Kommuneplan forsiden

Valsted

Mål og perspektiver

Valsted er en by, der med sin beliggenhed ved fjorden og sin charmerende karakter tilbyder noget særligt. Byen er hovedstrukturafsnit 1: Bypolitisk Strategi, udpeget som en boligby med noget vækstpotentiale, og der er således basis for at udvikle byen yderligere som bosætningsby.

Valsted rummer mange kvaliteter samt miljø og bebyggelser som er bevaringsværdige. Den videre udvikling af byen skal således ske i respekt for det særlige miljø, der kendetegner den gamle del af byen - forhold der er nærmere beskrevet i den bevarende lokalplan 10-4-72.

I den nordlige del af byen er der udstykket et større antal grunde til mere traditionelt parcelhusbyggeri - et område med en fantastisk panoramaudsigt over fjorden.


Færgevej mod fjorden
Byudviklings- / Byomdannelsesområder

Den primære byudvikling skal ske i den nordlige del af byen i området hvor den tidligere Valstedgaard lå. Dette område grænser mod øst op til Natura 2000 området i Nibe Bredning samt økologiske forbindelser på begge sider. Udviklingen af området skal således ske under hensyntagen til disse naturmæssige kvaliteter, så naturbeskyttelsen kan gå hånd i hånd med boligudbygningen. Med boligområderne mod nord skabes der en rummelighed, der også på længere sigt giver mulighed for en boligudbygning i Valsted - en boligudbygning der i kraft af sin kyst- og naturnære beliggenhed har forudsætningerne for at blive et meget attraktivt område.

Den oprindelige del af Valsted har en ganske særlig karakter. Før i tiden var der en lille havn med overfart til Nibe og byen var i det hele taget præget af marine aktiviteter, der var beboernes levebrød. Byens udformning og struktur er præget af den tid, og de karakteristiske træk derfra er det vigtigt at bevare som en del af kulturhistorien. Derfor er ikke mange muligheder for at udstykke til ny bebyggelse, så det er hovedsageligt omdannelse af gamle gårde eller renovering af eksisterende bebyggelse, der kan være aktuelt i denne del af byen.


Område til byudvikling

 

Byens struktur

Valsted er beliggende på det flade forland ud mod Nibe Bredning, og er mod øst klart afgrænset af den gamle strandvold. De marine aktiviteter, der før i tiden prægede byen har sat sit markante præg på udformningen af den oprindelige del af byen. Her ligger bebyggelserne meget tæt omkring de snoede og ofte grusbelagte gadeforløb, afbrudt af enkelte grønne områder/pladser, der skaber luft mellem bebyggelserne. I den bevarende lokalplan 10-4-72 er disse forhold nærmere beskrevet - både i forhold til bevaring af bygninger, gadeforløb og grønne områder. Disse karakteristika, og det særlige miljø de giver, er meget vigtige at bevare fremover, og netop derfor er der ikke ret mange muligheder for at udstykke nye grunde i den gamle del af byen.

I den nordlige del af byen, hvor den fremtidige byudvikling skal ske, vil det blive en mere traditionel udbygning med parcelhuse. Det er vigtigt at understøtte den nære beliggenhed til fjorden og landskabet som et vigtigt element i den fremtidige bebyggelse - herunder at sikre tilgængeligheden til disse kvaliteter.

Byens beliggenhed og struktur betyder, at der fra både den gamle og nye del af byen er en nærhed og mange flotte kig til fjorden, hvilket er medvirkende til at skabe en ganske særlig stemning.


Valsted set fra syd

Nærhed til fjorden
Bebyggelsens karakter

I den centrale del af byen - som udgør den oprindelige by - ligger de gamle gårde og de tætte bebyggelser omkring de snoede gadeforløb. Her har en stor del af bebyggelserne nogle meget karakteristiske træk og udformninger som skal sikres bevaret. Disse bygninger er udpeget og nærmere beskrevet i den bevarende lokalplan 10-4-72, der også udpeger nogle bevaringsværdige gadeforløb i den gamle del af byen. Renovering og eventuel nybyggeri skal tilpasses det eksisterende miljø og i øvrigt udformes i respekt for det.

Langs Valstedvej i den sydlige del af byen er det mere traditionelle enfamiliehuse, hvor grundene afgrænses af den gamle strandvold mod øst. Mod nord er det de nye udstykninger, der med tiden vil komme til at danne et egentligt boligområde med en nær tilknytning til fjorden.


De gamle gårde mod nord

Nye boliger og fremtidigt boligområde
Landskabet / De grønne områder

Valsted er anlagt på det flade forland nedenfor de markante istidsbakker, der rejser sig vest for Nibe Bredning. Byens tilknytning til primært fjorden og sekundært det omgivende landskab er nogle meget markante træk, der giver byen en særlig karakter.

De grønne områder/pladser, der er i den gamle del af byen, har en meget vigtig funktion i den samlede oplevelse af byen. Det er et karakteristisk element set i sammenhæng med de grusbelagte gadeforløb og den tætte bebyggelse omkring disse. Det er vigtigt at værne om disse særlige kvaliteter i forbindelse med den videre udvikling af byen.

Sportspladsen der ligger i tilknytning til skolen ligger centralt i byen bag ved den eksisterende bebyggelse. Det vurderes, at området fungerer fint og har en passende størrelse i forhold til, hvor mange brugere der er.


Afgrænsning mod fjorden

Grønt område/plads
Trafikken

Trafikstrukturen i Valsted er baseret på en fredelig sameksistens mellem biler, cykler og gående. På Nymøllevej uden om byen kører al den overordnede trafik, der skal videre til Barmer, Farstrup mv. Trafikken på Valstedvej gennem byen er således primært kørsel til og fra beboelserne i byene.

Der skal rettes særlig opmærksomhed på tilgængeligheden til skolen for de bløde trafikanter. Elever fra Valsted og Sebbersund-området skal krydse Nymøllevej, og det er vigtigt, at dette kan ske på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.


Cykelti fra Sebbersund med overgang til skoleområdet
Skoler og institutioner / Service / Butikker

I Valsted ligger Sebber Skole, der dækker lokalområdet omkring Sebbersund-Valsted-Barmer. Det er en velfungerende skole, hvor der er oprettet den såkaldte Sebber Landsbyordning. Den dækker over institutionen Regnbuen med vuggestue, børnehave og skolefritidsordning samt Sebber Skole med undervisning fra 0. til 5. klassetrin. Herefter fortsætter eleverne på Farstrup Skole.

Formålet er at skabe et attraktivt tilbud om undervisning og fritid for egnens 0-12 årige. Som en boligby med noget vækstpotentiale er det en meget vigtig parameter for at tiltrække nye beboere til området.

I forhold til service og butikker er Valsted meget rettet mod funktionerne i Nibe, hvortil der også er kollektiv trafik.


Skole-fritidsområdet
23-11-2009