Kommuneplan forsiden

10.4.B4 Valsted by

Mål

Området udgør hovedparten af den oprindelige del af Valsted. Det er målet, at der kan ske en fortsat udvikling og udbygning af Valsted, hvilket skal ske ud fra hensynet om at sikre de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der er karakteristiske for byen.


Valstedvej

Anvendelse

Valsted fremstår i dag som et blandet byområde - primært med boliger men også andre forskelligartede funktioner, der er med til at understøtte byens karakter, der ønskes fastholdt.

Der er således mulighed for at etablere blandt andet butikker til områdets daglige forsyning samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses uden genevirkninger for omgivelserne.


Grusbelagte veje med kig til fjorden - her Færgevej

Byggemuligheder

Byrådet lægger også vægt på, at nybyggeri foregår i langsom takt. Fx to nye boliger om året. Målet er at undgå nye større bolig-enklaver, der ikke umiddelbart vil opleves som en integreret del af byen.

Miljø

Da der er mulighed for både boliger og erhverv i området skal der være særlig opmærksomhed på de potentielle miljøkonflikter, der kan opstå.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der skal arbejdes på at sikre det meget karakteristiske billede og miljø som store dele af den gamle del af byen indeholder. Gadestrukturen består for en stor dels vedkommende af smalle lidt snoede grusbelagte veje, hvor der mellem bebyggelserne er "huller"/rum, der giver et varieret gadebillede. Sammen med de mange kig til fjorden er det medvirkende til at skabe et karakteristisk miljø.

I lokalplan 10-4-72 er der udarbejdet en registrering af de bevaringsværdige bygninger i Valsted. For at sikre de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier er det vigtigt, at der arbejdes på at bevare de karakteristiske træk.


Grønt rum ved Fjordvej-Havnevej

Zoneforhold

På sigt skal den ældre del af byen - i lighed med de nye boligområder mod nord - overføres til byzone gennem lokalplanlægning.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Landbrug
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
Støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Arkitektur - Byrum og landskab
De grusbelagte vejforløb og bebyggelsesmønstre skal bevares.
Kig til fjorden skal bevares.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses gadebilledet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone
Andre planer