Kommuneplan forsiden

11.2.9 Etablering af biogasanlæg

 • Indenfor de på ovenstående kort udpegede områder, kan der efter en konkret vurdering, etableres fælles biogasanlæg.
 • Ved behandling af ansøgning om lokalisering af et fælles biogasanlæg, skal der tages følgende hovedhensyn:
  • Gode vej- og tilkørselsforhold skal sikres med henblik på minimering af generne for miljø og naboer,
  • naturbeskyttelsesinteresser, kulturmiljøer, landskabelige og miljømæssige forhold skal tilgodeses,
  • hensigtsmæssig placering i forhold til biomasse grundlaget (husdyrgødning, energiafgrøder m.v.), og
  • hensigtsmæssig placering i forhold til decentrale kraftvarmeværker, gasledninger m.m.
 • Det vil være det konkrete projekt, herunder de visuelle og tekniske forhold, der vil være afgørende for, om der kan gives tilladelse til opførelse af et fælles biogasanlæg indenfor de udpegede områder.
 • Gårdbiogasanlæg kan efter en konkret vurdering placeres uden for de udpegede områder.
Bemærkninger til retningslinien

Biogasudbygningen med fælles biogasanlæg skal ske inden for specifikt udpegede områder til placering af biogasanlæg. I Aalborg kommune er der udpeget 6 områder for mulige placeringer af kommende biogasanlæg.

Områderne er nærmere beskrevet i miljøvurderingen af udpegningen, som foreligger i en selvstændig miljørapport, tryk her.

Indenfor områderne vil der altid skulle foretages en konkret vurdering af det aktuelle projekt, gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg, lokalplan og evt. VVM-redegørelse. Derudover vil etablering af et biogasanlæg forudsætte en miljøgodkendelse, samt en vurdering efter varmeforsyningsloven m.m.

Områderne er udpeget, hvor der ikke er umiddelbare restriktioner i form af NATURA2000 områder, kystnærhedszone, særlige værdifulde naturområder, særlige værdifulde landskaber og kulturmiljøer, fredede områder, geologiske beskyttelsesområder, lavbundsområder, økologiske forbindelser, indvindingsoplande til almene vandværker, bolig- og perspektivområder for boliger o.l. ligesom de landskabelige forhold er vurderet.

Der er ud fra en faglig vurdering, desuden udlagt en bufferzone på 500 meter omkring NATURA 2000 områder og bolig- og perspektivområder for boliger, ligesom der er udlagt en bufferzone på 300 meter omkring indvindingsoplande til almene vandværker, hvor indenfor det ikke er muligt at placere fælles biogasanlæg.

Definition på fælles biogasanlæg
Et fælles biogasanlæg, er et anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale bestående af biomasse fx husdyrgødning og energiafgrøder fra flere jordbrugsbedrifter, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed. Der er således ikke tale om gårdbiogasanlæg der placeres på et husdyrbrug, hvor det primært er gylle fra egen produktion der behandles. I forbindelse med de fælles biogasanlæg, hentes husdyrgødningen, energiafgrøder m.m. til produktion af biogas og herefter afleveres den igen til udspredning på markerne. Det forudsættes, at større fælles biogasanlæg, for langt størstedelen vil være anlæg, der behandler 200 tons husdyrgødning (gylle) og anden biomasse eller derover pr. døgn.

Det konkrete projekt
Placering af et fælles biogasanlæg i det åbne land kan kun ske med baggrund i en planlægningsmæssig begrundelse, så som miljøhensyn og funktionelle hensyn.

I vurderingen af den bedste placering af et fælles biogasanlæg skal hensynet til landbrugsejendomme som leverandører af biomasse, omgivelserne, traceer til veje og gasledninger indgå.

Som udgangspunkt skal det åbne land friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Men i forbindelse med placering af fælles biogasanlæg er der flere forhold, der planlægningsmæssigt kan begrunde en placering i det åbne land, fx for at mindske transport af biomasse og af hensyn til naboer.

Desuden skal der tages hensyn til det konkrete anlægs eventuelle påvirkninger på nærtliggende naturarealer, vandløb, søer mv. Anlæggets konkrete miljøpåvirkninger - herunder lugt, støj og emissioner, vil blive reguleret gennem en miljøgodkendelse.

Visualisering
I forbindelse med den konkrete ansøgning og fastlæggelse af den endelige placering skal behovet for visualiseringer af anlægget vurderes. Visualiseringerne skal indeholde en vurdering af påvirkningen på landskabet -både nær- og fjernvirkningerne.

Visualiseringerne skal udformes, så der gives et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere projektets påvirkning i forhold til arealinteresser, beboelse, naturområder, landskaber, kulturmiljøer herunder kirker, infrastruktur som veje, højspændingsanlæg og bygningsanlæg m.m..

Fælles biogasanlæg har en størrelse der vil kunne påvirke landskabet på lang afstand, afhængig af landskabets form og højdeforhold. Det kræver derfor en nøje planlægning, der i det enkelte tilfælde skal søge at reducere negative fjernvirkninger på landskabet.

Det enkelte anlæg skal udformes under hensyntagen til det omkringliggende landskab med hensyn til placering, farver, bygningsmaterialer og dimensioner på bebyggelse. Et fælles biogasanlæg er et teknisk anlæg bestående af forskellige tanke, haller, oplagspladser, høje skorstene osv. På grund af anlæggets størrelse vil et anlæg i det åbne land ofte virke dominerende og medføre visuelle gener.

Infrastruktur
I forbindelse med lokalisering af et fælles biogasanlæg indenfor de planlagte områder, skal der sikres en hensigtsmæssig trafikafvikling med hensyn til kapacitet, trafiksikkerhed og støj. Anlæg skal som udgangspunkt placeres med tilkørsel til en overordnet trafikvej. Der skal tages hensyn til vægtbegrænsning ved broer og bygværker.

Transporten af gylle foregår normalt med store tankbiler, og til et større fælles biogasanlæg kan der forventes mellem 15 og 70 vognlæs pr. døgn. Derfor er det vigtigt, at vejnettet omkring anlægget har en udformning og er anlagt, så det kan klare belastningen. I forbindelse med en konkret ansøgning vil der ske en myndighedsbehandling af projektet i forhold til det trafikale aspekt.

Statslige mål

Det er et mål, at op til 50 % af husdyrgødningen i Danmark kan anvendes til grøn energi i 2020 i form af fælles biogas.

For at opnå målet forudsættes det, at der gennemføres en kommunal planlægning for lokalisering af biogasanlæg.

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2012; udgivet af Miljøministeriet 2011.

Aalborg kommunes klimastrategi

Det er Aalborg kommunes vision, at kommunen senest i 2050 skal være drivhusgasneutral med henblik på at forebygge klimaforandringerne mest muligt.

Målet er at andelen af energi fra biogasanlæg skal øges til 300 TJ i 2020.

(1 TJ svarer til ca. 0,3 GWH, og det årlige varmeforbrug i 15 enfamiliehuse)

Aalborg kommunes klimastrategi 2012-2015


Foto udlånt af biogassekretariatet.

Love, regler og bekendtgørelser

Planlægning for fælles biogasanlæg er omfattet af en lang række love, regler og bekendtgørelser. I forbindelse med den konkrete ansøgning skal der laves et kommuneplantillæg, lokalplan og evt. VVM-redegørelse. Derudover skal der gives en miljøgodkendelse til projektet før det kan igangsættes, ligesom projektet skal vurderes efter varmeforsyningsloven.

Kommunens varmeplanlægning

Kogebog for etablering af biogasanlæg


Foto udlånt af biogassekretariatet.
08-10-2012
Se også