Kommuneplan forsiden

7.3.R2 Slugten

Mål

Målet er at bevare og fremhæve det karakteristiske landskab ved at friholde slugten for bebyggelse og ændringer i terrænet. Samtidig skal slugten være en grøn forbindelse ned til grønt rekreativt område mod vest.

Anvendelse

Området skal også fungere som en visuel og rekreativ forbindelse til engene. Området skal have en høj grad af naturligt præg med forskellige stiforbindelser. Der er mulighed for at indrette dele af området til regnvandshåndtering (den vestlige del).

23-11-2020
Anvendelse
Rekreative formål
Fritidsformål
Tekniske anlæg (i forbindelse med regnvandshåndtering)

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Zoneforhold
Byzone.