Kommuneplan forsiden

7.3.R1 Den grønne kile

Mål

Målet er at sikre en grøn kile gennem Ferslevs boligområder. Vest for Ferslev Byvej er det hensigten at området skal fungere som en landskabelig og rekreativ forbindelse til engene. Øst for lægges der vægt på, at kilen indbyder til rekreative udfoldelser og derved fungerer som en "livsnerve" gennem boligområdet.Den vestligste del af den grønne kile har engkarakter, mens den østligste præges af åbne græsarealer.
13-09-2004
Anvendelse
Rekreative formål
Fritidsformål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Området vest for Ferslev Byvej skal fremstå som åbent englandskab.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer