Kommuneplan forsiden

7.3.O1 Ferslev Skole m.m.

Mål

Målet er, at området fortsat skal rumme skole, daginstitutioner og diverse idrætsfaciliteter. Derudover skal området danne rammerne for byens kirke.


Ferslev Skole
Anvendelse

Skolen fungerer som lokalt kulturcenter. Både skolebygninger, idrætshal og udearealer skal fortsat kunne anvendes til kulturelle formål.


Ferslevhallen
Arkitektur - Byrum og landskab

Kirken er et meget fremtrædende element i den centrale del af byen, og dette karaktertræk skal sikres. De grønne arealer omkring kirken har en vigtig rolle ifht. at sikre kirkens synlighed.


Ferslev kirke er et meget fremtrædende element i byen.
13-09-2004
Anvendelse
Boliger
(åben-lav/tæt-lav)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m (kirken undtaget), dog max. 13 m for hallen
Beskyttelseslinier:
Kirke (300 m)
Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Kirken skal fastholdes som landemærke.
Tekniske installationer skal være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektoniske elementer.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Markante træer skal bevares.
Provst Exner fredning
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Vejadgang kun fra Rævedalsvej.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Del af vejareal er i landzone