Kommuneplan forsiden

11.2.7 Graveområder for råstofindvinding

  • Efter endt råstofindvinding skal graveområder anvendes efter retningslinierne for de på ovenstående kort angivne områdetyper.
Bemærkninger til retningslinien

Rammerne for anvendelsen af råstoffer er fastlagt i regionens råstofplan.

Råstofplanens udpegning af graveområder er en forudsætning for kommunens planlægning og ramme for tilladelser til råstofindvinding.

Inden for udpegede grave- og interesseområder må der ikke planlægges for, eller etableres anlæg der begrænser mulighederne for råstofudnyttelse. Kun undtagelsesvis kan regionen give samtykke til indvinding uden for de udlagte graveområder.

Inden for råstofplanens graveområder er kommunen forpligtet til at meddele tilladelse til råstofindvinding.

Der kan ske mindre justeringer ved afgrænsning af råstoftilladelser i forhold til graveområdernes afgrænsning. Det vil fx være hensyntagen til særlige beskyttelsesinteresser som fortidsminder, beskyttede naturtyper og landskab, og hvor råstofgravning inden for selve kildepladszonen til almene vandværker giver risiko for forurening af grundvandsressourcen.

Som interesseområde er der i råstofplanen udlagt et område ved Sejlflod for kridtindvinding. Her er råstofindvinding først aktuel efter de 24 år, som er råstofplanens rækkevidde. Råstofindvinding inden for interesseområderne kan først finde sted, når der er vedtaget en ny råstofplan med afgrænsning af råstofområdet.

Efterbehandlingen af råstofgraven skal tilrettelægges allerede inden gravningen starter. Ved efterbehandling af råstofgrave skal det sikres, at de fremtidige forhold sker ud fra en samlet vurdering af interesserne i området, blandt andet med fokus på de landskabelige forhold og at risikoen for forurening af grundvandsressourcen skal minimeres. Graveområderne indgår derfor i kommuneplanens øvrige udpegninger og herved klarlægges hvilke retningslinier der gælder for arealanvendelsen efter at råstofferne er indvundet.

Jordbrugsformål vil ofte være det typiske i områder, som allerede har karakter af udprægede jordbrugsarealer uden drikkevandsinteresser. Naturformål eller rekreative formål vil derimod blive tilstræbt i områder, hvor gravens placering i forhold til omgivelserne taler herfor. Det gælder ikke mindst hvor graven ligger i forbindelse med Grøn-blå Struktur i kommuneplanen.


Efterbehandlet grusgrav ved Nøvling
23-11-2009
Se også