Kommuneplan forsiden

11.2.2 Særlige værdifulde landbrugsområder

  • Inden for de særlige værdifulde landbrugsområder jf. ovenstående kort, må der ikke planlægges for eller etableres anlæg, der på væsentlig måde begrænser mulighederne for landbrugsdrift.
Bemærkninger til retningslinien

Retningslinien præciserer hensynet til den fortsatte landbrugsdrift på de bedste dyrkningsjorder.

Modsætningsvis åbner retningslinien mulighed for, at et anlæg eller lignende kan planlægges i særlige værdifulde landbrugsområder, hvis det ikke på væsentlig måde forringer arealernes anvendelse som dyrkningsjord.

Det vil sige, at anlæg, der optager og påvirker et meget lille areal, som fx vindmøller og transformerstationer, godt kan placeres inden for de regionale jordbrugsområder, hvis der tages hensyn til den fortsatte landbrugsdrift, jf. afsnit 14 om Teknisk forsyning. Vandværker og boringer er også anlæg, der kan etableres inden for de særlige værdifulde landbrugsområder. Retningslinien er ikke til hinder for, at der kan udarbejdes og gennemføres indsatsplaner for beskyttelsen af grundvandet i de særlige værdifulde landbrugsområder. I løbet af de kommende år vil der blive lavet indsatsplaner i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker. Der vil dermed kunne indføres begrænsninger for anvendelsen af gødning mv. i de områder, hvor hensynet til drikkevandet måtte kræve det.

Enkelte arealer er både udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde og nitratfølsomt indvindingsområde. Såfremt kortlægningen af indvindingsområderne viser, at et område er nitratfølsomt med stor eller nogen sårbarhed, kan afgrænsningen af de særlige værdifulde landbrugsområder forventes indskrænket, så grænsen følger det nitratfølsomme indvindingsområde. Denne ændring vil ske i forbindelse med kommende kommuneplanrevisioner.

Landbrugslandet
Landbrugslandet
18-01-2021
Se også