Kommuneplan forsiden

11.2.5 Områder hvor skovtilplantning er uønsket

  • På ovenstående kort angives udpegede områder, hvor skovtilplantning er uønsket.
Bemærkninger til retningslinien

Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket, betyder, at der i disse områder ikke kan plantes skov. Eksisterende, lovligt anlagte skove og fredskovspligtige arealer berøres ikke af udpegningen.

Skovloven indeholder definitionen af skov, og eksempelvis læhegn er ikke omfattet af forbuddet.

Udpegningen er begrundet i ønsket om at friholde landskabelige sammenhænge, geologiske spor, natur- og kulturværdier m.v. for tilplantning. Den omfatter de internationale naturbeskyttelsesområder, fredede områder og en række kirkers og andre kulturspors omgivelser.

Indtil råstofforekomsterne er indvundet, er graveområder for råstofindvinding udpeget som områder, hvor skovrejsning er uønsket. Efter råstofindvinding overgår de til en ny status, som angivet på ovenstående kort.

Lindenborg aa
Lindenborg Å
23-11-2009
Se også