Kommuneplan forsiden

10.4.B2 Valstedgårdvej

Mål

Området er byggemodnet men stort set ubebygget. Det er målet at udvikle et attraktivt boligområde, der med sin beliggenhed tæt ved fjorden har forudsætningerne for at blive et område med en særlig karakter - hvilket supplerer de kvaliteter byen ellers byder på.


En del af de byggemodnede grunde

Anvendelse

Området kan anvendes til boligformål primært i form af traditionelle parcelhuse - åben-lav bebyggelse, men der er også mulighed for at etablere et delområde med tæt-lav bebyggelse. 

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.


De udstykkede grunde med den eksisterende by i baggrunden

Arkitektur - Byrum og landskab

Udsigtsmulighederne skal i størst muligt omfang opretholdes og indarbejdes i de fremtidige boligbebyggelser og udstykningsplaner.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og max. 40 for tæt-lav.
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 5% af områdets areal for åben-lav og 10% for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Den visuelle kontakt til fjorden skal sikres
En lokalplan skal fastlægge principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og opholdsarealer
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Byzone
Andre planer