Kommuneplan forsiden

12 Vandmiljø

Introduktion

Hovedstrukturen indeholder de overordnede hensyn, der skal varetages i forhold til kystområderne, vandløb, søer, fjorden og grundvandet og hvordan disse skal varetages i planlægningen og enkeltsagsbehandlingen.

Aalborg Kommune har et alsidigt fjordmiljø, og kystområderne, ådalene og søerne rummer værdifuld natur, som der skal værnes om. Med kommunalreformen har kommunen fået et større ansvar for vandløb, søer, kystvande, fjorden og for beskyttelsen af grundvandet.

Emner der beskrives i dette afsnit:

Mål og visioner

Visionen er, at Aalborg Kommune har en stor rigdom af dyre- og plantearter, rent vand i søerne, vandløbene og fjorden, samt rigeligt og urenset drikkevand. Bortledningen af vandet fra byerne sker uden at forurene naturen og oversvømmelser sker på arealer, hvor de fremmer en biologisk mangfoldighed.

Kommunen vil fremme et bæredygtigt vandmiljø; og en styrket naturindsats via bl.a. den kommunale planlægning og arealanvendelse. Samarbejdet med de øvrige kommuner skal styrkes omkring renere vandløb og fjord. Vi skal samarbejde med staten omkring indholdet i natur- og vandplanerne, ligesom indsatsen skal sammentænkes med de klimaudfordringer vi står overfor med oversvømmelser mv. Vi skal samarbejde med erhvervslivet om fremme af miljø- og naturaktiviteter. Vi skal beskytte grundvand, vandløb, søer og fjord ved en koordineret regulering af påvirkningerne for at fremme en god tilstand med særlig fokus på landbrug, dambrug, spildevandsrensning og overløb fra kloakker, samt vandløbsrestaurering.


Vandløb
Det vil Byrådet

Byrådet ønsker på den ene side at sikre, at naturoplevelserne øges, ved de rekreative værdier og adgangen hertil, og på den anden side at skabe sammenhængende naturområder til gavn for vand- og naturmiljøet.

Mere end halvdelen af vandløbene i kommunen har et fattigt dyre- og planteliv, og lever ikke op til kvalitetsmålsætninger. Det samme gælder Limfjorden og søerne. Byrådet vil inden 2015 sikre god økologisk og kemisk tilstand for alle vandområder. Herunder skal reduktionen i nitrat- og fosfor belastningen af Limfjorden ske mest muligt ved kilderne. For landbrug både gennem dyrknings- og driftsmæssige tiltag, samt ændret arealanvendelse.

Indsatsen for at få en god økologisk tilstand for vandområderne, vil være en koordineret indsats med de øvrige Limfjordskommuner. I kommunen vil der være fokus på ådalene herunder anvendelsen af arealerne.

Håndteringen af eget spildevand foregår i Aalborg Kommune ud fra primært 3 principper:

 • Central håndtering af spildevand.
 • Decentral håndtering af regnvand.
 • Seperat kloakering frem for fælles kloakering.

I spildevandshåndteringen skal den hydrauliske belastning af vandløbene i forbindelse med by- og erhvervsudvikling begrænses mest muligt, og der skal i videst muligt omfang tages højde for kommende klimaforandringer. Natur og rekreative værdier skal tænkes ind ved løsninger omkring håndtering af regnvand.

Beskyttelse af grundvandet kræver ekstra omtanke i Aalborg Kommune, fordi vores grundvand ikke er særlig godt beskyttet fra naturens hånd. Aalborg Kommune ønsker, via indsatsplanlægningen at anvende en forebyggelsesstrategi, hvor der skal satses på en helhedsorienteret indsats for hvorledes vandressourcerne kan beskyttes og de omgivende arealer anvendes.

Hydraulisk belastning: Udledning af vand, der på grund af dets mængde eller hastighed, ødelægger et vandløbs sider eller bund.

Grødeskæring Halkær Å
Arbejdsdeling mellem Stat og Kommune

Sideløbende med kommuneplanlægningen har staten med baggrund i EU’s Habitat og vandrammedirektiv udarbejdet natur- og vandplaner, der fremover fastsætter kvalitetsmål for natur- og vandområderne. Jf. EU’s vandrammedirektiv har Danmark en forpligtigelse til ultimo 2015 generelt, at have opnået god økologisk og kemisk tilstand for vandområderne. Vandplanerne har ikke været færdige ved udarbejdelsen af Kommuneplan 2009. Kommuneplanen må ikke stride mod disse planer.

Retningslinier og kvalitetskrav fra Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt (nu landsplandirektiv) inden for vandområdet, bliver med hjemmel i Miljømålsloven afløst af fastsatte nye miljømål og retningslinier i den statslige vandplan senest 22. december 2009.

Kommunen skal senest ultimo 2010 udarbejde handleplaner for, hvordan de statslige natur- og vandplaner skal realiseres i kommunen på land og på den kystnære del af vanddistriktet. De kommunale handleplaner vil ligeledes gennemgå en offentlig høring.

Indsatserne i kommunen kan betyde krav om forbedringer i forhold til: drift af landbrugsarealer, spildevandsudledninger til fjorden og til vandløb i det åbne land, overløb i forbindelse med regn, dambrug, drift og pleje af naturarealer og vandløb, anvendelse af lavbundsarealer, etablering af nye vådområder, genslyngning af å-strækninger mv.

Kystvande, havet og fjorden

Vandrammedirektivets mål om god økologisk og kemisk tilstand i 2015 skal nås. Limfjorden og kystvandene bør ses under et, og med en samlet og koordineret indsats fra alle Limfjordskommunerne via bl.a. Limfjordsrådet. Indsatsen skal koncentreres der, hvor den største effekt opnås for investeringerne, og der hvor andre interesser kan varetages samtidig.

Aalborg Kommune har en kyststrækning på over 190 km, som strækker sig fra Kattegatområdet til lavvandsområderne Nibe, Gjøl og Halkær bredninger videre til kysten ud for Nørrekær. Gode badestrande samt rent badevand er en værdifuld naturressource og Aalborg Kommune har derfor i kommuneplanen udpeget badeområder, der er særlig anvendelig til badeformål, som rekreative interesseområder. I disse områder kan eksempelvis fremtidige spildevandsudledninger blive mødt med skærpede krav til spildevandsrensningen.

Byrådets mål med kommunens kystvande, og fjorden er:

 • At kystvandene skal fungere som levested for et naturligt dyre- og planteliv, og skal derfor sikres den bedst mulige kvalitet.
 • At det visuelle indtryk af sammenhængen mellem kystlandskabet og det tilhørende kystvand skal sikres mod negative påvirkninger.
 • At kommunens badeområder skal sikres den bedst mulige vandkvalitet.
 • At den naturlige hydrologi ved strandengene, kan udfoldes i videst muligt omfang samt, at diger placeres under hensyntagen hertil, så strandengene bevares og får mulighed for at brede sig ind i landet ved fremtidige klimaforandringer.

Limfjorden har 1.500 km2 vandflade og ca. 1.000 km kystlinje.

Oplandet til Limfjorden er på ca. 7.500 km2, hvoraf Aalborg Kommune har 13 %.

Der er i alt ca. 1.000 km vandløb i Aalborg Kommune.

Der er ca. 1.500 søer over 100 m2 i Aalborg Kommune.

Efter strukturreformen er der pr. 1. januar 2007, nedsat et Limfjordsråd med repræsentanter fra 15 kommuner med opland til Limfjorden. Limfjordsrådet arbejder på en koordineret indsats for en renere fjord.

Sælhoved
Vandløb/ådale

Vandløbene og ådalene i Aalborg Kommune har forskelligt naturindhold og potentiale for naturgenopretning. Inden for rammerne af de statslige natur- og vandplaner vil Aalborg Kommune prioritere indsatsen i ådalene som følger:

Højt prioriterede vandløb/ådale er karakteriseret af et stort naturindhold. Delmålet for disse områder er bl.a., at landbrugsdriften i ådalene ekstensiveres, regulerede vandløbsstrækninger restaureres i videst muligt omfang og påvirkningen fra menneskelige aktiviteter herunder dambrugsdriften skal begrænses mest muligt. Vandløbsvedligeholdelsen tilpasses det formål at fremme den biologiske mangfoldighed.

Prioriterede vandløb/ådale har tilknyttet væsentlige naturinteresser og i de bynære områder væsentlige rekreative interesser (jf. den grøn/blå struktur i afsnit om det åbne land). Hensynet til natur skal varetages, i disse jordbrugsmæssigt ofte intensivt udnyttede områder. Der skal her arbejdes aktivt for et bæredygtigt landbrug som sikrer opfyldelse af målene for ådalene. I de bynære områder vil der endvidere være interesser i, at ådalene indgår som vandressoir og virker som buffer ved kraftige regnhændelser.

For de øvrige ådale arbejdes mere generelt mod etablering af brede dyrkningsfrie bræmmer og en vandløbsvedligeholdelse udført, så den medvirker til opfyldelse af målsætningen til den vandløbskvalitet der er fastsat i statens vandplaner. Her er fokus primært rettet mod at reducerer nitrat og fosfor til Fjorden.

Byrådets mål med vandløb/ådale er:

 • At skabe mere og bedre natur i ådalene.
 • At sikre optimal pleje og god økologisk tilstand i vandløb – med fokus på de højt prioriterede og prioriterede vandløb.
 • At den naturlige hydrologi i ådalene, det vil sige det naturlige samspil mellem ådal og vandløb, søer, kilder og væld i ådalene, kan udfoldes i videst muligt omfang.
 • At undgå og forebygge en hydraulisk belastning af vandløb i forbindelse med by- og erhvervsudvikling.
 • At tænke natur og rekreative værdier ind i løsninger omkring håndtering af regnvand.
 • At sikre, at oversvømmelser sker kontrolleret og i ådale, hvor det kan styrke den biologiske mangfoldighed.
 • At styrke ådalens betydning som økologisk spredningskorridor og som buffer for tilførsel af næringsstoffer til Limfjorden.
Vand og himmel halkaer soe
Vand og himmel ved Halkær Sø

Hasseris Å's udløb
Lavbund

For at sikre målopfyldelse jf. Vandrammedirektivet/Miljømålsloven vil Aalborg Kommune genoprette vådområder i velegnede, tidligere våde, lavbundsarealer. En sådan genopretning vil hjælpe med til at reducere næringsstoftilførslen (fosfor og kvælstof) til Limfjorden og Aalborg Bugt samtidig med, at områderne skal fungere som nye naturområder og indgå som vandressoir og virke som buffer ved kraftige regnhændelser.

Nordjyllands Amt har i forbindelse med gennemførelsen af tidligere vandmiljøplaner udpeget arealer til genopretning af vådområder (lavbundsarealer). Aalborg Kommune vil i indeværende kommuneplanperiode vurdere udpegningen med henblik på at vurdere sammenhængen til den kommende indsats i de statslige vandplaner efter miljømålsloven fra Staten.

Ådalsprojekter, hvor der etableres ”våde enge” med kvælstoffjernelse, kan i nogle tilfælde samtidig virke som buffer for vand- og stoftransport, således oversvømmelser længere nedstrøms forhindres/dæmpes. I nogen udstrækning kan sådanne projekter således være hensigtsmæssige opstrøms bymæssige bebyggelser med overfladeafledning til vandløbet.

Byrådets mål med vådområder/lavbundsarealer, er:

 • At der ved etablering af vådområder inden for udpegede lavbundsarealer, skal ske en reduktion af kvælstofudledningen til vandmiljøet.
 • At styrke indsatsen for at skabe nye levesteder for dyr og planter samt økologiske sammenhænge mellem isolerede naturområder.
Lindenborg _aa
Lindenborg Å
Søer

I Aalborg Kommune er der ca. 1.500 søer over 100 m2. Nordjyllands Amt og Staten har ikke foretaget en målrettet overvågning af søerne, hvorfor det ikke er muligt at vurdere graden af målopfyldelse for den enkelte sø, eller hvorvidt søerne vil kunne opnå god økologisk og kemisk tilstand i 2015, som miljømålsloven foreskriver.

Den overvågning, der har været foretaget, antyder, at 2/3 af søerne præges kraftigt af algevækst som følge at et stort indhold af næringsstoffer, og at målsætningen ikke vurderes at være opfyldt. Typisk er der tale om tilførsel af for store mængder næringsstoffer (især fosfor), i forbindelse med afstrømning under regn fra marker, specielt på skrånende terræn samt nuværende eller tidligere udledninger af spildevand fra det åbne land.

Byrådets mål med kommunens søer er:

 • At få staten til at opprioritere overvågningen af søerne, så den økologiske tilstand kan sikres mere målrettet.
 • At beskytte alle søer, som har en selvstændig naturværdi, og som kan indgå til styrkelse af de særligt værdifulde naturområder og økologiske spredningskorridorer.

Tofte Sø
Sejlads mm.

Aalborg Kommune har flotte vandløb, søer og kyststrækninger langs Limfjorden og Kattegat. Byrådet ønsker for borgere og turister, at naturoplevelserne øges samtidig med, at de rekreative værdier og adgangen hertil synliggøres og styrkes, men ikke på bekostning af natur- og miljøkvaliteterne.

Aalborg Kommune ønsker derfor, at der planlægges for fritidsaktiviteter relateret til kyst og fjord samt vandløb og søer.

Sårbare og højt målsatte vandløb i Natura 2000 områder, hvor vandløb er en del af udpegningsgrundlaget friholdes for sejlads (regulativfastsat). Sejladsen er således begrænset i Sønderup Å og den nederste del af Binderup Å. Eventuel lokalisering af støttepunkter til brug for sejlerne skal i naturområder være forenelig med områdets målsætninger.

Med baggrund i ønsket om en alsidig og samtidig bæredygtigt rekreativ anvendelse af vandområderne, er Byrådets mål:

 • At der samarbejdes med kommunerne omkring Limfjorden, Skov- og Naturstyrelsen m.fl. om helhedsorienterede løsninger omkring kystfriluftslivet ved Limfjorden. 
 • At formidle de mest hensigtsmæssige muligheder for anvendelsen af vandområder til sejlads.

Sejlskib på Limfjorden
Grundvandsbeskyttelse

Det er Byrådets målsætning at sikre, at forsyningen med drikkevand kan ske på grundlag af rent urenset grundvand af høj kvalitet, og at alle borgere i kommunen såvel i byen som på landet har lige mulighed for at opnå en vandforsyning af god kvalitet, med en høj forsyningssikkerhed og til en rimelig pris.

I takt med at den statslige kortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser afsluttes, udarbejdes indsatsplaner for områder, hvor kortlægningen har dokumenteret et behov for en særlig grundvandsbeskyttende indsats. Indsatsplanerne skal realiseres ved en tværgående indsats, hvor der gøres brug af alle de muligheder kommunen har for at sikre grundvandet.

Vandindvindingen til vandværkerne er gennem de senere år gradvist flyttet fra byerne ud i det åbne land, efterhånden som boringerne er blevet lukket på grund af forurening fra aktiviteterne i byområderne.

Forurening i det åbne land er imidlertid fortsat et problem. Her er det især udvaskningen af nitrat og andre miljøfremmede stoffer, der truer drikkevandsressourcerne. Også her har Aalborg Kommune et særligt stort behov for en aktiv grundvandsbeskyttelse. På landsplan har ca. 80 % af alle vandværksboringer et indhold på mindre end 1 mg nitrat pr. liter, mens vi i Aalborg Kommune har et nitratindhold på mere end 25 mg pr. liter i 60 % af det leverede vand.

I forbindelse med ansøgninger om udvidelser af husdyrbrug er målet at prioritere en langsigtet reduktion i udvaskningen af nitrat.

Alt dette stiller krav om en helhedsorienteret og langsigtet strategi for, hvorledes vandressourcerne kan beskyttes og forbedres.

Byrådets mål i forhold til sikring af grundvandet er:

 • At grundvandsinteresserne prioriteres højt i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker.
 • Langsigtede reduktioner af udvaskningen af nitrat fra landbrugsarealer prioriteres højt i forbindelse med udvidelse af husdyrbrug.
 • At de kommunale tilsyns- og kontrolopgaver med potentielt grundvandstruende anlæg eller aktiviteter målrettes i områder med særlige drikkevandsinteresser.
 • At ambitionsniveauet for grundvandsbeskyttelsen sættes højt i samarbejdet med statslige og regionale myndigheder inden for grundvands- og jordforureningsområdet.
 • At grundvandsinteresserne samtænkes med naturinteresser og rekreative interesser i den kommunale planlægning, herunder Grøn-blå struktur i Aalborg Kommune.
 • At vandforsyningsplanen, indsatsplanerne og den kommunale handleplan anvendes som redskaber for en aktiv grundvandsbeskyttelse.
 • At kommunens informationsaktiviteter med hensyn til grundvandsbeskyttelse prioriteres højt.
1 kommunalt vandværk og ca. 100 private almene vandværker leverer drikkevand baseret på rent grundvand i Aalborg Kommune.

 

1.782 enkeltanlæg forsyner private husholdninger, offentlige institutioner eller virksomheder.

AKV har en samlet indvinding på ca. 7,3 mio. m3/år

AKV leverer drikkevand til 52 % af kommunens indbyggere.

De ca. 100 private almene vandværker indvinder ca. 5,2 mio. m3/år.

AKV - Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Vandindvinding
Vandindvinding i byområde
Miljøvurdering

Det vurderes, at planforslaget i forhold til afsnittet om vandmiljøet, samlet set får en positiv indvirkning på miljøet.

23-11-2009
Se også