Kommuneplan forsiden

10.4.O1 Skole, institution mv.

Mål

Området omfatter skole og institution med tilhørende udendørs faciliteter. Det er målet at videreføre og styrke denne anvendelse, som spiller en meget vigtig rolle i hele Valsted-området.

 


Luftfoto af området


Overgang til skolen på Nymøllevej

23-11-2009
Anvendelse
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelseprocent:
Max. 25 for den enkelte ejendom
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Landzone
Andre planer