Kommuneplan forsiden

10.4.B1 Fjordhøj

Mål

Området er udbygget på den østlige side af vejen og landbrugsareal på den vestlige side. Det er målet at udvikle et attraktivt boligområde, der med sin beliggenhed tæt ved fjorden har forudsætningerne for at blive et område med en særlig karakter - hvilket supplerer de kvaliteter byen ellers byder på.


De eksisterende boliger med udsigt til bredningen

Anvendelse

Områdets kan anvendes til boligformål i form af traditionelle parcelhuse - åben-lav bebyggelse.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.


Området der inddrages til boligformål

Arkitektur - Byrum og landskab

Udsigtsmulighederne skal i størst muligt omfang opretholdes og indarbejdes i de fremtidige boligbebyggelser og udstykningsplaner.

Zoneforhold

Området skal ved lokalplanlægning overføres til byzone.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 10% af områdets areal for åben-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Den visuelle kontakt til fjorden skal sikres
En lokalplan skal fastlægge principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og opholdsarealer
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
By- og landzone
Planforslag Andre planer