke overstiger 3 mg/ha/år og depositionen og at deposition af Cd (Cadmium) ikke overstiger 1 mg/ha/år, medmindre det via supplerende undersøgelser dokumenteres at Natura2000 områderne ikke vil tage skade.
 • Tilsvarende skal der i tilladelser og godkendelser, der medfører luftforurening som kan nå ud til Natura2000 område nr. 218 ”Hammer Bakker…”), med vilkår sikres,
  • At depositionen af N ikke overstiger 0,3 kg/N/ha/år,
  • at deposition for summen af 12 tungmetaller (Hg, Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni og V) ikke overstiger 150 mg/ha/år, at depositionen for Hg (Kviksølv) ikke overstiger 12 mg/ha/år og depositionen og at deposition af Cd (Cadmium) ikke overstiger 5 mg/ha/år. medmindre det via supplerende undersøgelser dokumenteres at Natura2000 områderne ikke vil tage skade.
 • Driften af virksomheden – herunder aktiviteter i kridtgraven – må ikke medføre at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger grænseværdierne, som fremgår af kommuneplantillæggets tabel 5.2-1.
 • I forbindelse med tilladelser og godkendelser for aktiviteter, der medfører støj i omgivelserne, skal det undersøges om det er muligt at nedbringe virksomhedens støjpåvirkning, således at den kommer ned på de vejledende støjgrænser.
 • Etableringen af en ny ovnlinje/produktionslinje skal tage udgangspunkt i teknologien for Aalborg Portlands nuværende ovn 87, men med anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi (BAT). Ovnlinjen skal placeres og udformes som angivet i lokalplan 4-9-101, Aalborg Kommune. Den maksimale deposition til Natura 2000-områder skal med vilkår sikres i tilladelser og godkendelser jf. ovenstående, og der skal arbejdes på at nedbringe støjen, så de vejledende støjgrænser kan overholdes.
Bemærkninger til retningslinien

Naturstyrelsen har udstedt et kommuneplantillæg for udvidelse af Aalborg Portland.

Retningslinjen indsættes i Aalborg Kommunes digitale kommuneplan.

Kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse betyder, at Miljøstyrelsen og Aalborg Kommune på nærmere fastsatte vilkår kan meddele godkendelser og tilladelse efter henholdsvis miljøbeskyttelsesloven og råstofloven til udvidelse og ændringer af produktionen på Aalborg Portland.

Udstedelsen af kommuneplantillægget sker i henhold til reglerne for VVMpligtige anlæg i lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om planlægning §§ 11g, h og i samt § 11 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/10 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Naturstyrelsen varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsernes opgaver og beføjelser for Aalborg Portland, fordi odkendelseskompetencen i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 40 er henlagt til Miljøstyrelsen, og fordi dele af anlægget ligger uden for områder, som er omfattet af  godkendte lokalplaner jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 3. En eventuel senere ændring af tillægget forudsætter Naturstyrelsens accept.

10-10-2012
Se også