Kommuneplan forsiden

4.1.2 Forurenende virksomheder og særlige beliggenhedskrav

  • Forureningsproblemer skal søges forebygget ved adskillelse af områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og anden forureningsfølsom arealanvendelse. Ved etablering og udvidelse af forurenende virksomheder, anlæg og aktiviteter med særlig beliggenhedskrav skal det sikres, at omkringliggende arealanvendelser ikke udsættes for et uacceptabelt forureningsniveau. Ligeledes skal det sikres, at etablering og udvidelse af forureningsfølsomme arealanvendelser ikke indebærer uhensigtsmæssige begrænsninger for eksisterende virksomheders, anlægs eller aktiviteters drift og udvidelsesmuligheder.
  • Ved planlægning og lokalisering af særligt forurenende virksomheder og aktiviteter bør der sikres afstand til forureningsfølsom arealanvendelse, jf. Bilag A. Ved planlægning af områder til virksomheder med særlig beliggenhedskrav sikres en afstand til forureningsfølsom arealanvendelse på 500 meter og udlægges et konsekvensområde af samme størrelse. Ændring af konsekvensområderne kan ske efter en konkret vurdering, når det sikres, at gældende grænseværdier kan overholdes.
  • Ved Aalborg Øst er det i kortet viste område udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Området omgives af konsekvensområder, der ikke kan anvendes til forureningsfølsomme formål såsom boliger, sommerhuse, kolonihaver, institutioner m.v.
Bemærkninger til retningslinien

Ved virksomheder med særlige beliggenhedskrav menes virksomheder, som ikke kan placeres i almindelige by- eller erhvervsområder. Det eksisterende områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav fremgår af kortet. Der er pt. ikke behov for udlæg af yderligere områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Som udgangspunkt er der fastsat et konsekvensområde på 500 meter omkring områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Denne afstand er dog ikke relevant for alle virksomheder. Der bør derfor tages udgangspunkt i Miljøministeriets håndbog om miljø og planlægning, som angiver vejledende afstandskrav til forskellige virksomhedstyper. Disse generelle afstandskrav kan dog afviges, når det kan dokumenteres, at gældende grænseværdier kan overholdes. For nogle virksomheder med særlige beliggenhedskrav vil der skulle sikres en større afstand end 500 meter til forureningsfølsomme arealanvendelser. Sådanne anlæg skal udlægges på baggrund af en særskilt planlægning.

Ved ønske om placering af større enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, skal kommuneplanen indeholde retningslinier for beliggenhed og udformning af det pågældende anlæg med tilhørende redegørelse (VVM-pligt). Retningslinierne kan først tilvejebringes, når der foreligger et konkret projekt.

Konsekvensområder
Konsekvensområder er områder, hvor ændringer kan bevirke genemæssige konflikter, der kan påvirke planlægningen væsentligt eller direkte hindre, at det ønskede kan gennemføres. Kommuneplanens konsekvensområder er som udgangspunkt vejledende, og skal afdækkes i den konkrete sagsbehandling. Konsekvensområderne har til formål at danne en »bufferzone« mellem virksomheden og andre arealanvendelser. Disse områder kan i kommuneplanrammer og lokalplaner angives med betegnelsen »rekreativt område«. Denne betegnelse kan ikke i disse områder benyttes, som grundlag for at stille skærpende krav til virksomheder. Inden for konsekvensområder omkring virksomheder gælder således ofte ingen støjgrænser for »rekreative områder«. Områderne kan desuden indgå som økologiske spredningskorridorer.

Det skal sikres, at der ikke som følge af etablering af forureningsfølsomme anvendelser eller udlæg af »for små« konsekvensområder pålægges betydende begrænsninger i eksisterende virksomheder og anlægs drifts- eller udvidelsesmuligheder. Det gælder blandt andet ved etablering eller udvidelse af boligområder, institutioner, rekreative områder og andre støjfølsomme formål i nærhed af eksisterende erhvervsområder, tekniske anlæg, støjende fritidsanlæg og andre forurenende aktiviteter. Det bør også sikres, at grønne arealer, der hidtil har fungeret som bufferzoner omkring eksisterende virksomheder og anlæg, og som ønskes udlagt til egentlige rekreative områder, udlægges på en sådan måde, at virksomhedernes og anlæggenes anvendelse ikke begrænses på betydende måde.

Forureningsfølsomme arealanvendelser
Eksempler på forureningsfølsomme arealanvendelser er boligområder, institutioner, sommerhusområder og campingpladser. Det kan også omfatte andre anvendelsesformål, hvor ro og fred er et væsentlig element i stedets totaloplevelse. Som eksempel kan nævnes rekreative områder, hvor støjmæssig uforstyrrethed er en væsentlig baggrund for definering af det pågældende område som et rekreativt område.

Forurenende virksomhed
Begrebet omfatter forurenende virksomheder, anlæg og aktiviteter. Eksempler er produktions- og fremstillingsvirksomhed, tekniske anlæg, flyvepladser, og støjende fritidsanlæg (f.eks. motorsports- og skydebaner). Visse udvidelser af husdyrbrug giver anledning til at karakterisere disse som forurenende virksomheder.

Bedst tilgængelig teknik
Begrebet bedst tilgængelig teknik (BAT) dækker over de mest effektive metoder til hindring af forurening i omgivelserne. Som udgangspunkt tilstræbes det, at hindre forureningen i at opstå ved valg af lokalisering, råvarer, produktionsmetoder m.v. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, skal forureningen begrænses ved rensning, f.eks. luftafkast eller spildevandsafledning. Princippet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, BAT, skal lægges til grund for miljømyndighedens behandling af alle sager efter miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsesmyndigheden må således ikke meddele godkendelse uden at have sikret sig, at virksomhedens indretning og drift er baseret på BAT for den pågældende virksomhedstype.

Område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Der er udlagt et areal syd for erhvervs- og havneområdet i Aalborg Øst med en størrelse på ca. 150 ha, hvor der på forhånd er sikret et konsekvensområde på 500 meter. Konsekvensområdets udstrækning er baseret på en vurdering af afstandsdæmpningen af visse former for forurening og omfatter enkelte boliger i det åbne land samt et landbrugsområde mod øst og syd, som ligger i et regionalt jordbrugsområde.

Det omgivne konsekvensområde betyder ikke, at virksomheder i området kan forvente lempeligere vilkår efter miljøbeskyttelsesloven, men på grund af konsekvensområdets udstrækning vil afstanden til forureningsfølsomme arealanvendelser kunne medføre lavere omkostninger til overholdelse af miljøkravene. En opdeling af området i delområder til forskellige former for virksomhed kan blive aktuel, hvis der ønskes etableret virksomheder, som kan virke generende for andre virksomheder i området.

Området skal bruges til virksomheder, som der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav til. Limfjorden er en sårbar recipient, og der kan forventes skærpede krav til nye, større industrier med udledning af store mængder af spildevand, der indeholder betydelige mængder af kvælstof, fosfor eller andre forurenende stoffer.
Den del af området, som ligger mellem Rørdalsvejs forlængelse og Limfjorden, er udlagt til havne-orienterede virksomheder. Området omfatter et areal på ca. 65 ha, hvoraf ca. 20 ha skal inddæmmes fra fjorden. Området er med i kommuneplanens rammedel. Behovet for at udlægge nye arealer til virksomhed med særlige beliggenhedskrav har vist sig at være begrænset. Det er dog vigtigt, at området udelukkende bruges til disse typer virksomhed.

Udlæg af nye områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg og ofte også en redegørelse for Virksomhedens/anlæggets Virkning på Miljøet (VVM-redegørelse).

23-11-2009
Se også