Kommuneplan forsiden

7.3.B2 Ved Ferslev Byvej

Mål

Hensigten er, at området skal rumme den primære boligudbygning i Ferslev de kommende år. Målet er, at området udbygges med varierede boligtyper. Der lægges generelt vægt på at sikre boligområder af høj kvalitet i kraft af samspillet med det grønne og landskabet.

Anvendelse

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre institutioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


Udbygningsområdet ligger i den nordlige del af byen.
Arkitektur - Byrum og landskab

Udbygningsområdet skal afgrænses ud mod det åbne land af beplantning. Der skal i den forbindelse tænkes på, at området kun er 1. etape i en byudvikling, som fortsættes mod nord på længere sigt.

På den vestlige side af Ferslev Byvej ligger et parcelhusområde, hvorfra der er flere kig ned mod engene. Disse kig skal bevares. I dette område findes desuden enkelte bygninger med bevaringsværdier.


På den vestlige side af Ferslev Byvej er der lange kig ned over engene.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Langs Ferslev Byvej også:
Enkeltstående butikker
Klinikker
Kontorer
Service
Fritidsformål
Kulturelle formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsarealer: Min. 5% for åben-lav og min. 10% for tæt-lav.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og beplantning mod nord ad Ferslev Byvej skal markere en byport mod det åbne land.
Kig til engene skal sikres.
Langs Ferslev Byvej skal bebyggelse i skala, formsprog og materialevalg respektere eksisterende bebyggelse.
Beplantningsbælte mod øst
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Ferslev Byvej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzonearealet til byzone.
Andre planer