Kommuneplan forsiden

Byudviklingsplan for Frejlev

Frejlev Byudviklingsplan

Frejlev skal udvikles og styrkes, som en by, hvor man kan bo hele livet. Byen skal hænge bedre sammen internt og med det omgivende landskab. Nibevej skal løftes som byens centrum.

Fold ind/ud Identitet og sammenhæng

Frejlev skal udvikles og styrkes, som en by, hvor man kan bo hele livet. Byen skal hænge bedre sammen internt og med det omgivende landskab. Omdannelse af erhvervsområdet skal være med til at løfte Nibevej som byens centrum.

Frejlevs overordnede strukturer

Frejlev Identitet Og Sammenhaeng Haefte

 • De særlige kvaliteter ved Frejlev skal bevares og sikres.
 • Landsbypræget omkring Nibevej i bymidten skal bevares.
 • Grusgravenes synlighed i bymiljøet skal øges.
 • Byen skal bindes tættere sammen med den grønne grusgrav og statsskoven Drastrup Skov.
 • Frejlev og St. Restrup er næsten vokset sammen. Byerne ønskes fastholdt som selvstændige bysamfund med hver sin identitet kombineret med fælles funktioner som skole og idrætsanlæg.

Frejlev har udviklet sig meget gennem årerne fra en lille landsby til en større bosætningsby med store parcelhusområder. Byen står overfor en større omdannelse af erhvervsområdet centralt i byen, som vil blive et nyt hjerte i byen.

Frejlev ligger i pendlerafstand til Aalborg med knap 5 km til Skalborg og 10 km til Aalborg centrum. Den lette adgang til storbyens mange arbejdspladser er en stor styrke for Frejlev.

Byen var oprindeligt en mindre landsby, som lå langs Nibevej. Siden 1960’erne skete der en stor udbygning af byen mod syd. I starten af 1990’erne blev omfartsvejen Ny Nibevej bygget, som fjernede meget gennemkørende trafik fra Frejlev. Fra slutningen af 1990’er og frem er der sket en stor udbygning mellem Nibevej og Ny Nibevej.

En af byens styrker er placeringen på nordskrænten af en bakke omgivet af Drastrup Skov mod syd. I Frejlev er naturen tæt på og der er rige muligheder for rekreation og motion, hvilket også er med til at gøre byen attraktiv at bo i.

Frejlev står overfor en periode med omdannelse. Tidligere er der er sket en omdannelse i bymidten, hvor de fleste af de gamle gårde, som tidligere lå  langs Nibevej, er blevet omdannet til boliger, især ældreboliger. Byens brugs er blevet erstattet af en ny Rema 1000, som ligger i en ny bygning, som indholder to andre butikker og lejligheder. Det er en positiv udvvikling, som forventes at fortsætte.

De næste steder der står overfor omdannelse er erhvervsområderne i de tidligere grusgrave syd for Nibevej. Der har været råstofindvinding i Frejlev i mange år. Da Frejlev var en lille samling gårde lå grusgraven i udkanten af byen. Det udviklede sig til tre store grusgrave, hvor de to blev brugt til industri og oplagring efter at graveaktiviteterne ophørte.

Frejlev Skraent Mellem Grusgrave

Industrien har været på vej ud af byen i lang tid og det er på tide at se, på hvordan erhvervsområdet skal omdannes, når aktiviterne er stoppet. Arealerne ligger meget centralt og det giver mulighed for udvikle bymidten, skabe bedre forbindelser på tværs af byen og få nye boligtyper i Frejlev.

Frejlev har i dag en befolkning på ca. 2870 indbyggere.

Byudviklingsplanen sikrer, at de nævnte strukturer fastholdes, at nybyggeri og omdannelse sker på en sådan måde, at byen bliver mere sammenhængende og de grønne og landskabelige kvaliteter fremhæves og styrkes.

 
Fold ind/ud Det gode hverdagsliv

Frejlev rummer en del af de byfunktioner, der er med til at skabe et godt
hverdagsliv for byens og oplandets borgere. Der er et aktivt fritidsliv, som der
er grund til at værne om. Et godt hverdagsliv kræver medborgerskab og lokale
løsninger. Det gode hverdagsliv skabes ikke kun for borgerne, men i særdeleshed også af borgerne.

En levende by med attraktive mødesteder

Frejlev Det Gode Hverdagsliv Haefte

 • Frejlev Hallen er et vigtigt mødested og det skal omgivelserne afspejle og understøtte med plads til ophold og aktivitet.
 • Der skal skabes en akvitetsakse langs Frejlev Skolevej, som kobler skole-, fritids- og idrætsaktiviteter med de rekreative muligheder umiddelbart syd for Nibevej og midtbyen.
 • Den centrale strækning af Nibevej gennem bymidten skal udvikles til et attraktivt byrum med plads til ophold.
 • Dagligvare- og udvalgsvarehandlen skal udvikles indenfor midtbyafgrænsningen.
 • Der skal skabes et nyt mødested omkring det fremtidige knudepunkt mellem centerområdet og den grønne grusgrav
 • Bedre sammenhæng mellem byens funktioner skal sikre trygge og oplevelsesrige ture gennem byen på cykel og til fods.
 • Multifunktionelle byrum skal medvirke til at skabe nye mødesteder.

Gode mødesteder i byen er med til at sikre byens sammenhængskraft. Frejlevs borgere har et stort engagement i at skabe gode idræts- og fritidsmuligheder for byen. Det er målet, at udvikle området ved skolen/hallen til et attraktivt samlingssted i byen.

Frejlevs fysiske rum danner rammen for det levede liv, og har indflydelse på byens sociale sammenhænge. Frejlev er kendetegnet ved, at det ofte er ved byens dagligvarehandel og ved skolen/hallen, at mennesker mødes. Der er derfor fokus på, at især disse to områder i byen skal forbedres. Der er blevet etableret fortov på nord-siden af Nibevej langs med dagligvarebutikken.

Det er vigtigt at understøtte den koncentration af butikker, der allerede findes i byen for at opretholde og udvikle et attraktivt by- og handelsmiljø, hvor dagligvarehandel, i tæt sammenhæng med eventuel ny udvalgsvarehandel, giver en god synergieffekt. De butikker, der placeres i byen, skal være beliggende indenfor centerområdet

Nyt byrum

Når erhvervsarealerne inde i de tidligere grusgrave omdannes til centerområde og boliger vil der opstå et nyt knudepunkt i byen omkring krydset Nibevej og Frejlev Skolevej. Der skal skabes en attraktiv forbindelse ind til den grønne grusgrav. Mellem boliger, centerområde og den grønne grusgrav skal der skabes et nyt byrum, som samler de forskellige aktiviteter.

Ny bebyggelse i bolig-og centerområde skal åbne sig op mod det ny byrum.

Hvis der etableres forenings-, fælleshus eller lignende, så bør disse placeres i forbindelse med det ny byrum for at bidrage til at skabe et multifunktionelt byrum, hvor mennesker kan mødes på tværs af alder og arbejdsrelationer.

 
Fold ind/ud Udvikling og omdannelse

Erhvervsområdet skal omdannes til boliger, i form af etage- og tæt-lav bebyggelse. Byudvikling skal ske fra bymidten og ud mod vest, primært syd for Nibevej. Byudvikling og omdannelse skal ske under særligt hensyn til terræn, rekreative områder, stiforbindelser, udsigter og kobling til Nibevej.

Syd for Nibevej

Frejlev Udvikling Og Byomdannelse Haefte

 • Alle nye udviklings- og omdannelsesarealer er beliggende syd for Nibevej.
 • 2/3 af nye boliger realiseres ved omdannelse af det nuværende erhvervsområde med bæredygtige tætte boligformer.
 • 1/3 af nye boliger er nyudlæg på bar mark vest for den grønne grusgrav.
 • Omdannelse af Bakkegården til tæt-lav boliger skal bidrage til et mere blandet boligudbud i de ældre boligområder syd for Nibevej.
 • Der skal være det rette boligudbud til byens fremtidige befolkningssammensætning.
 • Nye boligområder skal indeholde attraktive fælles opholdsarealer, som kvantitativt lever op til kommuneplanens retningslinjer.
 • Der udpeges centerområde langs Nibevej og midtbyafgrænsning.

En by med blandede boligtyper, ejerforhold og funktioner sikrer mangfoldighed og variation i befolkningssammensætningen, og det liv der udspiller sig i byen. Herved skabes grundlag for et varieret udbud af offentlig og privat service.

De nye boligområder og centerområdet skal afrunde byen og skabe bedre sammenhæng på tværs af byen. Nye stiforbindelser spiller en stor rolle i forhold til at skabe velfungerende forbindelser fra nye og eksisterende boligområder til byens servicefunktioner og mødesteder.

I forbindelse med byudviklingsplanen er der udarbejdet en helhedsplan, som viser, hvordan de enkelte udviklings- og omdannelsesområder kan bebygges, og hvordan der skabes sammenhæng med resten af byen og på tværs af de nye områder.

Frejlev Helhedsplan Sh
Helhedsplan for udviklings- og omdannelsesbåndet syd for Nibevej

Grusgravene

Området rummer Frejlevs erhvervsområde, som planlægges omdannet til bolig- og centerområde. Området består af to tidligere grusgrave, som ligger i forskellige niveauer og opdelt med en stejl skrænt. Især i den østlige del af området er der høje og stejle skrænter, som bebyggelsen skal tilpasses. Der skal sikres forbindelse på tværs af de to delområder ved at fjerne dele af den skrænten imellem dem, samt etablere stiforbindelser op ad skrænterne mod syd.

Der er en rummelighed på ca. 150 boliger i området. Boliger skal opføres som tæt-lav og etagerboliger.

Vest for den grønne grusgrav

Området er pt. opdyrket mark og græsningsarealer, som støder op til den grønne grusgrav og Drastrup Skov mod syd. Der lægges vægt på at der skabes en overgang til især Drastrup Skov, som tager hensyn til naturinteresserne i et skovbryn. Der kan etableres åben-lav og tæt-lav boliger i området. Rummeligheden er ca. 60 boliger.

Bakkegården

Området er en eksisterende gård, hvor der skabes mulighed for at etablering af tæt-lav boliger på det plateau, hvor gårdens eksisterende og tidligere bygninger liggger eller har ligget. Der er adgang til området fra Svenstrupvej, men strukturmæssigt vil det hænge sammenmed Leharparken og Kolloparken. Der er en rummelighed på ca. 20 boliger.

Svenstrupvej

Området ligger øst for Svenstrupvej og nord for Rossinisvej. Der skabes mulighed for at der kan opføres tæt-lav boliger, hvis en eksisterende ejendom og tæt beplantning fjernes, så der kan skabes ordentlige oversigtsforhold langs Svenstrupvej og bedre plads til bløde trafikanter. Der er en rummelighed på ca. 10 boliger.

Bymidteafgrænsning

Inden for rammen til centerformål udpeges der en bymidteafgrænsning, hvor nye butikker skal placeres. Formålet er at koncentrere handelsaktiviteter og det afledte liv på strækningen mellem Svinget og Frejlev Skolevej.

 
Fold ind/ud Grønne og rekreative kvaliteter

De grønne kvaliteter i Frejlev skal sikres og udvikles. I forbindelse med byudvikling og omdannelse skal der sikres sammenhæng med grusgravsparken og Drastrup Skov. Udvalgte udsigter til landskabet styrkes.

Udvikling af byens grønne kvaliteter

Frejlev Groenne Og Rekreative Kvaliteter Haefte

 • Der skal sikres god tilgængelighed til Drastrup Skov og de andre omkringliggende naturområder fra boligområderne i Frejlev.
 • Den grønne grusgrav skal udvikles til en rekreativ bypark med høj naturkvalitet til gavn for hele Frejlev.
 • Der skal sikres sammenhæng mellem de rekreative områder.
 • Ny boligområder skal tilpasses landskabet.
 • De grønne områder internt i Frejlev skal udvikles til at have større natur- og oplevelsesmæssig kvalitet.

Drastrup Skov

Drastrup Skov er en ung statsskov, som ligger umiddelbart syd for Frejlev. Boligområderne i den sydlige del af Frejlev, som grænser op til Drastrup Skov er etableret årtier før skoven og er ikke orienteret ud mod landskabet. Det interne stisystem kan kobles direkte til skoven, så der bliver let adgang til skoven på gå-, løbe- og cykelture. Det vil styrke borgernes mulighed for at være aktive i naturen.

Den grønne grusgrav

Den grønne grusgrav er et helt unikt landskabsrum, som ligger centralt i Frejlev. Det er ønsket at udvikle området til et attraktivt mødested med mange forskellige aktiviteter, samtidig med at der sikres plads til naturen, især på dele skrænterne, som har særligt potentiale.

Den grønne grusgrav skal være et rekreativt område af høj kvalitet for hele byen med plads til brugere i alle aldre.

Der skal sikres god tilgængelighed til området fra de omkringliggende boligområder, skolen og centerområdet.

Drikkevandsinteresser

Hele Frejlev er omfattet af drikkevandsinteresser og det meste er også omfattet af særlige drikkevandsinteresser (OSD). I den østlige del af byen ligger der flere kildepladszoner til Frejlev Vandværk og Aalborg Forsyning Vand.

Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser skal den fremtidige drikkevandsressource findes. Byudvikling udgør en risiko for forurening af grundvandsressourcen. Det skal i forbindelse med byudvikling m.m. inden for de eksisterende rammer, i videst muligt omfang sikres, at grundvandsressourcen beskyttes mod forurening.

Frejlev Drikkevandsinteresser

 

 

 
Fold ind/ud Mobilitet

Der skal sikres god tilgængelighed mellem bolig, arbejdspladser, uddannelse, indkøb og fritidsfaciliteter. Gang og cykling skal være den primære transportform på de korte distancer.

Nibevej har en særlig rolle i forhold til Frejlevs udvikling. Forholdene for fodgængere og cyklister skal forbedres.

I forbindelse med omdannelse af erhvervsområdet skal der skabes bedre forbindelser på tværs af byen.

Bedre forbindelser

Frejlev Mobilitet Haefte

 • Bæredygtige transportvalg skal fremmes.
 • Frejlevs overordnede vejstruktur med Nibevej og Svenstrupvej som primær adgangsvej til byen fastholdes.
 • Det skal være trygt at færdes langs med og på tværs af Nibevej for fodgængere og cyklister inde i Frejlev.
 • Det eksisterende stinet skal sikres og udbygges.
 • Krydset ved Kærvedgårdvej og Ny Nibevej skal forbedres.
 • Der skal skabes bedre oversigtsforhold langs med Svenstrupvej inde i Frejlev og stiforbindelse i begge sider af vejen.
 • I forbindelse med omdannelse i grusgravene skal krydsene på Nibevej ved Frejlev Skolevej og Svenstrupvej forbedres.
 • Der skal være tryg skolevej fra alle boligområder i Frejlev.
 • Busforbindelserne på Nibevej skal fastholdes og der skal skabes gode forbindelser til stoppesteder langs Nibevej.

Bæredygtige transportvalg skal fremmes. Det vil sige, at der skal være trygt og effektivt at vælge at gå, cykle og tage bussen eller en kombination af disse, hvilket kræver, at der er afsat plads langs vejene til de forskellige grupper af trafikanter eller at farten er tilstrækkelig lav til at trafikanterne kan deles om fladen.

I Frejlev er vejstrukturen udfordret af terrænet med stejle hældninger på de gamle kystskrænter. De slyngede og relativt smalle veje fungerede, da det bare var en lille landsby, men da byen voksede, var man nødt til at flytte adgangsvejene væk fra bymidten for at få ordentlige adgangsforhold. Det har skabt en opdelt by, hvor stisystemet har stor betydning for den interne mobilitet. Stierne i byen er meget forskellige og det er vigtigt at der skabes de bedst mulige stiforbindelser, når byen udvikles.

Den seneste teknologiske udvikling med elcykler gør det også mere attraktivt at cykle i Frejlev, hvor stejle bakker ellers kan få mange til at vælge cyklen fra. Med elcykel bliver det både mere attraktivt at tage cyklen på de korte ture internt i Frejlev og til at pendle til arbejde på. Men det kræver også at vejene opleves trygge.

Nye vejprofiler langs Nibevej og Svenstrupvej

De primære veje i Frejlev, Nibevej og Svenstrupvej, er tidligere kun i begrænset omfang blevet tilpasset byens udvikling. Den kommende udvikling og omdannelse kommer til at ske centralt i Frejlev og i den forbindelse vil det blive nødvendigt at lave ændringer, hvis målet om at skabe en levende bymidte med gode forhold for fodgængere og cyklister skal realiseres.

Begge veje er smalle, slyngede og har dårlige oversigtsforhold på delstrækninger på grund af terræn og bebyggelse. Fordi vejene er så smalle, at derer ikke plads til både at lave krydsningsheller og fortov/cykelsti, så skal det prioriteres at lave kørebanerne smallere for at skabe plads til fortov og cykelsti. Smallere kørebaner vil også gøre det lettere at krydse vejene.

Omprofilering af vejene kan ske gradvist med delstrækninger, som ændres, når der sker andre ændringer omkring vejen.

Prioriterede kryds

Ny Nibevej / Kærvedgårdvej
Ved krydset Ny Nibevej / Kærvedgårdvej er der eksisterende kapacitetsproblemer for biler der skal ud på Ny Nibevej. Krydset vil med sin nuværende udformning ikke kunne afvikle den øgede trafik, som vil være en konsekvens af realiseringen af de boliger, som byudviklingsplanen giver mulighed for.

Nibevej / Frejlev Skolevej
Ved omdannelse af det vestlige erhvervsområde vil det være nødvendigt at etablere et firbenet kryds med signalanlæg for at kunne lave en adgangvej ind til det ny boligområde.

Nibevej / Svenstrupvej
Ved omdannelse af det østlige erhvervsområde og Bakkegården skal områderne have adgangsvej fra Svenstrupvej.

 
25-05-2020
Andre planer